١- حاجى عبدالرحمن:
حاجى عبدالرحمن فرزند شيخ يعقوب؛ در سال ١٣٤٤ خورشيدى در ولسوالى شينکى زابل متولد گرديده است. موصوف، صنف دوازدهم را در محل خود به اتمام رسانده و تحصيلات عالى ندارد. اين عضو شوراى ولايتى، قبلاً معلم بوده و به کدام حزب سياسى پيوند ندارد. حاجى عبدالرحمن، در دور گذشته نيز عضو شوراى ولايتى بود.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٠٣٨٢٦٥٦
٢- فوزيه:
فوزيه بنت عبدالستار؛ در سال ١٣٥١ خورشيدى در شهر کابل متولد گرديده است. موصوف تا صنف ١٢ در کابل درس خوانده  و به کدام حزب سياسى پيوند ندارد. اين وکيل شوراى ولايتى، در  دور گذشته نيز عضو شوراى ولايتى بود.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٠٣٧٠٢٩٥
٣- حاجى هاشم:
حاجى هاشم فرزند عبدالحليم؛ در سال ١٢٤٢ خورشيدى، در ولسوالى شهر صفا متولد گرديده است. موصوف تا صنف ٩ درس خوانده و با کدام حزب سياسى ارتباط ندارد. موصوف در دور گذشتۀ شوراى ولايتى نيز وکيل بود و قبلاً به حيث قوماندان جهادى و متنفذ قومى، ايفاى وظيفه کرده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٠٣٠٠٠٨١٦
٤- زر بى بى:
زربى بى بنت عبدالحنان؛ در سال ١٣٥٢ خورشيدى در شهر قلات مرکز ولايت زابل، متولد گرديده است. موصوف تا صنف ١٢ درس خوانده و قبلاً به حيث کارمند سره مياشت ايفاى وظيفه ميکرد. اين عضو شوراى ولايتى، با کدام حزب ارتباط ندارد و در دور گذشتۀ شوراى ولايتى نيز وکيل بود.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٧٣٠١٥٧٩
٥-حاجى دُرمحمد قيام:
حاجى درمحمد فرزند حاجى اخترمحمد؛ ٥٢ سال سن دارد. موصوف در شهر قلات مرکز ولايت زابل متولد گرديده و تعليمات خود را در سال ١٣٦٢ خورشيدى، در ليسۀ شيخ متى به اتمام رسانده است. قيام، براى اولين بار به شوراى ولايتى راه يافته است.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٠٣٥٠٤٥٤
٦- حاجى اسدالله کاکر:
حاجى اسدالله کاکر فرزند حاجى عبدالغنى؛ ٣٧ سال سن دارد و باشنده قريۀ هواشناسى شهر قلات ميباشد. موصوف درسال ١٣٧٥ خورشيدى، از ليسۀ شيخ متى فارغ گرديده و براى اولين بار، به شوراى ولايتى راه يافته است.
شمارۀ تماس: ٧٠٨٠٠٦٣١٧
٧- محمد داوود گلزاد:
محمد داوود گلزاد فرزند حاجى زلمى گلزاد؛ ٣٧ سال سن دارد. موصوف باشنده اصلى منطقۀ سيورى ولسوالى شينکى ميباشد. وى تحصيلات عالى خود را درسال ٢٠١٣ ميلادى، در پوهنځى حقوق پوهنتون خصوصى باختر در کابل، به اتمام رسانده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٠٠٠٠٢٣٧
٨- محمدعمر عمرى:
محمد عمر عمرى فرزند محمد؛  ٤٢ سال سن دارد. موصوف، باشندۀ شاه جوى ولايت زابل ميباشد و در سال ١٣٦٩ خورشيدى، از صنف ١٢ ليسۀ شيخ متى ولايت زابل، فارغ گرديده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٠٣٦٤٦٢٧
٩- حاجى عطاجان:
حاجى عطا جان فرزند حاجى امان الله؛  ٢٨ سال سن دارد. موصوف، باشندۀ قلات مرکز ولايت زابل ميباشد و تعليمات خود را تا صنف ١٢ در ليسه حبيبيۀ کابل، به اتمام رسانده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٧٦٧٧٧٧٧