۶۷- حاجی محمد داوود اساس:
سناتور انتخابی زابل
 
حاجی محمد داوود اساس فرزند حاجی عبدالرحمن در سال ۱۳۵۲ خورشيدی در مرکزولايت زابل متولد گرديده است و تا بکلوريا تعليمات دارد. وی قبلا رييس شرکت ساختمانی بود.
 
شماره تماس:0706060035-0707492977
 
۶۸-  داکترزلمی زابلی:
سناتور انتخابی زابل
 
داکترزلمی زابلی فرزند حاجی عبدالرشيد خان در۱۳۴۴ سال خورشيدی در شهر قلات مرکز ولايت زابل متولد گرديده است. وی در علوم طبی ماستری دارد و تا حال ديکشنری انگليسی به پشتو، اصطلاحات طبی ، ترجمه کتاب جراحی عمومی ازانگليسی به پشتو، کتاب راجع به امراض معمول درافغانستان تاليفات دارد. زابلی قبلا بحيث رييس شفاخانه۲۰۰بسترکندهار،رييس صحت عامه زابل، رييس شورای اقوام متحد زابل و رييس  قوم توخی در زابل ايفای وظيفه نموده است .
 
شماره تماس:0706884753
 
۸۰- حاجی محمدحسن هوتک:
سناتور انتصابى از زابل
 
حاجی محمدحسن هوتک فرزند شیریعقوب خان؛ در سال ۱۳۳۲ خورشيدی در ولسوالی شینکی ولایت زابل متولد گرديده است. وی تا صنف چهاردهم تحصيل نموده و به حيث معلم، سرمعلم و مستوفی ايفاى وظيفه کرده است. موصوف در سابق، آمرجبهه حزب اسلامی افغانستان در زابل بوده است.
 
شماره تماس: 0700353124