۲۳۷- حميدالله توخی :
نمايندۀ مردم زابل – ارا: ۲۷۹۵
الحاج حمیدالله توخی فرزند امیرطلا، درسال ۱۳۴۱خورشيدی درمرکزولایت زابل متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۵۷ خورشيدی از لیسه شيخ متی زابل فارغ گرديده است. وی بعد از فراغت با صفوف مجاهدين پیوست و از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۳ والی بحيث والی زابل و بعدا برای سه ماه بحيث والی ميدان وردگ ایفای وظيفه نموده است. توخی در دوره پانزدهم عضو ولسی جرگه بود و فعلا هم در   دوره شانزدهم به نمايندگى مردم زابل عضو ولسى جرگه است .
شماره تماس :  ۰۷۰۰۲۱۹۹۹۹
۲۳۸- زهرا توخی زابلی:
نمايندۀ مردم زابل – ارا: ۷۵۶
زهرا توخی زابلی در سال ۱۳۴۷ خورشيدی درمرکزولایت زابل متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۶۵ خورشيدی از لیسه بی بی خاله زابل فارغ گرديده ودر سال ۱۳۸۴ خورشيدی  سند لیسانس خويش را در رشته طب دندان از پوهنتون قزاقستان بدست آورد.  زهرا بعد از یک سال تدريس در سال ۱۳۶۶ خورشيدی در سال ۱۳۶۷ ريیس شورای زنان زابل ایفای وظيفه نموده است. وی بعد از آن عضو ولسى جرگه در دوران حکومت داکتر نجيب الله انتخاب گرديد. زهرا در دروان جنگ به پاکستان و از آنجا به قزاقستان مهاجرت نمود و در سال ۱۳۸۴ خورشيدی به کشور برگشت و فعلا در دوره شانزدهم نماينده مردم زابل در ولسی جرگه ميباشد.
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۶۶۳۰۰
۲۳۹- عبدالقادير قلاتوال:
نمايندۀ مردم زابل – ارا: ۷۵۳
عبدالقادر قلاتوال فرزند وکیل محمد جان، در سال ۱۳۴۳ خورشيدی  درشهر قلات  مرکز ولایت زابل متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۶۰ خورشيدی از لیسه شيخ متی زابل فارغ گرديده است. قلاتوال در سال ۱۳۷۴ خورشيدی سند لیسانس در رشته ژورناليزم از پوهنتون کابل بدست آورده است. وی بحيث مسئول رادیو محلی زابل(1362الی1366)، مسئول دستگاه روبده ریاست تحصیلی مخابرات(1366الی1371)، مسئولیت هاومدیریت هادرسازمانهای بین المللی(1371الی1380)، مسئول ترمیم تیلیفون های مخابرات(1380الی1385)، عضومدیریت نطاقان رادیوتلویزیون ملی(1386)، سخنگوی ورئیس دفتر وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی وارتباطی(1386الی1389) ايفای وظيفه نموده و فعلا در دوره شانزدهم نماينده مردم زابل در ولسی جرگه ميباشد.
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۸۲۲۸۳