محمداشرف ناصرى فرزند حاجى عبدالله خان درسال ١٣٤١ خورشيدى در ولسوالى سيدکرم ولايت پکتيا متولدگرديده است.
موصوف تعليمات ابتدايى خود را در زادگاه خود به اتمام رسانده و سند ديپلوم از پوهنځى ساينس پوهنتون کابل دريافت کرده است.
موصوف در زمان جهاد بحيث استاد در پوهنتون دعوت وجهاد ايفاى وظيفه کرده است.
 وى در دواير مختلف ملل متحد در افغانستان ايفاى وظيفه کرده و درپهلوى آن مشارو وزارت عودت کنندگان و مهاجرين، عضوى کميتۀ پاليسى وزارت امور مبارزه با مواد مخدر، مشاور رييس جمهور کرزى و والى ولايات پکتيا و بادغيس نيزبود.
 وى از سال ٢٠٠٩ ميلادى بدينسو بحيث والى زابل توظيف گرديده قبلاً عضوى حزب اتحاد اسلامى به رهبرى سياف بود. موصوف به زبان هاى پشتو، درى، انگليسى و عربى صحبت کرده ميتواند.