١-اتحاديۀ افغان خويندو يون :
اين اتحاديه درسال ١٣٨٨ خورشيدى آغاز به فعاليت کرده و برخى بيشتر زنان درچوکات اين اتحاديه براى حقوق زنان فعاليت ميکنند و درمورد به آنها معلومات ميدهند. صديقه جلالى مسووليت اين اتحاديه را بر عهده دارد.
شمارۀ تماس : ۰۷۰۲۱۴۹۷۵۱
 ٢-شوراى جوانان زابل :
اين شورا فعاليت خود را درسال ١٣٩٠ خورشيدى به هدف راه اندازى برنامه هاى فرهنگى، سپورتى و اجتماعى براى جوانان تحت رهبرى روزى زابلى آغاز کرده است.
شمارۀ تماس  : ۰۷۰۷۰۰۵۸۰۵
   ٣-مرکز کلتورى سور غر :
اين مرکز فعاليت خود را درسال ١٣٨٧ خورشيدى به هدف فعاليت هاى کلتورى و فرهنگى در اين ولايت آغاز کرده ومسووليت آن به دوش محمدابراهيم غيرت ميباشد.
شمارۀ تماس : ۰۷۰۰۱۶۹۱۹۱