١-راديو کلات غږ:
راديو کلات غږ يکى از راديوهاى فعال اين ولايت شمرده ميشود که درسال ١٣٨٩ خورشيدى  از سوى آيساف تحت مديريت شهزاده تاسيس شد. اين راديو نشرات ٢٤ ساعته دارد و فعلاً چهار کارمند دارد.
شمارۀ تماس : ۰۷۰۷۳۶۵۲۶۴
ايميل : fanythacker@hotmail.com
٢-هفته نامۀ حکومتى زابل:
اين هفته نامه يکى از هفته نامه هاى فعال ولايت زابل ميباشد که در سال ١٣٨٤ خورشيدى در چوکات رياست اطلاعات و فرهنگ اين ولايت تاسيس شده است و تيراژ آن به ٢٠٠٠ ميرسد. امور اين نشريه توسط شش کارمند پيش برده ميشود.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۰۳۳۷۳۴۶
 ٣-گاهنامۀ زبيده :
زبيده نيز يکى از رسانه هاى فعال چاپى ولايت زابل ميباشد که درسال ١٣٨٩ خورشيدى از سوى مرکز کلتورى مصور غږ تاسيس و از سوى همين مرکز تمويل ميگردد. اين نشريه هشت کارمند دارد.
شماره هاى تماس: ۰۷۰۰۳۶۶۷۳۷ ـ ۰۷۰۴۲۱۳۸۰۰
ايميل : ibarahi_masih@yahoo.com