ولايت سمنگان علاوه بر مرکز( شهر ايبک ) از هفت واحد ادارى تشکيل شده است.
 
١-شهر ايبک :
شهر ايبک مرکز ولايت سمنگان ميباشد که تعداد باشندگان آن ۸۵۴۲۷ تن تخمين شده است. شهر ايبک در مسير شاهراه مزارشريف-پلخمرى موقعيت دارد  و  از نگاه اماکن تاريخى خود از مقام خاص در تاريخ افغانستان  برخوردار است .
  کافر قلعه و تخت رستم  از اماکن تاريخى اين ولسوالى ميباشد و مناطق همجوار آن همواراست  ؛ اما مناطق دور دست آن با جنگلات و باغات پوشيده شده ، باغات انگور و جنگلات پسته آن از شهرت والا برخوردار است.
 
٢-ولسوالى حضرت سلطان :
اين ولسوالى در ٣٥ کيلومترى شمال شهر ايبک موقعيت دارد و تعداد نفوس آن ۳۶۶۹۰ تن تخمين شده است. برخى بيشتر مناطق اين ولسوالى از کوه ها و تپه ها تشکيل شده و درحدود ٨٥ در صد زمين آن للمى است. مکان تاريخى ( غار قره کمر) نيز در اين ولسوالى موقعيت دارد.
 
٣-ولسوالى خرم و سارباغ:
اين ولسوالى در ٤٥ کيلومترى جنوب شهر ايبک موقعيت دارد و تعداد نفوس آن درحدود ۳۰۷۰۴ تن تخمين شده است. مناطق بيشتر اين ولسوالى از کوه ها و تپه ها تشکيل شده و ٨٥ در صد زمين آن به کشت للمى مساعد است .
برخى بيشتر باشندگان آن مصروف باغدارى و مالدارى ميباشند . باغات سيب و چهارمغز اين ولسوالى از شهرت والا برخوردار است.
 
٤-ولسوالى دره صوف بالا:
اين ولسوالى در ١٢٠ کيلومترى غرب شهر ايبک موقعيت دارد و تعداد نفوس آن درحدود ٥٢٤٧٣ تن تخمين شده است. اين ولسوالى از بابت داشتن معادن زغال سنگ شهرت دارد که تاکنون کار استخراج معادن موسوم به شبشک و دهانه تور جريان دارد . برخى بيشتر مناطق اين ولسوالى کوهستانى و باشندگان آن مصروف مالدارى ميباشند.
 
٥-ولسوالى دره صوف پايين :
اين ولسوالى در ١٢٠ کيلومترى شمال غرب شهر ايبک موقعيت دارد و تعداد نفوس آن در حدود ٥٥٨٥٨ تن تخمين شده است.٩٠ در صد زمين هاى اين ولسوالى از للم تشکيل شده  بخش اعظم آن کوه ها و تپه ها احتوا کرده است.
معادن وسيع زغال سنگ نيز دراين ولايت وجود دارد که تاکنون استخراج نشده است.
 
٦- ولسوالى روى دو آب:
 اين ولسوالى در ١٤٠ کيلومترى جنوب شهر ايبک در سرحد باميان و بغلان موقعيت دارد و تعداد نفوس آن در حدود ٤٠٣٥٨ تن تخمين شده که مصروف زراعت و مالدارى ميباشند.  برخى بيشتر زمين هاى اين ولسوالى کوهستانى و تنها ١٠ درصد براى کشت و مزارع للم مساعد است . وجود سنگ زغال  نيز در اين ولسوالى حتمى است ؛ اما تاکنون کار استخراج آن صورت نگرفته است.
 
٧-ولسوالى فيروز نخجير:
اين ولسوالى در ٥٠ کيلومترى  شمال شرق شهر ايبک موقعيت دارد و نفوس آن درحدود ١١٧٠١ تن تخمين شده است. ولسوالى فيروز نخجير با ولسوالى هاى  خلم و مارمل بلخ همسرحد است . زمين هاى آن هموار و برخى بيشتر باشندگان آن مصروف زراعت و مالدارى ميباشد، انگور اين ولسوالى به سطح شمال از شهرت والا برخوردار است.