شورای ولایتی سمنگان دارای ٩ کرسی است که در انتخابات سال روان سه تن از اعضای سابق توانستند بار دیگر به این شورا راه بیابند.
١- حاجی راز محمد حاجی محمد:
حاجی راز محمد حاجی محمد فرزند  باز محمد در سال ١٣٣٤ هجری شمسی در قریه چهاردهی  ولسوالی دره صوف بالای سمنگان متولد گردیده است. موصوف تعلیمات خود را در مدرسه خصوصي دینی به پایان رسانید و سند فراغت از صنف ١٢ دارد. از مدرسه خصوصی شهادتنامه دارد. حاجی محمد در انتخابات دور اول شورای ولایتی (١٣٨٤) رای کافی بدست آورد و در نتیجه انتخابات داخلی شورا بحیث سناتور منتخب سمنگان به مشرانو جرگه راه یافت. موصوف پيش از آن بحیث ریس خدمات اجتماعی حزب وحدت  اسلامی و قوماندان غُند ایفای وظیفه کرده است. حاجی محمد در انتخابات شورای ولایتی ١٦ حمل ١٣٩٣ توانست به اين شورا راه يابد.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٦٠٦٠٢١١
٢- حاجی صفت الله سمنگانى:
حاجی صفت الله سمنگانی  فرزند احمد خان سمنگانی در سال ١٣٦٧  در قریه جوی ژوندون ایبک مرکز ولایت سمنگان متولد گردیده است. موصوف تحصیلات خود را تا صنف  ١٢ در کشورآلمان در سال ١٣٨٨ به پایان رسانیده و در حال حاضر مصروف تحصيل در رشتۀ حقوق و علوم سياسى در پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی مى باشد. سمنگانی پیش از اینکه به شورای ولایتی راه پیدا کند نیز مصروف تحصیل بود و کدام وظیفه رسمی نداشت اما در کنار تحصیل عضو جامعه مدنی در سمنگان بود.  پدر سمنگانی عضو ولسی جرگه بود که در یک حمله انتحاری در سال ١٣٩١ در شهر ايبک کشته شد.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٣٥٠٥٠٧٠
٣- محمد پذیر بسیج:
محمد پذیر بسیج  فرزند قربان علی در سال ١٣٥٨ در قریه شیخه ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان متولد گردیده است. موصوف تعليمات خود را تا صنف ١٢ در یک مدرسه دینی خصوصی در ولایت کندز به پایان رسانیده است، اما در این مورد معلومات بیشتر نداد. بسیج پس از فراغت از مدرسه به حیث عضو حرکت اسلامی و بحیث فعال مدانی کار کرده است. موصوف توانست در انتخابات ١٣٩٣ به شورای ولایتی راه پیدا کند.
شمارۀ تماس: ٠٧٧١٤١٨٨١٠
٤- قاضی نقیب الله تاتار:
قاضی نقیب الله تاتار فرزند قاضی غلام سخی در سال ١٣٦٦ در قریه موهوى ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان به دنيا آمده است. موصوف پس از تکميل نمودن تعليمات ابتدايى و ثانوى در سال ١٣٨٦ شامل پوهنځى شرعيات پوهنتون بلخ شد و در سال ١٣٨٩ در اين رشتۀ سند لسانس گرفت. تاتار پيش از اینکه به شورای ولایتی سمنگان راه پیدا کند، از سال ١٣٨٩  تا ١٣٩٣ براى مدت چهار سال بحیث وکیل مدافع در این ولایت ایفای وظیفه کرده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٢٤٩٤٦٩٩
٥- محمد عوض بیگ بیگ اوغلی:
محمد عوض بیگ بیگ اوغلی فرزند ثمرالدین بیگ در سال ١٣٦٥ در قریه سفید کوتل ولسوالی دره صوف پايین ولایت سمنگان ديده به جهان گشوده است. موصوف تحصیلات خود را تا صنف ١٤ در رشته فارمسی انستیتيوت لقمان حکیم به پیش برده است و درسال ١٣٩٢ از اين انستيتيوت فارغ شده است. بیگ اوغلی در دور قبلى شوراى ولايتى نيز عضويت داشت و در انتخابات سال جاری نیز توانست کرسی خود را در این شورا حفظ کند. موصوف پیش از اینکه به شورای ولایتی راه پیدا کند، فعال جامعه مدنی بود.
شمارۀ تماس س: ٠٧٧٧٣١٤٥٥٥
٦- معصومه حسنی:
معصومه حسنی فرزند محمد صادق در سال ١٣٦٧ در قریه تور ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان متولد شده است. وى تحصیلات خود را تا صنف ١٤ در رشته طب متوسطه در مکتب سارميه در تهران ادامه داده است. فعلا در پوهنتون مولانا جلال الدين محمد بلخي در سمنگان محصل سال دوم پوهنځى حقوق و علوم سياسى مى باشد. حسنی نيز يکى از اعضاى سابق شورای ولایتی است که توانست بار دیگر به این شورا راه پیدا کند. حسنی نیز پیش از وکالت فعال جامعه مدنی در سمنگان بود. موصوف قبل از وکالت از سال ١٣٨٨ برای مدت دو سال در کلینيک پسقول ولسوالی درۀ صوف بالا ایفای وظیفه کرده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٤٤٤٤٣٣٣
٧- سید عبدالعلیم سادات:
سید عبدالعلیم سادات فرزند سید محمد یوسف در سال ١٣٣١ در قریه خدریان ولسوالی دره خُرم سارباغ ولایت سمنگان دیده به جهان گشوده است. موصوف در بخش زراعت تا صنف ١٢ تعلیمات مسلکی دارد و در سال ١٣٥٧ از ليسه زراعت در ولايت فراه فارغ شده است. سادات از سال ١٣٥٧ تا ١٣٨٤ براى مدت ٢٧ سال به حیث مامور زراعت در سمنگان کار کرده است. سادات عضو سابق شوراى ولايتى سمنگان است و در انتخابات ١٣٩٣ توانست بار ديگر کرسى خود را حفظ کند.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٨٤٥٠٩٥٤
٨- خاتول شیرزوی:
خاتول شیرزوی فرزند حاجی جمعه در سال ١٣٤٦ در قریه سرقیه افغانیه ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان متولد گردیده است. وى  تحصیلات خود را تا صنف ١٤ در رشته کيمیا وبیولوژی در موسسه تربیه معلم ولایت سمنگان  در سال ١٣٦٤ به پایان رسانیده است.  شیرزوی از سال ١٣٦٤ تا ١٣٩١ به مدت ٢٧ سال به حیث معلم در لیسه اجانی ملکی شهر ایبک ولایت سمنگان کار کرده و همچنان ازسال ١٣٩١  تا ١٣٩٣ به حیث آمرمکتب لیسه کارته صلح شهر ایبک ایفای وظیفه کرده است. موصوف در انتخابات شوراى ولايتى ١٣٩٣ راى آورد و بحيث نماينده مردم سمنگان به اين شورا راه يافت.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩٠٧٢٣٧٥
٩- محمد هاشم سروری:
محمد هاشیم سروری فرزند سراج الدین در سال ١٣٦٠ در قریه دره ژوندون ایبک مرکز ولایت سمنگان تولد گردیده است. موصوف تحصیلات خود را تا درجه لیسانس در رشته زبان و ادبیات  درپوهنځی تعلیم تربیه پوهنتون  ولایت کابل درسال ١٣٨٤ به پایان رسانیده است . سروری پیش از اینکه به شورای ولایتی راه پیدا کند، از سال ١٣٨٤ تا ١٣٨٦ برای مدت دو سال به حیث آمر کنترول تفتیش ریاست امنیت ملی سمنگان و بغلان کار کرده و همچنان ازسال ١٣٨٦ الی ١٣٩٣ به حیث مدیرمسوول هفته نامه ایفای وظیفه کرده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٠٥٠٠٩٠٠