۵۷-محمد آصف عظیمی
سناتورانتخابى از سمنگان
 
محمد آصف عظیمی فرزند محمدنبی در سال ۱۳۴۶ خورشيدی در ناحيه اول شهرایبک ولایت سمنگان متولد گرديده است. موصوف تعلميات خويش را تا بکلوريا انجام داده است. عظيمی قوماندان جهادی بوده و در جهاد عليۀ شوروى سابق اشتراک کرده است. وی  بحيث قوماندان غند ۵۶۵جهادی قول اردوی نمبر(۷) و قوماندان کندک محافظت شاهراه حیرتان- مزارشریف ايفای وظيفه نموده است .عظيمی نماينده مردم سمنگان در دوره شانزدهم بوده و عضويت حزب جمعیت اسلامی افغانستان نيز دارد.
 
شماره تماس:0799195489-0788333877
 
۵۸- حاجی سید آقا حسین هاشمی
سناتورانتخابى از سمنگان
 
 
حاجی سیدآقاحسین هاشمی فرزند حاجی سید شهزاده، در سال ۱۳۴۳ خورشيدی در ولسوالی  دره صوف ولایت سمنگانمتولد گرديده است. موصوف تعليمات خصوصی دارد. هاشمی قوماندان جهادی بوده و در جهاد عليۀ شوروى سابق اشتراک کرده است. وی نماينده مردم سمنگان در دوره شانزدهم بوده و عضويت شورای رهبری حزب حرکت اسلامی افغانستان نيز دارد.
 
شماره تماس:  0707774030 -0778830842
ایمیل آدرس:                      khaliqalavi@yahoo.com
 
 
۸۷- عزیزه مصلح:
سناتور انتصابى از سمنگان
 
عزیزه مصلح بنت حاجی سید محمد صالح؛ در سال ۱۳۳۳ خورشيدى در ایبک مرکز ولایت سمنگان متولد گرديده است. مصلح، از دارالمعلمین سمنگان  در سال ۱۳۶۲ خورشيدی سند ۱۴ پاس را به دست آورده است. وی به حيث معلم، معاون مکتب، مدیرلیسه در ولایت سمنگان، عضونظارت تعلیمی ریاست معارف و مدیرعمومی، انجام وظيفه نموده است. 
                         
شماره تماس:  0799126057-0788264083