پوهنیارخیرالله انوش فرزند عبدالصمد ولد عبدالحمید ، متولد سال ١٣٣٦ هجرى شمسى در گذر دروازۀ شهر میمنه ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب می باشد. نامبرده، تحصیلات دورۀ متوسطه و لیسه را، در لیسۀ ابومسلم ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب سپری نمود.
بعد از سپری نمودن امتحان کانکور، در سال ١٣٥٦ شامل پوهنځی ادبیات علوم بشری پوهنتون کابل گردید، و در سال ١٣٥٩ از فاکولتۀ به درجۀ لیسانس، سند فراغت به دست آورد.
از دلو ١٣٥٨ الی ثور ١٣٦١ به حیث سرباز دورۀ مکلفیت در قوماندانی سرحدی اندخوی خدمت نمود. از جوزاى سال ١٣٦١ الی حوت ١٣٦١ در لیسۀ یولدز ریاست معارف ولایت فاریاب، منحيث مدیر آن لیسه مصدر خدمت به جامعه و مردم شد.
از برج حمل ١٣٦٢ الی اسد سال ١٣٦٤، به حیث مدیر لیسۀ ابوعبید جوزجانی ولایت فاریاب ایفای خدمت نمود؛ از اسد ١٣٦٤ الی حوت ١٣٦٤، استاد انستیتیوت اکمال تخصص معلمان در مؤسسه عالی تربیه معلم، مصروف خدمت بود؛ از حوت ١٣٦٥ الی دلو ١٣٦٧ منحیث استاد پوهنتون تعلیم و تربیۀ پوهنتون کابل، وظیفۀ خود را به پیش برد. موصوف، از سال ١٣٧٥ الی ١٣٧٧، از رشتۀ علوم اجتماعی انستیتیوت پیداگوژی کابل، مدرک ماستری خویش را به دست آورد.
انوش، دورۀ احتیاط عسکری را از برج حوت ١٣٦٧ الی سال١٣٧٠ در حوزۀ دوم امنیتی کابل سپری نمود و بعداَ الی سال ١٣٨٢ در شهر مزار شریف و کشورهای آسیای میانه، به پیشۀ آزاد تجارت مصروف بود. موصوف از سال ١٣٨٢ الی ٢٤ حمل ١٣٨٩، نظر به لزوم دید دولت مرکزی، به صفت ولسوال ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب ايفاى وظيفه نمود.
موصوف از ٢٤ حمل ١٣٨٩ به صفت والی ولایت سمنگان تعیین شده و انوش، سابق مربوط به حزب جنبش بوده و به زبان هاى درى، پشتو وانگليسى صحبت کرده ميتواند.