۱- پيام سمنگان
پيام سمنگان؛ توسط کميته فرهنگى مقام ولايت نشر ميشود و در ١٣٨٦ ه ش، به فعاليت آغاز نموده است. اين نشريه، در کنار فعاليت هاى مقام ولايت، مطالب فرهنگى و اجتماعى را نيز نشر ميکند و بيش از ١٠ کارمند دارد. فتح الله وفى مدير مسوول آن ميباشد.
شماره تماس  ۰۷۹۹۲۹۲۹۲۳
۲- حکومت و مردم:
حکومت و مردم؛ از طرف مقام ولايت نشر ميشود، هشت نفر کارمند دارد، و در ماه يک دفعه از چاپ ميبرآيد.محمد صديق عزيزى، مدير مسوول آن است.
شماره تماس: ۰۷۷۷۵۵۰۱۲۲
۳- پيام شوراى ولايتى:
پيام شوراى ولايتى؛ مجلۀ مربوط به شوراى ولايتى اين ولايت است که در ١٣٨٨ به نشرات آغاز نموده و  خانم حنيفه امين پور عضو شوراى ولايتى، مدير مسوول آن ميباشد.
شماره تماس ۰۷۷۷۱۲۴۱۳۲
۴- هفتۀ نامه ايبک:
هفته نامۀ ايبک؛  در  ۱۳۸۲ ه ش، آغاز به فعاليت نموده است؛ پنج نفر کارمند دارد وهفتۀ يکبار نشر ميشود.  محمدهاشم سرورى مديرمسوول آن است.
۵- راديو حقيقت:
راديو حقيقت؛ يکى از رسانه هاى فعال ولايت سمنگان است که توسط موسسه انترنيوز، در سال ١٣٨٣ تاسيس و به نشرات آغاز نموده است.  اين راديو، از ساعت ٥ صبح  الى ١٢ شب نشرات دارد که ٤٥ کيلومتر نواحى اطراف خود را تحت پوشش نشراتى اش قرار ميدهد.راديوحقيقت؛ توسط نشر اعلانات تمويل شده و هم اکنون ١٠ تن در آن مشغول کاراند.امين الله قيومى، صاحب امتياز اين راديو است و سيد احسن الله قريشى مدير مسوول آن ميباشد.
شماره تماس : ٠٧٠٠٥٤٩٨٢٧     
ايميل: Haqiqat_radio@yhaoo.cm
۶- راديو رستم:
راديو رستم؛ يکى از رسانه هاى فعال ولايت سمنگان است، که توسط اميرالله قيومى در سال ١٣٨٩ تاسيس و به نشرات آغاز نموده است.اين راديو؛ از ساعت ٥ صبح الى ٣ شب نشرات دارد، ساحه تحت پوشش آن ٥٠ الى ٧٠ کيلومتراست. راديو رستم،  ١٨ کارمند دارد و شفيق الله منطقى مدير مسوول آن است.
تماس : ٠٧٩٩٢٠١٠٧٩
ايميل:   amir_qayomi@yahoo.com
۷- راديو شهروند:
راديو شهروند؛ توسط احمد جاويد افغان در سال ١٣٨٩ تاسيس و به نشرات آغاز نموده است. اين راديو، از ساعت٦ صبح الى ١١ شب نشرات دارد و ساحه اى در حدود ٣٠ کيلو متر را تحت پوشش نشراتى قرار ميدهد.اين راديو، با بودجۀ شخصى تمويل شده و ٨ کارمند دارد.احمد جاويد افغان، صاحب امتياز و وجيهه احمدى مدير مسوول آن ميباشد.
تماس : ٠٧٨٧٧٩٤٣٣٠
ايميل: afg1383@yahoo.com
 
۸- هفته نامه تخت رستم:
هفته نامه تخت رستم؛ توسط نجيب الله خرم در سال ١٣٨٩ تاسيس و از چاپ برآمد. اين نشريه، به تيراژ ٥٠٠ نسخه چاپ و در ولايات سمنگان، کابل و بلخ  توزيع ميگردد. نشريۀ مذکور؛ ٩ کارمند دارد و نجيب الله خرم، صاحب امتياز و مدير مسوول آن است.
تماس : ٠٧٩٤٩١٧٦٨١  
ايميل:khoram2011@gmail.com
 
۹- ماهنامه نظافت:
ماهنمامه نظافت؛ توسط رياست شهردارى ايبک در سال ١٣٨٨ تاسيس و از چاپ برآمد. اين نشريه در ٧٠٠ نسخه چاپ و در ولايت سمنگان توزيع ميگردد.هم اکنون پنج کارمند دارد و بشير الله فيضى، مدير مسوول آن ميباشد.
تماس : ٠٧٩٩١٦٤٦٧١    
 
۱۰- جريده سمنگان:
جريده سمنگان؛ از نشريه هاى فعال در ولايت سمنگان است، که توسط رياست اطلاعات و فرهنگ، در سال ١٣٥٧ تاسيس و از چاپ برآمد. اين نشريه به تيراژ ١٨٠٠ نسخه چاپ ميشود و هم اکنون ٦ کارمند دارد.عبدالغفور مومند مدير مسوول آن است.
تماس : ٠٧٩٩٢٩٢٩٢٣