١-اتحاديۀ نوسيندگان و شاعران سمنگان:
اين اتحاديه با داشتن ده ها عضو از ده سال گذشته بدينسو مصروف تلاش هاى ادبى و فرهنگى در اين ولايت ميباشد و ژانر هاى  ادبى در نشست هاى ماهانه خود را مورد نقد و بحث قرار ميگيرد.
 ٢-اتحاديۀ تياتر و سينما سمنگان
اين اتحاديه فعاليت هاى همه جانبۀ خود را  از پنج سال گذشته بدينسو در بخش سينما و تياتر در سمنگان آغاز کرده و يگانه گروه هنرى است که در بخش پيشرفت سينما و تياتر تلاش مى نمايد.
 ٣-اتحاديۀ نقاشان و خطاطان سمنگان:
اين اتحاديه فعاليت هاى هنرى خود را دربخش نقاشى و خطاطى از ده سال گذشته بديسنو آغاز کرده و در ماه حمل سال ١٣٩٢ خورشيدى دها تابلوى نقاشى نيز به نمايش گذاشت.  
 ٤-انجمن فرهنگى باختر:
اين انجمن فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى خود را با داشتن ده ها عضو از پنج سال گذشته بدينسو آغاز کرده است .  انجمن مذکور اکنون گاه گاه نشست هاى را به هدف بلند بردن سطح علمى نيز برگزار مى نمايد.
٥-انجمن فرهنگى توران :
اين انجمن در سال ١٣٨٧ خورشيدى توسط يکتعداد جوانان به همکارى بزرگان به هدف خدمات فرهنگى و اجتماعى در اين ولايت تاسيس گرديده است.
 ٦-شوراى فرهنگى تفاهم و وحدت جوانان سمنگان :
اين شورا از چهار سال گذشته بدينسو مصروف فعاليت هاى فرهنگى ، اجتماعى و هماهنگى جوانان ميباشد و يگانه انجمن جوانان است که علاوه بر فعاليت هاى کلتورى در بعضى فعاليت هاى سياسى نيز سهم ميگيرد.