محمدانورجگدلک فرزند محمدالدين، که در سال١٣٣١ هجرى شمسى درمنطقه جگدلک ولسوالى سروبى ولايت كابل به دنيا آمده،تعليمات ابتدايى را درمکتب محل سپرى کرده ودرسال ۱۳۵۰ ازلیسه حبیبیۀ کابل فارغ گردیده است.
وى درسال ۱۳۵۲ شامل پوهنځى زبان وادبیات دری پوهنتون کابل شده ودرسال ۱۳۵۵ از پوهنتون به درجۀ ليسانس فراغت حاصل نموده است.
جگدلک درسال ١٣٦٨ براى يکسال بحیث معلم زبان وادبیات لیسه محمودطرزی کابل ایفای وظیفه مينمود وبعد ازآن به جهاد پیوست وبه حيث قوماندان جهادی درکابل ومناطق همجوارآن تعيين گرديد.
والى فعلى کندزيکى ازاعضاى کليدى و سابق جمعيت اسلامى بود ودر زمان جهاد و مقاومت عليه طالبان نيز نقش داشت.
وى ازسال١٣٨٢ تا١٣٨٧ بحیث رييس کمیتۀ ملى المپیک، شاروال کابل، مشاوررییس جمهور درامور جوانان ودر ١٣٨٨ به صفت وزیردولت درامورپارلمانی ایفای وظیفه نموده است.
جگدلک از سال ١٣٨٩ بدينسو به حيث والى کندز ايفاى وظيفه ميکند. وى به جاى انجنير محمد عمر والى سابق کندز که در انفجار ماين در مسجد جامع تالقان ولايت تخار با شمارى از افراد ديگر کشته شد، تعيين شده است.
والى کندز،علاوه بر زبان مادرى( پشتو)، به زبان هاى درى و انگليسى نيز تکلم کرده ميتواند.