۱۵۹-الله نظر نظری ترکمنی:
نمايندۀ مردم کندز – ارا: ۴۱۲۴
 
الله نظر نظری ترکمنی فرزند حاجی آنه مراد، که در سال ۱۳۵۲ خورشيدی در ولسوالی قلعه زال ولايت کندزمتولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۸۴ خورشيدی از لیسه مولوی سراج الدين کندز فارغ گرديده و سند لیسانس در رشته حقوق وعلوم سیاسی را از پوهنتون خصوصی کندز بدست آورده است. ترکمنی بحيث کارمند وزارت کار واموراجتماعی، دستیار مقام ریاست ولسی جرگه در دورۀ پانزدهم ولسی جرگه ايفای وظيفه نموده است و حالا نمانيده مردم کندز در دوره شانردهم ولسی جرگه ميباشد.
   
شماره هاى تماس :  ۰۷۰۰۹۷۹۷۰۳
 
۱۶۰- انجينر کمال صافی:
نمايندۀ مردم کندز – ارا: ۵۷۰۵
 
انجينر کمال صافی فرزند سوداگير که در سال ۱۳۵۲ خورشيدی در ولسوالی دشت ارچی ولايت  کندزمتولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۶۶ خورشيدی از ليسه عبدالله بن مسعود پاکستان فارغ گرديده و سند لیسانس در رشته انجنيری را در سال ۱۳۷۳ خورشيدی از پوهنتون انجنیری و تکنالوجی تکسلا پاکستان بدست آورده است. صافی در سال ۱۳۸۶ خورشيدی ماستری خود در اداره و رهبری از انستيتيوت آموزش و تحقيق ملل متحد(UNITAR  ) بدست آورده است.
کمال در پهلوی فعاليت های اجتماعی از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵ خورشيدی بحيث  مدير ساحوی UNOPS وظيفه را انجام داده و رییس يک شرکت ساختمانی بنام  SSDA  ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۹۹۳۴۴۴۰۰
ايميل: kamalunops@gmail.com
 
 
۱۶۱- داکتر فاطمه عزیز:
نمايندۀ مردم کندز – ارا: ۲۱۷۲
 
داکتر فاطمه عزیز بنت عبدالعزیز، درسال ۱۳۵۲ خورشيدی در ولایت کندز متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۶۶ خورشيدی از ليسه نسوان کندز فارغ و در سال ۱۳۷۲ خورشيدی سند لیسانس در طب جراحی نسایی ولادی از پوهنتون طب کابل بدست آورده است. عزيز ۱۲ سال تجربه طبابت در بخش جراحی نسایی ولادی، یک سال در بخش تطبیق پروژه ها برای خانم ها در دفتر UNHCR کندز ايفای وظيفه نموده، نمايند مردم در لویه جرگه اضطراری و لويه جرگه مشورتی صلح بود ، عزيز نماينده مردم کندز در دوره پانزدهم و شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۰۰۷۱۴۴۴۴
 
 
۱۶۲- شایسته باز ناصری:
نمايندۀ مردم کندز – ارا: ۳۸۷۴
 
 
شایسته باز ناصری فرزند حاجی لعل باز که در سال ۱۳۵۵ خورشيدی درولسوالی خان آباد ولایت کندز متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۸۲ خورشيدی از ليسه خان اباد کندز فارغ گرديده و حالا مصروف تحصيل در پوهنځی حقوق پوهنتون دعوت ميباشد. وی ۵ سال تجربه در ادارت ساختمانی وزراعتی دارد و در سال ۱۳۸۵ خورشيدی مدير سرحدی شيرخان بندر بود.
 
شماره تماس: ۰۷۹۹۱۵۱۵۱۸
 
 
۱۶۳-  شکریه پیکان احمدی :
نمايندۀ مردم کندز – ارا: ۳۲۰۰
 
شکریه پیکان احمدی بنت محمودخان، که در سال ۱۳۴۸ خورشيدی درمرکز ولایت کندز متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۶۳ خورشيدی از ليسه مريم کابل فارغ گرديده و سند لیسانس را در سال ۱۳۶۸ خورشيدی در رشته پلانگزاری و اقتصاد از پوهنتون رزاعتی کابل بدست اورده است. پيکان بحيث معلم درلیسه زرغونۀ کابل ، استاد درتخنیکم نفت وگازمزارشریف ، استاد پوهنحی زراعت پوهنتون بلخ، وکیل در دورۀ پانزدهم وشانزدهم ولسی جرگه ايفای وظيفه نموده است .
 
شماره تماس: ۰۷۹۹۶۹۳۶۸۸
ايميل: Shukria.paikan@yahoo.com
 
 
۱۶۴-  عبدالودود پیمان:
نمايندۀ مردم کندز – ارا: ۴۰۶۳
 
عبدالودود پیمان فرزند محمد کبیردر سال ۱۳۳۷ خورشيدی  در ولسوالی انابه ولایت پنجشیر متولد گرديده است و سکونت اصلی  اش ولایت کندزميباشد. موصوف در سال ۱۳۵۶ خورشيدی از ليسه رخه پنجشير فارغ گرديده و در سال ۱۳۶۰ خورشيدی از مدرسه حديقه العلوم پشاور فارغ گرديده است. پیمان بعد از آن با مجاهدين پیوست و بحيث امر سياسی گارد ملی وزارت دفاع ملی و رییس قوای هوایی ايفای وظيفه نموده است .  پیمان مصروف تجارت سنگهای قيمتی بوده و در لويه جرگه اضطراری و لويه جرگه قانون اساسی شرکت نموده و حالا نمانيده مردم کندز در دوره شانزدهم در  ولسی جرگه ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۸۷۷۰۰۷۴۰
 
۱۶۵-  معلم چهاری:
نمايندۀ مردم کندز – ارا: ۳۶۵۱
 
معلم چهاری فرزند محمدرحیم، که درسال ۱۳۲۵ خورشيدی  درقلعه زال ولایت کندز متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۵۰ خورشيدی از دارالمعلمين کندز فارغ گرديده است . چهاری بحیث معلم متوسطه آقتپه(1351)،  به حیث آمرجهاد حزب اسلامی قلعه زال(1360)، رئیس تصدی شیرخان بندر(1371)، ولسوال قلعه زال(1380)، ولسوال علی آباد(1383)، و ولسوال چهاردهی(1385 الی 1387) ايفای وظيفه نموده است.
 
شماره تماس: ۰۷۹۶۴۰۷۰۱۱
 
۱۶۶-  سید داؤد نادری:
نمايندۀ مردم کندز – ارا: ۳۶۲۹
 
سید داؤد نادری فرزند سید عبدالقادر در سال ۱۳۶۱ خورشیدی در ولسوالی دوشی ولایت بغلان متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۷۰ خورشيدی تعليمات ثانوی خويش را در کشور برتانيا تکميل نموده و سند ليسانس را در سال ۱۳۷۵ خورشيدی از پوهنتون مانچستر (Manchester  )  برتانيا بدست آورده است . نادری در بخش تجارت و در بخش ساختمانی مصروف بوده و عضو شورای اجراییه حزب پیوند ملی افغانستان ميباشد.
 
شماره تماس: ۰۷۹۳۰۰۰۰۰۸
ايميل: naderi.dawood@yahoo.com
 
۱۶۷-  عبدالرؤف ابراهیمی:
نمايندۀ مردم کندز – ارا: ۶۹۷۸
 
عبدالرؤف ابراهیمی، دربیستم حمل ۱۳۴۱ خورشیدی در ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندز چشم به جهان گشوده، تحصیلات متوسط را در مکتب باسوس ولسوالی حضرت امام صاحب تکمیل و دورۀ ثانويه را در مدرسۀ دینی تخارستان ولایت کندز در سال ۱۳۵۸ به پایان رسانید و شامل بخش ادبیات پوهنتون کابل گردید. ولی  اندک زمانى بعد، به جهاد مرم افغانستان علیه تجاوز اتحاد جماهیر شوروی پیوست ودر جبهات مختلف بخاطر آزادی افغانستان رزمید؛ در پایان جهاد، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۷۲ خورشیدی، به حیث قوماندان سرحدی شیرخان بندر و بعد به صفت قوماندان فرقۀ سوم سرحدی شمال مقرر گردید؛ به دنبال سقوط طالبان در سال ۱۳۸۱ به حیث قوماندان لوای سرحدی تقررحاصل نمود و در همين سال(١٣٨١)، از جانب مردم ولایت کندز، در لویه جرگه اضطراری به حیث نماینده معرفی شد.عبدالرؤف ابراهیمی در سال ۱۳۸۴ به حیث نماینده مردم ولایت کندز، برای دورۀ پانزدهم شورای ملی انتخاب گردید و در ولسی جرگه نیز به حیث عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، برای مدت پنج سال ایفای وظیفه کرد.
در سال ۱۳۸۹ خورشیدی، در انتخابات سراسری ولسی جرگه، مجدداً ازطرف مردم ولایت کندز به حیث نماینده به ولسی جرگه برگزیده شد و بتاریخ هشتم حوت همين سال(١٣٨٩) از جانب اعضای ولسی جرگه به اتفاق آرأ، برای یک دور تقنینی به حیث رئیس  برگزیده شد.عبدالرؤف ابراهیمی در حال حاضر، در پایان مرحلۀ تحصیلی لیسانس دیپارتمنت زبان عربی پوهنتون کابل قرار دارد. وی به مطالعه علاقمند است.
شماره تماس: ۰۷۹۷۵۸۲۰۵۰