کندز ۷ واحد ادارى دارد که شامل مرکز و ۶ ولسوالى( خان آباد، چهار دره، دشت ارچى، على آباد، قلعۀ زال و امام صاحب ) ميباشد.
۱- شهر كندز:
شهر كندز، از لحاظ آبدات تاريخى وفرهنگی يكى از شهر باستانى درجه اول  کشور محسوب ميشود. تپه هاى بالاحصارومهرنگار و زيارت هاى حضرت سلطان،خواجه مشهد، خواجه كفتروپاچا قلندربر شهرت اين شهرافزوده است . شهر کندز در زمستان سرد بوده، اما در تابستان گرمى آن نسبت به ولايات سرد سير بيشتر است. مرکز کندز از حيث خربوزه بخصوص بنام هاى عسقلانى ، ارکانى و غازى خانى نيز شهرت دارد. طول يک  خربوزه غازى خانى حتى به يک متر هم ميرسد . مردم خربوزۀ ارکانى را براى زمستان نگهدارى نموده و از آن استفاده مىکنند.
۲- خان آباد:
خان آباد در ٣٠ کيلومترى شمالشرق شهركندز قرار دارد و از جمله ولسوالى هاى درجه اول و پُرنفوس است. "بندبرق" و پروژه بزرگ "بندنقى" وتپه جنگى مشهور به توپخانه در همين ولسوالى موقعيت دارد.درشرق باولسوالی های بنگی واشکمش ولایت تخارودرشمال باولسوالی بُرکه ولایت بغلان همسرحد است. خان آباد از حيث زراعت نظر به ساير مناطق کندز پيشتاز بوده و تا سه ده قبل، به حيث گدام افغانستان ياد ميشد. برنج خان آباد از شهرت خاص برخوردار بوده که علاوه بر خود مردم کندز، مورد استفادۀ مردم ساير ولايات نيز قرار ميگيرد و حتى بخارج صادر ميگردد. اما اين ولسوالى با مشکلات امنيتى مواجه بوده و به گفتۀ مسوولان محلى علاوه بر فعاليت مخالفان مسلح، بيش از دوهزار نفر مسلح غير قانونى نيز در اين ولسوالى فعاليت دارند. مسووليت هاى امنيتى تمام ولايت کندز به جز از خان آباد در سرطان سال ١٣٩١از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان سپرده شد ، اما اين پروسه در خان آباد حدود يکسال بعد( جوزاى ١٣٩٢) در اين ولسوالى عملى گرديد.
۳-چهاردره:
چهاردره در ۲۵ کيلومترى غرب مرکزشهرموقعيت دارد.  در شمال با ولسوالی خُلم ولایت بلخ سرحد مشترک دارد،این ولسوالی نیزدارای زیارت خواجه کفتر و ساحات باستانی فراوانی است واکثریت باشندگان آن زراعت پيشه و مالدار هستند. اما مشکلات امنيتى تا حدى در اين ولسوالى نيز محسوس است و گاهى درگيرى هايى بين نيروهاى دولتى و مخالفان مسلح صورت ميگيرد و منجر به تلفات ملکى نيز ميگردد.
۴- دشت ارچی :
دشت ارچی از جملۀ ولسوالى هاى دوردست بوده و در۱۴۰ کیلومتری شرق شهرکندزواقع است . اکثر مناطق اين ولسوالى، چون جزیره خشک وبی آب اند وروی همین دلیل زراعت درآن کمتربوده وساکنین آن موادغذایی شانرا از شهرکندز تامين ميکنند. مردم اين ولسوالى نيز از نا امنى و موجوديت مخالفان مسلح در امان نبوده و به همين علت دولت ونهادهاى کمک کننده بخوبی نتوانسته اند پروژه های بازسازى را در آنجا عملى نمايند. روی این ملحوظ امور بازسازی ونوسازی در آنجا به تناسب ساير ولسوالی های کندز کمتر احساس ميشود و مردم خواستار تامين امنيت و پروسۀ بازسازى هستند. در ولسوالى هاى دشت ارچى، قلعۀ زال و چهار دره اعضاى تحريک اسلامى ازبکستان با طالبان مسلح نيز همکارى دارند که  تا حال شمارى از آنها در عمليات زمينى و حملات هوايى به قتل رسيده اند.
۵-على آباد:
على آباد در ۱۷کيلومترى شمال شهرکندز  و در شاهراه کندز - بغلان واقع است ‎. در شمال با ولسوالى بغلان مرکزی ولایت بغلان سرحد مشترک دارد. این ولسوالی ازلحاظ داشتن کوه های سربه فلک کشیده، جایگاه خوبی سرسبزبودن وآب وهوای مناسب برای کشت وزراعت محسوب شده است.
۶- قلعه زال:
قلعه زال نيز از ولسوالى هاى دور افتاده بوده و در ۱۰۵ کيلومترى جنوبغرب شهرکندز موقعيت دارد و در با تاجکستان سرحد دارد. اکثر مردم آن باغدار بوده و همين باغدارى و سرسبزى، ولسوالى را به ساحۀ سرسبزوتفریحی شهرت داده است. زمين هاى زراعتى آن، از بندعسقلان آبيارى ميشود. داشتن ریگستان های زیاد وباد کویه ازجمله مشخصات دیگراین ولسوالی به شمارمیرود.
۷- امام صاحب:
امام صاحب در ۶۴ کيلومترى جنوبشرق شهر کندز موقعيت دارد و موجوديت زيارت امام صاحب،حيثيت دينى و فرهنگى آنرا برملا مى سازد. جهندۀ حضرت امام صاحب همه ساله در دهم ماه حمل با شرکت هزاران تن به شمول فرهنگيان، مقامات دولتى و مردم از نقاط مختلف کشور با شور و هلهله برافراشته ميشود. اين ولسوالى از حيث کشت خربوزه نيز در درجۀ اول قرار دارد و خربوزۀ قندک امام صاحب از لذت و شهرت خاصى برخوردار است. بازارباسوس که درفاصله ۱۵ کیلومتری شهرامام صاحب واقع است ، يک ساحۀ وسيع را احتوا ميکند ودرروزهای بازارشاهد جمع وجوش مردم مى باشد. امام صاحب به تناسب ۵ ولسوالی ديگر نفوس بیشتر دارد که به گفتۀ مسوولان محلى قراراست درسالهای بعدبه ولایت مستقل ارتقاء یابد. موجوديت شير خان بندر يکى از بنادر مهم در شمال کشور در ولسوالى امام صاحب، بيانگر اهميت اقتصادى آن است.  شيرخان بندرازطريق پل بزرگ که حدود ٦٧٢ متر طول و ١١ متر عرض دارد ، با تاجکستان وصل شده است.  اين پل  به هزينۀ حدود ٣٨ ميليون دالر کمک امريکا و ناروى توسط رؤساى جمهور افغانستان و تاجکستان، بر فراز درياى آمو( پُل دوستى ) در ماه عقرب سال١٣٨٦  رسماً افتتاح شد.