در انتخابات ١٦ حمل١٣٩٣، پانزده تن  به شمول سه زن، به شوراى ولايتى کندز راه يافته اند که ١٢ تن آنان را چهره هاى جديد تشکيل ميدهند. 
اعضاى جديد شوراى ولايتى:
١-غلام ربانى ربانى:
غلام ربانى ربانى فرزند غلام سخى؛ درسال ١٣٦٧ درمركزشهر كندز متولدشده است. از دوره بكلوريا درليسه شيرخان فراغت حاصل نموده واكنون محصل سال سوم پوهنځى حقوق پوهنتون كندزاست. وى در چندسال  اخير براى  بيدارسازى جوانان درعرصه هاى مختلف تلاش كرده است.
شمارۀ تماس : 0790900002
٢- امرالدين ولى:
امرالدين ولى فرزندحاجى رستم؛ متولد سال ١٣٦٣ شهركندز وفارغ ليسه شيرخان كندز است. بعد از اتمام تحصيلات به حيث مديرتدريسى تربيه معلم ومديرليسه آقتاش ولسوالى خان آبادكندز ايفاى  وظيفه مينمود. وى درسال ١٣٨٧ به سويه ليسانس ازپوهنځى زبان وادبيات درى پوهنتون كابل فارغ گرديده و بعد از راه يافتن به شوراى ولايتى، به حيث معاون شورا انتخاب شده است.
شمارۀ تماس: 0799450281
٣- سيداسدالله سادات:
سيداسدالله سادات فرزند سيدرحمت الله سادات؛ درسال ١٣٣٨ درولسوالى قلعه زال کندز به دنيا آمده است. درسال ١٣٥٧ ازليسه شيرخان کندز فارغ شده و طى چندسال گذشته به عنوان بزرگ قوم درمنطقه به مردم خدمت كرده است.
شمارۀ تماس : 0771543202
٤- امين الله آيدين:
امين الله آيدين فرزند قارى پنجى؛ در سال ١٣٦٣درولسوالى قلعه زال متولدشده است. درسال ١٣٨٦ از ليسه آق تپه اين ولسوالى به درجه بكلوريا فارغ گرديده است‎. درسال ١٣٩٠ ازپوهنتون تعليم وتربيه كابل به درجه ليسانس فراغت حاصل نموده است. آيدين بعدازختم تحصيل، براى يكسال مديرعمومى حالات اضطرار ايفاى وظيفه مينمود.
شمارۀ تماس : 0798834880
٥- مولوى عبدالله:
مولوى عبدالله فرزند مولوى عبدالحق؛ درولسوالى دشت ارچى كندزچشم به جهان گشوده و درسال ١٣٥٢ ازتربيه معلم كندزفراغت حاصل نموده است، دردوره اول شوراى ولايتى به حيث رئيس، و بعدازآن مشاورمقام ولايت بوده است. 
شمارۀ تماس :0799618799
٦- خال الدين حكيمى:
خال الدين حكيمى فرزندعبدالحكيم؛ درسال١٣٦٤در ولسوالى امام صاحب  كندز به دنيا آمده است.  تعليمات ابتدايى رادرليسه ذكور امام صاحب، دوره ثانوى رادرمدرسه دينى تخارستان كندز و تحصيلات عالى را درپوهنتون كندزبه اكمال رسانده است. حکيمى براى چهارسال به حيث مديرماليه ولسوالى على آباد كندزايفاى وظيفه نموده است.
شمارۀ تماس: 0777122425
٧-عبدالاحد توريال كاكړ:
عبدالاحد توريال كاكړفرزند وكيل اختركاكړ؛ درولسوالى قلعه زال چشم به جهان گشود. وى ازمدرسه ابوحنيفه كابل فراغت حاصل كرده و در چند سال اخير به عنوان بزرگ قوم به مردم خدمت ميکرد.
شمارۀ تماس:0798019800 
٨- صفى الله اميرى:
صفى الله اميرى فرزند محمدغوث اميرى؛ متولد شهركندزبوده وتعليمات ثانوى رادرليسه شيرخان كندز وتحصيلات عالى را درپوهنتون مولانا جلال الدين محمدبلخى شهرمزارشريف ولايت بلخ به پايان رسانده است. بعدازفراغت مصروف شغل آزاد بوده است.
شمارۀ تماس : 0799050618
٩- فوزيه يفتلى:
فوزيه يفتلى بنت رجب محمد؛ در سال ١٣٥٦ درولايت بدخشان متولد شده  است. تعليمات ثانوى رادرليسه فاطمه الزهراى شهركندز به پايان رسانيده و درسال١٣٩٢از پوهنځى زراعت  پوهنتون كندز فارغ گرديده است. وى ازسال  ٢٠٠٦ ميلادى بدينسو، رئيس موسسه (MCDO) دركندزبوده وازين طريق در بخش حقوق زنان كار ميکرد.
شمارۀ تماس: 0799564904
١٠- عبدالخليل قارى زاده:
عبدالخليل قارى زاده فرزندعبدالجميل؛ متولدسال١٣٥٢درولسوالى امام صاحب بوده و تعليمات ابتدايى و متوسط را درليسه سيدعمرشهيد دركابل، و دوره ثانوى را درليسه كلباد ولسوالى امام صاحب به اتمام رسانيد. وى درسال ١٣٩٢ ازشعبه ساينس دارالمعلمين امام صاحب فارغ گرديده است.
شمارۀ تماس: 0794030080
١١- زرگل عالمى:
زرگل عالمى فرزند ملاقربان؛ درسال ١٣٥٤ در ولسوالى امام صاحب متولد شده است. فارغ صنف دوازدهم ليسه بى بى عايشه شهركندز و به درجه بكلوريا فراغت حاصل كرده است. ازسال ١٣٨٦ بدينطرف درمكتب متوسطه تركمن هاى سه صدفاميلى شهر کندز، به حيث معلم وسرمعلم ايفاى وظيفه نموده وفعلاًمحصل پوهنتون شبانه كندز است. وى درانتخابات جديد هيئت ادارى، به حيث منشى شوراى ولايتى انتخاب شده است. 
شمارۀ تماس:0795738579
١٢-عبدالبصيرقادرى: 
عبدالبصيرقادرى فرزندعبدالقادر؛ درسال ۱۳۶۴ درمنطقه انگورباغ شهركندز متولد گرديده و دوره ثانوى راالى  درجه بكلوريا درليسه شيرخان وفوق بكلوريا را درموسسه تربيه معلم كندز به پايه اكمال رسانيده است. وى قبلاً مصروف امور تجارت بوده است.
شمارۀ تماس:0790077770
 
اعضاى سابق که تازه به شوراى جديد ولايتى راه يافته اند:
١٣- مولوی خوش محمدنصرتیار 
مولوی خوش محمدنصرتیار فرزند عبدالرسول؛ در سال ١٣۴٩ در ولسوالی علی آبادکندز متولد شده و ازليسه ذكور ولسوالى فارغ گرديده است. نصرتيار  قبلاً به حيث عالم دينى درآن ولسوالى فعاليت داشت و فعلاً  در شهر كندز زندگى دارد و در دوره قبلی این شورا، به حيث معاون شورای ولایتی ایفای وظیفه مینمود.
شمارۀ تماس: 0786146607
١٤کریمه صادقی:
کریمه صادقی بنت محمدعلی؛ در سال ١٣۴۹ درشهركندز به دنيا آمده است. به سويه بكلوريا دريكى ازمكاتب اناث كندزتحصيل كرده و اکنون منشی شوراى ولايتى مى باشد. خانم کریمی؛ قبلاً به حیث مامورتصدی س‍پین زرشهرکندز ایفای وظیفه میکرد و درحال حاضر درشهر کندز زیست دارد. 
شمارۀ تماس: 0797525576
١٥محمد يوسف ايوبى: 
محمد يوسف ايوبى فرزند محمد محمدايوب؛ درسال ١٣۵۶، در ولسوالى امام صاحب متولد شده است. وى فارغ صنف دوازدهم بوده و در انتخابات جدید شورای ولایتی، به حيث رئيس شورا انتخاب گرديده است.
شماره تماس: 0799397335