١-بنياد اجتماعى جهان نما :
بنياد اجتماعى جهان نما ؛ در سال ١٣٨٥ در كندز به رهبرى محمدصابريوسفى ايجاد شده  و دربخش هاى اجتماعى و فرهنگى فعاليت دارد.
تماس : ٠٧٩٩٢٠٦٧٠٦
ايميل آدرس : saberyosofy@yahoo.com
 
٢-پسرلى ادبى ټولنه :
پسرلۍ ادبي ټولنه ؛ در سال ١٣٨٦ به رهبرى گل رحيم نيازمن ايجاد گرديده ودرحال حاضرازسوى شاعرونويسنده،غلام حيدرحيدررهبرى ميشود. اين انجمن در بخش راه اندازى مشاعره هاى سالانه ومناسبت هاى مختلف اجتماعى فعاليت دارد.
تماس : ٠٧٩٩٤٠٣٧٩٢
ايميل آدرس : Niazman@gmail.com
 
٣- بنياداجتماعى –فرهنگى افغانستان:
بنياداجتماعى –فرهنگى افغانستان ؛ در سال ١٣٨٩ به رهبرى ملالى يوسفى ايجاد شده است و فعاليت آن در بخش هاى فرهنگى – آموزشى وتقويت اقتصاد خانم ها تمرکز دارد.
تماس: ٠٧٩٩٢٠٦٤٢٢
ايميل آدرس : radio.cheragh@gmail.com
 
٤- شوراى اخوت اسلامى :
شوراى اخوت اسلامى؛ در سال ١٣٨٨ در شهر كندز به رهبرى مولوى نورالهدا مولوى زاده كريمى ايجاد شده است، که از چهارسال  بدينسو در بخش هاى دينى واسلامى کار مى کند.
تماس:  ٠٧٩٩٢١٧٠٠٨
ايميل آدرس : noorulhuda_05@yahoo.com
 
٥- شوراى اجتماعى اقوام كندز:
 
شوراى اجتماعى اقوام كندز در سال ١٣٨٩ به رهبرى دگروال محمدظاهر، دركندز ايجاد شده است، ودربخشهاى حل منازعات قومى،اتحاد واتفاق وهمبستگى ميان اقوام ساكن وجلوگيرى ازبروزتشنجات قومى ، سمتى ومذهبى فعاليت دارد.
 
تماس : ٠٧٠٠٧٠١٦٠٤
ايميل آدرس : m.zahir@gmail.com
 
 
٦- نهاد فرهنگى – اجتماعى آئينه حقيقت :
نهاد فرهنگى – اجتماعى آئينه حقيقت ؛ در سال ١٣٩١ به رهبرى كريمه صادقى عضوشوراى ولايتى کندز تاسيس شده است، که در بخش هاى آموزش حرفوى، فرهنگى و مساعد کردن زمينۀ کار براى خانم ها فعاليت ميکند.
شماره تماس : ٠٧٠٦٤٣٠٣٩٣
 ايميل آدرس : karima_sadeqi@yahoo.com
 
٧- انجمن حركت خواهران افغانستان :
 
انجمن حركت خواهران افغانستان ؛ در سال ١٣٩١ به رهبرى اصيلا باركزى ايجاد گرديده و در بخش جلوگيرى ازكاهش خشونت دربرابرخانم ها وحركتهاى مدنى براى حق خواهى اين قشر فعاليت دارد.
 
تماس: 0798133866
ايميل آدرس : barekzai.asila@gmail.com
 
 
٨- انجمن ادبى وكلتورى پرديس :
 
انجمن ادبى وكلتورى پرديس در سال ١٣٨٧ به رهبرى عبدالمجيدپرديس تاسيس شده است. اين انجمن در بخش هاى فرهنگى ، راه اندازى مشاعره ها وبسيج نمودن شاعران جوان درحوزه غنى سازى فرهنگ وادبيات پشتو فعاليت ميکند.
تماس:0778657122
ایمیل آدرس : majeed_pardis@yahoo.com
 
٩- انجمن كلتورى وفرهنگى كندز:
انجمن كلتورى وفرهنگى كندز ؛ به ابتکار احمدالله داغ شاعر ونويسندۀ کندز در سال ١٣٩٢ ايجاد شده است، که هدف آن ترويج شعردرميان جوانان وتقويت بسترهاى ادبى درميان شاعران حوزه شمالشرق ميباشد.
تماس: 0796132742
ايميل آدرس : a.daagh@gamil.com
 
١٠- اتحاديه خبرنگاران ( بنياد فرهنگ وارتباط رسانه يى افغانستان )  :
 
اتحاديه خبرنگاران ( بنياد فرهنگ وارتباط رسانه يى افغانستان ) درسال ۱۳۸۶ خورشيدی به رهبرى ذبيح الله مجيدى خبرنگارآزاد تاسيس شده است. اين نهاد به هدف همآنگى بين خبرنگاران، دفاع از حقوق آنها وهمکارى خبرى ايجاد گرديده ودرحال حاضراكثريت خبرنگاران آزاد ودولتى ازين مركزكارهاى روزمره شان راتنظيم مينمايند.
 
تماس:0799200735
ایمیل آدرس : Zabe.fast@gmail.com
 
 
١١- نهاد اجتماعى ميديوتيک ( خانه رسانه يى):
 
نهاد اجتماعى ميديوتيک ( خانه رسانه يى) ؛ در سال ١٣٨٢ درسراسركشورمنجلمه حوزه شمالشرق كندز ايجاد شده است. درحال حاضرمسوول ولايتى آن عبدالله رسولى بوده ودر بخش هاى فرهنگى ، اجتماعى و ادبى وظرفيت سازى خبرنگاران محلى فعاليت دارد.
 
تماس: 0799205235
ایمیل آدرس : ab.rasuly@gmail.com
 
١٢- انجمن همكارى براى صلح وهمبستگى :
 
انجمن همكارى براى صلح وهمبستگى ؛ در سال ١٣٩١ از سوى استادسيف الدين تاسيس شده است، که در بخش هاى کلتورى، تعليمى و ادبى فعاليت دارد.
 
تماس: 0798143021
ايميل آدرس :saifuddin@gmail.com
 
١٣- نهاد اجتماعى حمايت ازدختران وزنان بى بضاعت افغانستان (ECW) :
نهاد اجتماعى حمايت ازدختران وزنان بى بضاعت افغانستان (ECW ؛ در سال ١٣٨٥ توسط فرهنگدوستان كندزبه هدف بلند بردن ظرفيت هاى كارى دختران وخانمهايى كه سرپرست خانواده هاى شانراازدرجنگ هاى داخلى ازدست داده اند درعرصه هاى مختلف آموزش داده وسپس آنانرابحيث ترينراستخدام ميكند . هكذازمينه هاى كاريابى را براى آنان فراهم ميسازد، درحال حاضرمسووليت اين نهادرامحمدظاهرمصلح برعهده دارد.
تماس : 0799206604
ايميل آدرس : zahir.musleh@gmail.com
 
١٤- بنياد بين المللى حقوقى افغانستان ( ILFA ) :
 
بنياد بين المللى حقوقى افغانستان ( ILFA ) ؛ در سال ١٣٩١از سوى نجيب الله حكيمى تاسيس گرديده که فعاليت آن بيشتر در بخش هاى عرضه خدمات حقوقى متمرکز است.
 
تماس: 0700185860
ايميل آدرس : najib.hakimi@gmail.com
 
 
١٥- اتحاديه زنان تجارت پيشه كندز:
اتحاديه زنان تجارت پيشه كندز فعلاً بالاترازيكهزارخانم عضودارد ودرسال ١٣٨٦ ازسوى مُسلمه والجى به هدف تشويق وترغيب زنان محروم وگوشه نشين اجتماع درراستاى امورتجارى، وتوليد صنايع دستى مختلف وعرضه آن به بازارهاى داخلى وخارجى تاسيس شده است .
تماس : 0799180478
ايميل آدرس : muslima.waleji@gmail.com
 
١٦- اتحاديه زنان كندز :
 
اتحاديه زنان كندز؛ در سال ١٣٨٤ خورشيدی از سوى محبوبه حيدر تاسيس شده است، که در بخش بسيج ساختن زنان وسهيم ساختن آنان درپروژه هاى زنانه وخودكفايى آنان کار مينمايد .
 
تماس: 0799394805
ايميل آدرس : mahboba_haidar@yahoo.com
 
١٧- اتحاديه جوانان كندز:
اتحاديه جوانان كندز درسال ١٣٨٥ خورشيدی ازطرف جوانان كندز به هدف ايجاد زمينه هاى كاريابى ، فراهم آورى تسهيلات لازم وتشويق وترغيب آنان دراعمارجامعه امروزى تاسيس گرديده است. اكنون هزاران جوان عضويت اين اتحاديه رادارند. اين اتحاديه ازسوى عبدالغفورهوتک رهبرى واداره ميشود .
تماس : 0793151413
ايميل آدرس : ghafoor_hotak@yahoo.com