۱- تلويزيون خصوصى خاور:
تلويزيون خاور؛ از جمله رسانه های فعال در ولايت كندز است که توسط جلال الدين "محمودى"  معاون راديو تلويزيون ملى افغانستان در سال ١٣٨۵ تاسيس وبه نشرات آغاز نموده است. اين تلويزيون، شبانه ۸ ساعت نشرات دارد و ۳۵ کيلومتر نواحى اطراف خود را تحت پوشش نشراتى قرار ميدهد. خاور، از بودجۀ شخصى و عوايد اعلانات تمويل ميگردد. بیش از۲۵ نفر در آن مشغول کاراست. درحال حاضراین شبکه تلویزیونی ‍پربیننده ترین تلویزیون محلی درکندزاست که توسط شهبازصابری اداره میشود.
شماره تماس: ۰۷۰۷۴۱۱۶۶۴
ايميل آدرس: shahbaz_sabery@yahoo.com
 
 
۲- راديو خاور:
راديوخاور؛نیزدرچوکات شبکه تلویزیون خاورفعالیت دارد . این رسانه صوتی درسال ۱۳۹۰ روی موج اف ام به نشرات خویش آغازنموده است. اين راديو، از ساعت ٥ صبح الى ١٢ شب نشرات دارد و توسط صاحب امتياز و نشر اعلانات تمويل مى شود. ۱۸ نفربه شمول ذکورواناث در آن به شکل رسمی وافتخاری مشغول کاراند. نشرات اين راديو علاوه بر مرکزشهر، درولسوالی های چهاردره ، علی آباد، خان آباد وقسمتی ازقلعه زال قابل دريافت است.
شماره تماس: ۰۷۰۷۴۱۱۶۶۴
ايميل آدرس shahbaz_sabery@yahoo.com
 
۳- راديو زهره:
راديو زهره؛ از رسانه هاى فعال و مخصوص خانم ها درکندز است که توسط موسسه انترنيوز در سال ١٣٨۱ تاسيس گرديد. اين راديو، نخستین رسانه صوتی محلی بود که ‍پس ازسقوط حکومت طالبان درین ولایت به نشرات آغازکرد.فعلاً این رادیوبه خودکفایی دست یافته و۲۴ ساعت بدون وقفه نشرات دارد و ۵۵ کيلومتر نواحى اطراف خود را تحت پوشش نشراتى قرار مى دهد.زهره، هم اکنون توسط اعلانات خویش تمويل ميگردد و بیش از ۲۰ تن در آن  بصورت رسمی وافتخاری کارمیکنند، این رادیوازسوی خانمی بنام ناجیه خدایار تاسیس وتاکنون اداره میگردد واکثریت کارمندان آن را طبقه اناث تشکیل میدهند.
شماره تماس : 0799374314
ايميل آدرس: radio_zohra@yahoo.com
 
۴-رادیو روشنی:
رادیو روشنی؛ یک رسانۀ آزاد، مستقل و غير وابسته بوده و توسط خانمی بنام صدیقه شیرزی درسال ۱۳۸۶ درشهر کندز تاسیس شد. روشنی، در موج اف ام روی فريکونسى ۸۹ اف ام نشرات دارد. اين رادیو، دومین رسانۀ صوتی است که علاوه بر شهرکندز، ولسوالی های چهاردره ، خان آباد وعلی آباد را نیزتحت پوشش نشراتى دارد. راديو روشنى با داشتن ۱۸ کارمند بصورت ۲۴ ساعته نشرات داشته و برنامه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، صحی، آموزشی و تفریحی را به نشر مى سپارد  .این رادیو نیز مخصوص طبقۀ اناث بوده واکثریت کارمندان آنان شامل همين طبقه هستند.
شماره تماس: ۰۷۷۵۹۲۰۹۴۶
ايميل آدرس: radio_roshani@yahoo.com
 
۵-رادیوچراغ:
راديوچراغ؛ از رسانه هاى صوتی دیگر ولايت کندز است که توسط خانمى بنام ملالی یوسفی، در سال ١٣٨۹ به نشرات آغاز نمود. اين راديو، نیز۲۴ ساعت نشرات دارد، که ولایت کندز و قسمتى از ولايات بغلان وتخاررا تحت پوشش قرار مى دهد. چراغ، با بودجۀ شخصى وهمکاری نيروهای آیساف درزون کندز تاسیس و ازنشر اعلانات تجارتى تمويل ميشود. درين راديو ١٩ نفر مشغول کاراست.
شماره تماس: ۰۷۹۹۲۰۶۴۲۲
ايميل آدرس: radio.cheragh@gmail.com
 
۶-رادیوکیهان:
راديوکیهان؛ از رسانه هاى فعال در کندز است و توسط خانمی بنام زرغونه حسن، در سال ١٣٨۸ تاسيس و به نشرات آغاز کرد. اين راديو از ساعت ۶ صبح الى ۱۲ شب نشرات دارد وساحه تحت پوشش آن ۴٠ کيلومتر است. کیهان، ازهزینه شخصی این خانم تاسیس شده وتوسط اعلانات تمویل ميشود و ۱٥ کارمند دارد.
شماره تماس: ۰۷۰۸۱۸۸۹۷۷
ايميل آدرس: kaihan_fm@yahoo.com
 
۷-راديو جیحون:
راديوصداى جیحون؛ از رسانه هاى فعال در ولسوالی حضرت امام صاحب ولايت کندز است، که توسط عبدالشکور(دوست) ریيس اطلاعات وفرهنگ وقت به کمک موسسه انترنيوز در سال ١٣٨٣ تاسيس و به نشرات آغاز نمود. اين راديو با نشرات وقفه یی،ازساعت ۶ صبح الی ۱۲ قبل ازظهروازساعت ۳ بعدازظهرالی ۹ شب نشرات دارد . جيحون تنها ولسوالی مربوطه خود را تحت پوشش نشراتى قرار ميدهد. از بودجه شخصى و نشر اعلانات تجارتى تمويل ميگردد و هم اکنون۱۵ نفر در آن مشغول کار است.
شماره تماس: ۰۷۹۹۴۳۵۲۸۲
ايميل آدرس: - radio_jaihon@yahoo.com
 
٨-راديو-تلويزيون محلى كندز:
 
راديو-تلويزيون محلى كندز بعدازسقوط حکومت طالبان دراوايل دهۀ ١٣٨٠ دركندزبه نشرات آغازنموده و ازساعت ٧الى ٨ شب وازساعت ٨الى ٩ صبح نشرات محلى دارد . بقيۀ نشرات تلويزيون ملى افغانستان از طريق اين تلويزيون محلى به نشرميرسد.در تلويزيون محلى درطول يک ساعت برنامه هاى تفريحى ، فرهنگى ، اجتماعى ، سياسى بشمول خبرهاى محلى وراپورتاژها به نشرسپرده ميشود .راديوى آن نيزازساعت ٥ صبح الى ١٢ شب نشرات دارد .صرف خبرهاى  سرساعت ازراديوملى و متباقى نشرات محلى  بوده كه دربرگيرندۀ برنامه هاى زنده تفريحى، ذوقى، ادبى ، اجتماعى ، فرهنگى ، سياسى وبخشهاى زنان ومعارف رادربرميگيرد.٣١ کارمند به شمول زنان در راديوتلويزيون دولتى کندز  کار ميکنند و رييس آن عبدالشکور قدردان است.
 
نمبر تيليفون: ٠٧٨٨٤٣٢٦٦١
 
 
٩- روزنامه رسانه یی :
روزنامه رسانه یی؛ از نشريه هاى فعال در ولايت کندز است، که در سال ١٣٨۸ توسط تعدادى ازخبرنگاران درین ولایت به نشرات آغاز نموده است. اين روزنامه درچوکات نهاد مطبوعاتی موسوم به بنیاد فرهنگ وارتباط رسانه یی افغانستان به چاپ میرسد وازحق الشمول وحق الزحمه اعضاى این نهادتمويل ميگردد.درين رسانۀ چاپى اکثریت خبرنگاران مشغول کاربوده وفعالیت های روزمره زون شمالشرق(کندز،بغلان، تخار وبدخشان) درآن بازتاب می یابد وبه همه اقشاروادارات دولتی وموسسات داخلی وخارجی که عضویت آنرادارند دربدل پرداخت حق العضویت ماهانه توزیع میشود.
شماره تماس: ٠۷۹۹۲۰۰۷۳۵
ايميل آدرس: zabe.majidi@gmail.com
 
١٠- روزنامه بوستان:
روزنامه بوستان؛ از نشريه هاى قسماً فعال دیگر در کندز است، که توسط جوانی بنام نعمان در سال ١٣٨۵ تاسيس شده است. اين روزنامه در کندز، تخار،بدخشان ، کابل وبلخ نیزتوزيع ميگردد  وتوسط ایمیل به تمامی ادارات ، موسسات ومسوولان بلندپایه دولتی درمرکزوولایات ارسال میشود . روزنامه بوستان، توسط اشخاص وافرادوادارات دولتی که حق العضویت ميپردازند تمويل ميشود و هم اکنون ٨ تن در آن مشغول کار است.
شماره تماس: ۰۷۰۰۷۰۰۶۶۵
ايميل آدرس: Bostan.roznama@gmail.com
 
۱١-هفته نامه کندز:
هفته نامه کندز؛ از نشريه هاى فعال دولتی درچوکات ریاست اطلاعات وفرهنگ کندز است و در سال ١٣۸١ تاسيس گرديده است. اين هفته نامه، به تيراژ ۲۰٠٠ نسخه چاپ و در کندز و رياست هاى ولایتی بصورت رایگان توزيع ميشود. هفته نامه کندز،ازبودجه رياست اطلاعات و فرهنگ ولايت کندز تمويل ميگردد و هم اکنون ٥ تن در آن مشغول کار است.
شماره تماس: ۰۷۹۳۴۰۵۵۹۹
ايميل آدرس: snoorulainn@yahoo.com
 
۱٢-ماهنامه نما:
ماهنامه نما؛ در سال ١٣٩٠ ، توسط دفترمطبوعاتی مقام ولایت کندزباصاحب امتیازی حمدالله دانشی معاون والی کندز تاسيس گرديده است وازحمایت مالی موسسه همکارى هاى انکشافى آلمان GIZ برخورداراست . اين نشريه در ١٢٠٠ نسخه چاپ ودرمرکزشهروبرخی ازولایات توزيع ميشود و هم اکنون ٥ نفر در آن مشغول کار است.
شماره هاى تماس: ۰۷۰۳۱۱۲۲۲۲
ايميل آدرس: khaliq1973@gmail.com
 
 
۱٣-ماهنامه پوليس:
ماهنامه ‍پولیس؛ از نشريه هاى ديگردر کندز است، که درسال ۱۳۹۱ درچوکات قوماندانی امنیه کندزتاسیس ودرجهت نشروپخش فعالیت های بخشهای نظامی این ولایت نشرات دارد.اين ماهنامه به تيراژ ۱۰٠٠ نسخه چاپ و درين ولايت توزيع ميشود  وازبودجۀ قوماندانی امنیه کندز تمويل ميگردد، و ٥ کارمند دارد.
شماره تماس: ٠٧٩۸۰۱۰۴۰۶
ايميل آدرس: sarwar.hussainee@yahoo.com
 
 
۱٤- ماهنامه زن:
ماهنامه زن؛ درهرماه از سوى ریاست امورزنان به منظوربازتاب فعالیت های آن اداره پخش ونشرمیشود. اين ماهنامه، اکثراً موضوعات مربوط به خشونت علیه زنان، ایجاد زمینه های کاریابی ودستاوردهای زنان نخبه را در بر ميگيرد؛ اما برعلاوۀ مسايل زنان، نوشته هاى فرهنگى و اجمتاعى را نيز به نشر مى رساند. نادره گیاه ریيس امورزنان مسوولیت این ماهنامه رابرعهده دارد و تيراژ آن، به ٥٠٠ جلد ميرسد و علاوه بر کندز، در ولايات ديگر  نيز توزيع ميشود. 
 
 شماره تماس: ۰۷۰۰۶۱۶۱۱۷
  zanan_kunduz@yahoo.com : ايميل آدرس