کندز (پژواک، ٣سنبله ٩٢) : با آنکه مسوولان محلى ولايت کندزازعملى شدن هزاران پروژۀعام المنفعه دريک دهۀ اخيرصحبت نموده وآنرا درزندگى مردم يک تحول ميدانند،اما مردم برخى از پروژه ها راناقص خوانده و خواستار عملى شدن پروژه هاى بيشتر هستند.
 
اين مسوولان مى افزايند که صدهاپروژۀ ديگر درين ولايت تحت کار است که با عملى شدن آن، مشکلات مردم از ناحيۀ مواصلات، برق، آبرسانى و... حل خواهد شد.
 
انجنیرشفیق الله علمیار رییس احیاء وانکشاف دهات کندزمى گويد که درين مدت، بیش از۲۶۰۰ پروژه عام المنفعه،ازطریق پروگرام های مختلف وزارت انکشاف دهات در مرکز وولسوالى های ششگانۀ اين ولایت عملى گرديده است.
 
وى به پژواک گفت که یک ونیم میلیون باشندۀ کندز ازين پروژه ها مستفيد شده است و زمینه های متداوم کاریابی برای هزاران تن  بخصوص در قريه ها فراهم گرديده بود.
 
به گفتۀ علميار، عمده ترين اين پروژه ها را اعمارپُل وپلچک، سرک،آب اشامیدنی صحی، اعمارمبرزها، مکاتب ، کلینيک ها، دیوارهای استنادی ، بندها وسربندهای آب وبندهای برق آبی تشکيل ميدهد که درولسوالى های چهاردره، علی آباد، خان آباد، امام صاحب، دشت ارچی وقلعه زال و مرکز کندز به بهره برداری سپرده شده است.
 
موصوف علاوه کرد که درین پروژه ها جمعاً نزدیک به ۳۰۰ میلیون دالرامریکایی ازسوی بانک جهانی مصرف شده است.
 
ریيس انکشاف دهات کندز میگويد که با عملى شدن این پروژه ها تغیيرات مثبتی درزندگی مردم به ميان آمده است ودرگذشته مشکلاتی که ازلحاظ نبود این پروژه ها وجودداشت، حالا حل گرديده و مردم به تسهیلات لازم عام المنفعه دسترسى پيدا کرده اند.
 
علميار مى افزايد که در سال جارى ١٣٩٢ نیزبیش از۲۰۰ پروژه دیگر راروی دست دارند که باعملی شدن آن مشکلات باقیماندۀ مردم درعرصه های مختلف نیز رفع خواهد شد.
 
وى هرچنددرمورد هزینه این پروژه هاچیزی نگفت ،اما تصریح کردکه این پروژه ها نیزازطریق سکتورهای صحت، معارف، ترانسپورت، آب آشامیدنی وسایربخشها عملی میگردد.
 
ازجانب دیگر،عنایت الله خلیق سخنگوی والی کندزمیگویدکه امسال قیرریزی پنج سرک داخل شهر کندز به طول مجموعی 9.15 کیلومتربه هزینۀ اضافه ازچهارميليون و٨٤٠ هزار دالرامریکایی درنتیجۀ تلاش های متداوم مقام ولایت وجلب توجه وهمکاری وزارت اقتصاد وبانک انکشافی آلمان  آغازشده است.
 
به گفتۀ وى،اين سرکها ازجمله سرکهای عمده واساسی شهراست ومردم ازسالهای طولانی انتظار وآرزوی قيرريزى آنرا داشتند که با بهره بردارى آن، تسهيلات مواصلاتى فراهم شده و در اقتصاد مردم نيز اثر مثبت ميگذارد.
 
خليق گفت که مقام ولايت، تیم بازسازی ولایتی ( PRT ) آلمان را متقاعد به اجرای قیرریزی سرک شهرک دوره به طول حدود سه کیلومتر و هزینه  يک ميليون و ٤٣١ هزار يورو نيز نموده است.
 
اين يگانه شهرک دولتی درکندز است که ١٠ سال پیش نمرات رهایشی به مردم توزیع شده ، کار آن جريان داشته و قرار است که در ظرف شش ماه آينده تکميل شود.
 
وى ميگويد که پیش ازاین صد ها خانواده ساکن این شهرک با مشکلات مواجه بودند واین پروژه یکی ازخواست های همیشگی مردم بود. این سرک علاوه بر ایجاد سهولت رفت وبرگشت برای مردم وکارکنان ادارات دولتی وغیردولتی ، شهرکندز را با میدان هوایی نیز وصل میکند.
 
سخنگوى والى كندز مى افزايد كه تعمير حقوق و څارنوالى ولسوالى على آباد به بهره بردارى سپرده شده و کار ١١ تعمیرحقوق وڅارنوالی درپنج ولسوالی وتعمیرریاست عدلیه درمرکزکندز توسط بخش حاکمیت قانون نیروهای کشورشاهی هالند مقیم کندز تحت کار است وازينطريق،عرضه خدمات عدلی وحقوقی برای مردم سهلتر شده و باعث تقویت روند حکومتداری خوب درمحلات ميگردد.
 
وى از قيرريزى ١٥ کیلومترسرک ازمرکز ولسوالی چهاردره به استقامت قريه های قصاب وعمرخیل  آن ولسوالی نيز به حيث بخشى از پيشرفت ها در عرصه بازسازى ياد نموده، ميگويد که درمسیر آن ده ها قريۀ دیگر نیزقرار گرفته که باشندگان آن ازین سرک استفاده میکنند.
 
سخنگوى والى کندز ميگويد که اين سرک علاوه بر سهولت انتقال محصولات زراعتی، تامین روابط اجتماعی واقتصادی باشندگان محل، درقسمت تامین امنیت این ساحات نیز تاثیر مهم داشته است.
 
 سرک متذکره که توسط تیم بازسازی ولایتی آلمان ساخته شده ،ولسوالی های چهاردره وعلی آباد را به هم وصل میکند.
 
خليق تصريح كرد كه کار قیرریزی سرک عمومی کندز - چهاردره به طول 6.5 کیلومتر واعمارپل عمومی برفراز دریای چهاردره به طول 125 متر، به حمایت مالی آلمان نيز جریان دارد که با تکمیل آن مرکز کندز  با مرکز ولسوالی وصل ميگردد.
 
وى گفت كه ازمجموع 540 کیلومترسرک به سطح کندز 158 کیلومتر آن قير گردیده ومتباقی جغل اندازى ميشود.
 
سخنگوى والى کندز به پروژه هاى حوزه دريايى آمونيزاشاره نموده، ميگويد كه 75 پروژه زیربنایی کوچک وبزرگ ازقبیل اعمار کانال ها، بندهای آبگردان، دیوارهای استنادی وغیره به هزينۀ مجموعی ٢٤ ميلیون دالر امریکایی بانک جهانى نيز  تکمیل گردیده است .
 
 موصوف مى افزايد که 181 پروژه مختلف ازقبيل جغل اندازی سرک ها ،اعمارپلچک ها ،حفرچاه های آب آشامیدنی وغیره به هزینه مجموعی 200 ميلیون افغانی درسال روان ازطريق رياست انكشاف دهات نيز عملى شده است .
 
اعمارپل بزرگ بنام رحمت بای درولسوالی چهاردره که این ولسوالی را به ولسوالی علی آباد وصل میکند ویکی ازپروژه های مهم برای باشندگان هردوولسوالی است، به حمایت مالی آلمان نيز عملى گرديده است.
 
چهارحلقه چاه عمیق درساحه دشت آبدان کندز،به هزینه مجموعی ١٩٤ هزار دالر توسط وزارت انکشاف اقتصاد آلمان، به منظورتامین آب مالداران وکوچی های مستقر در آنجا نيز حفر ميشود.
پیش ازاین مالداران و کوچى ها با نبود آب مواجه بودند وسالانه شمارزیاد مواشی شان تلف و باعث بروزامراض حیوانی میگردید، اما حفر این چاه ها مشکلات آنها رفع شده و باعث تقويت مالدارى ميشود.
 
مقامات ولايت کندز از اعماراستدیوم ورزشی درولسوالی علی آباد به هزینه ١٩٨ هزار دالر که توسط بانک انکشافی آلمان تمویل میگردد، نيزسخن گفته، مى افزايند که تمدید شبکه برق امام صاحب به مصرف ١٦ ميلیون دالر،اعمارسب استیشن بزرگ کندزبه هزينۀ١٨ ميلیون دالرنيزامسال تكميل وبه بهره بردارى سپرده شده است.
 
اين درحالى است که شمارى از مردم کندز برخى از پروژه ها را ناکام ميدانند.
 
سيدعبدالله نورى يكتن ازباشندگان ولسوالى دشت ارچى ميگويدکه درمنطقه جوى كهنه يک چاه عميق ازطرف انكشاف دهات ساخته ميشد ، اين چاه تقريباً ٢٥٠ متر عمق داشت، اماآب نداد.

وى انتقاد نموده، مى افزايد: (( درحاليكه بر چنين پروژه هاپول هنگفتى به مصرف ميرسد، اما به هدر ميرود  ومسوولين نبايددارايى عامه راحيف وميل كنند.))
 
همچنان تعدادى از باشندگان ولسوالی دشت ارچی، برخى از رؤساى شوراهاى انكشافی را در حيف وميل پول پروژه ها متهم ميكنند.
مصطفی باشندۀ قريه قرلق دشت ارچی ميگويد: "ده ای ولسوالی زيادتر رييس ها، ازچندين سال به ای طرف انتخاب شده و اينها هميشه پول پروژه هاره د بين خود تقسيم ميكنن."
وی كه پيشۀ دهقانی دارد گفت: تازمانيكه انتخابات مجدد رهبری شوراهای انكشافی صورت نگيرد، پول دولت به جيب اشخاص و افراد ريخته خواهدشد و هيچگونه بازسازی لازم درين خصوص صورت نخواهد گرفت.
اين دهقان، باآنكه دراين مورد نمونه اى ارائه نكرد، ولی افزود كه اكثريت رؤسای شوراهای انكشافی، با استفاده ازين امكانات صاحب منازل و موترشده اند.
اما رييس انكشاف دهات كندز اين ادعا را رد کرده، ميگويد كه رؤساى شوراهاى انکشافى، براساس تقاضا و خواست خود مردم برگزيده مى شوند.
 فعلاً روند انتخابات مجدد در ولسوالی ها راه اندازى شده و به زودى ولسوالی دشت ارچی نيز تحت پوشش اين برنامه قرارخواهد گرفت و اگر مردم رييس فعلى را نخواسته باشند، مى توانند رييس جديد انتخاب کنند.
ازجانب ديگر، مولوى خوش محمد نصرتيارمعاون شوراى ولايتى كندز ميگويد كه هنوزهم مردم به  پروژه هاى بيشترى نيازدارند كه مسوولين محلى بايد درين عرصه توجه جدى نمايند.
 
وى، نيازمنديهاى مبرم مردم كندز را نبودسردخانه هابراى دهاقين، قيرريزى سركهاى مواصلاتى ولسوالى هاى دشت ارچى، قلعه زال ومناطق آقتاش ولسوالى خان آباد، برنامه هاى اشتغال زايى براى جوانان به هدف كاهش بيكارى وجلوگيرى ازسفرهاى غيرقانونى به ايران وپاكستان ، تحكيم سربندها وبندها براى جلوگيرى ازسيلاب هاى موسمى عنوان کرد.
 
نصرتيار،باآنکه ساخت تعمير مكاتب، كلينيکهاى صحى، شبکه هاى آشاميدنى وجغل اندازى سركهاى روستايى را ازجمله حادترين مشكلات مردم نيز بر شُمرده، اماعلاوه ميکند که موجوديت افراد مسلح غیرقانونى و ناامنى دربرخی ازولسوالی هابه ویژه ولسوالی خان آباد،مانع اصلى عملى شدن پروژه های انکشافی درین مناطق شده است که بایدبه آن رسیدگى شود.
 
 معاون شوراى ولايتى كندز گفت: (( در جريان يک دهۀ گذشته،آنگونۀ که انتظارمیرفت، توجه  جدی به کارهاى بنيادى صورت نگرفت، تا بندهاى بزرگ اعمارشود، پروژه هاى بزرگ تطبيق شود وهمچنان فابريکات کوچک جهت جلوگيرى از بيکارى ايجاد گردد.))
 
 اما مسوولان محلی کندز ميگويند که ازجمله پروژه های عملى شده ، بخش اعظم آن ازسوی جامعۀ بين المللى به خصوص آلمان و امريکا درین ولایت تمویل شده و تسهيلات لازم به مردم فراهم گرديده است  که نباید آنرا فراموش کرد.
 
اين مسوولان خاطرنشان ميکنند که يکتعداد پروژه هاازسوی ریاست های فوايدعامه،زراعت و مالدارى، معارف، صحت عامه، امورزنان، کارواموراجتماعی، شاروالی ودیگرادارات دولتی نيز عملى شده است که تحولات عظیمی را درانکشاف وتوسعه این ولایت به ميان  آورده است.