Data Gathered Date: 

Tuesday, September 17, 2013 - 09:15

کندز (پژواک ٤سنبله ٩٢) : مردم کندزضمن اينکه خواهان تحکيم امنيت،کاهش میزان بيکارى،تسريع روند بازسازی،تامين حقوق زنان ومساعدساختن زمینه های کارهستند، ازحکومت وجامعۀ جهانی میخواهند که به ساخت پروژه های زیربنایی توجه بیشترمبذول بدارند.
محمدیوسف ایوبی عضو شوراى ولايتى کندز ميگويد که در کندزبه تناسب ولایات دیگر، به پروژه هاى  زیربنايی توجه کمترصورت گرفته است.
به گفتۀ وى، درزمان سردارمحمدداوود در دهۀ ١٩٥٠ هجرى شمسى، پروژه های بزرگی چون بندبرق، پروژه آبرسانی و کانال ولسوالى خان آباد وده ها پروژۀ دیگری درين ولايت عملى ميشد که تاحال مردم ازآن بخوبی یاد میکنند.
ايوبى مى افزايد که هرچنددریکدهه گذشته کارهای چشمگيری در کندز صورت گرفته، اماهنوزهم مشکلات زیادی،باقی بوده که لازم است برای تامین نیازمندی های مردم توجه جدى شود.
اين عضو شوراى ولايتى به قیرریزی سرکهای دشت ارچی وقلعه زال اشاره کرده ، گفت که درموسم تابستان وزمستان مردم ازخرابی راه هارنج میبرند که بایدبه آن رسیدگی شود.
وى، نبودامنیت مطمین دربرخی ازنقاط این ولایت راسبب کُندی کارهای بازسازی دانسته، ميگويد : (( اگرامنيت مطمين موجودمىبود، اکنون کارپروژهاى بزرگ امنيتى جريان ميداشت ومشکل بيکارى به وجود نمى آمد و سرمايه گذاران به ساختن فابريکه ها تشويق شده و مشکل بيکارى از بين ميرفت.))
ايوبى، تحکيم امنيت و محو بيکارى را از خواست هاى دیگر مردم عنوان کرده، خاطر نشان نمود که سالانه صد ها جوان به علت بيکارى به کشور هاى همسايه ميروند.
باشندگان ولایت کندز، نیز نبود امنیت وبطى بودن روندبازسازی را از مشکلات عمدۀ خود مى شمارند.
محمد صابر یکتن ازشهريان کندزگفتکه مشکل بيکارى مردم و تقويت اقتصاد، با انکشاف سيستم زراعتى و ساختن فابريکات توليدى از بين رفته و صلح تامين خواهد شد.
به گفتۀ وى، خواست هاى اساسى مردم مورد توجه قرار نگرفته؛ نه امنيت آنها تامين گرديده و نه هم براى شان مصروفيت سالم پيدا شده، تا در آينده از نگاه اقتصادى به پاى خود ايستاده شوند.
محمد صابر مى افزايد: ((درحال حاضر، شمارزیادی ازجوانان از اثر ناامنى و بيکارى مصروف کاردر کشورهاى بيگانه هستند، اگر براى آنها زمينۀ کار در کشورمساعد شود، پس نيازى به کار کردن در کشورهاى خارجى ( ایران وپاکستان ) نخواهد بود.))
محمد ایوب باشندۀ دیگرشهرکندز،خواهان فراهم آورى سهولتهاى کارى وتعليمى براى جوانان گردیده ازمسوولان محلی ميخواهد که زمینه های بهتری رابرای رشد وشگوفایی استعدادهای جوانان فراهم کند.
 وى که محصل سال دوم پوهنځی حقوق پوهنتون کندزاست ،مشکل ديگررا، پایین بودن معاشات معلمین، پایين بودن کیفیت کُتب درسی ، بلندبودن فیس مکاتب وپوهنتون های خصوصی وبی توجهی مسوولان برای فراهم آوری بورس های تحصیلی برای جوانان عنوان مينمايد.
نوربخش يکى از شاگردان لیسۀ شیرخان کندز، علاوه بر تامين امنيت، شرايط خوب تعليمى و سهولت تحصيلات عالى در خارج از کشور را، راه حل اين مشکلات ميداند.
به گفتۀ وى، اکنون در دولت کسانى به کار گماشته شده اند که سواد کافى، تعليم و تجربه ندارند.
اين شاگرد خواست که پروسۀ مقررى بر اساس روابط و واسطه در دولت، از بين برده شود و کار به اهل آن سپرده شود که در نتيجۀ آن از يکسو زمينۀ کار به افراد واجد شرايط مساعد گرديده و از سوى ديگر مشکل بيکارى در بين جوانان از بين ميرود.
دهاقین نیز از خود مشکلاتى دارند و خواهان رشد سکتور زراعت هستند.
ظریف بای یکتن ازدهاقین ولسوالی چهاردره، زراعت را منبع تقويت اقتصادى مردم عنوان کرده ، بازسازى سيستم آبيارى را لازم دانسته، ميگويد که اگربخش زراعت قوى گردد، اکثر مشکلات دهاقين از بين خواهد رفت.
اين دهقان گفت که آب کانال ها نسبت به سابق کمتر شده و لازم است تا کار اعمار بندها جهت حل اين مشکل آغاز شود، که از يکطرف زمينۀ کار به مردم مساعد ميگردد و از طرف ديگر، دشت هاى وسيع به زمين هاى آبى مبدل ميگردد.
به گفتۀ وی، فعلاً دهاقین چهاردره بامشکل آبخیزی موسمی مواجه بوده وازینروازدولت میخواهند که  سواحل دریای چهاردره را تحکیم بندی کند.
ظريف باى ميگويد که همه ساله به اثرطغیان آب دریا وآبخیزی ها،سربندهای چهاردره تخریب شده وباآب دریای آمویکجا میشود وسبب تخریب زمین های زراعتی، باغ ها وبندوسربند ها ميگردد که باید دولت به آن رسیدگی کند.
وی گفت که درسالهای اخیرنه تنها دهاقین چهاردره، بلکه دهاقین مرکزوپنج ولسوالی دیگربه انکشافات خوبی دست یافته وزندگی شان نسبت به گذشته بهبود یافته است.
کندز يکى از ولايات شمالشرق بوده و اقتصاد اکثر مردم آن به زراعت و مالدارى متکى است.
مردم کندز بدین باوراند،درصورتى که دولت به سکتورهای زراعت، معارف،زنان،انکشاف دهات، تحصیلات عالی،صحت وغیره بخش هاکه نیازمندی مبرم مردم است،توجه بیشتر نمايد، مشکلات موجود   برطرف خواهدشد.