انجنيرمحمدعمرشيرزاد فرزند حاجى عبدالحميد، درسال ١٣٤٥ خورشيدى در منطقۀ پاشمول ولسوالى پنجوايى کندهار متولد گرديده است. موصوف تعليمات ابتدايى و ثانوى خود را در ليسۀ احمدشاه بابا کندهار انجام داده است.
 وى در جهاد سهم گرفته وعضوى حزب محاذ ملى به رهبرى پيرسيداحمدگيلانى بود؛ اما بعداً با حزب اسلامى به رهبرى مولوى خالص يکجا شد.
  موصوف بحيت مسوول امنيت ملى زون جنوبى ، رييس معادن کندهار، عضوى مشرانو جرگه در سال ٢٠٠٥ و والى ارزگان ايفاى وظيفه کرده است. وى با زبان هاى پشتو، درى و انگليسى تکلم کرده ميتواند.
شماره تماس:   0799 484 288
ايميل آدرس:    O-shirzad@yahoo.com