ولايت فراه يکى از ولايات وسيع غرب افغانستان ميباشد که به شمول مرکز از ١١ واحد ادارى تشکيل شده است.
 ١-مرکز:
شهر فراه مرکز ولايت فراه ميباشد. صد سال قبل شهرکنونى فراه در شهر کهنۀ( قلعۀ تاريخى فريدون ) موقعيت داشت. همچنان قلعۀ تاريخى کک کهزاد( کافرقلعۀ) نيز در چند کيلومترى شهر فراه موقعيت دارد. درياى بزرگ فراه در نزديکى غرب شهر فراه جريان دارد.اين شهر در چند سال گذشته وسعت يافته و ادارۀ مرکزى احصايه جمعيت آن را ١١٠ هزار تن تخمين کرده است.
 ٢-ولسوالى پشت رود:
ولسوالى پشت رود در ٢٨ کيلومترى شمال فراه موقعيت دارد که از ٦٤ قريه تشکيل گرديده است. کوه مشهور( بى بى چه باران ) در همين ولسوالى موقعيت دارد و از ولسوالى هاى است که از همه ولسوالى هاى ديگر به شهر فراه نزديک است و نفوس آن تا ٤٠ هزار تن تخمين شده است.
٣-ولسوالى خاک سفيد :
ولسوالى خاک سفيد در ٤٨ کيلومترى شمال شهر فراه موقعيت دارد که از ٧٦ قريه تشکيل گرديده است. اين ولسوالى که ٢٩ هزار تن باشنده دارد، با ولسوالى ادرسکن هرات همسرحد است.
٤-ولسوالى بکواه:
ولسوالى بکواه در ٩٥کيلومترى جنوب شرق شهر فراه موقعيت دارد که از ١١٦ قريه و دشت هاى وسيع  تشکيل گرديده است. بکواه همچنان داراى زمين خوب زراعتى ميباشد که قبلاً با داشتن  مزارع  و حاصلات وسيع گندم به نام گدام افغانستان شهرت داشت.
٥-ولسوالى پشت کوه :
اين ولسوالى در ٦٠کيلومترى غرب شهر فراه در سرحد با ايران واقع است و ٩٥قريه دارد، يک ذخيرۀ بزرگ  نمک در منطقۀ چشمه نمک اين منطقه وجود دارد.   نفوس اين ولسوالۍ درحدود ٣٠هزار تن تخمين شده است.
 ٦-ولسوالى گلستان:
اين ولسوالى در ٢٤٠ کيلومترى شرق فراه موقعيت دارد و از ٢١٩ قريه تشکيل گرديده است. نفوس اين ولسوالى ٤٣ هزار تن تخمين شده است.
 ٧-ولسوالى پرچمن :
ولسوال پرچمن در ٣٢٠ کيلومترى شرق شهر فراه موقعيت دارد و از ولسوالى هاى دور افتاده اين ولايت ميباشد. اين ولسوالى از ٢٩٦ قريه تشکيل شده و درسمت شمال با ولسوالى ساغر غور همسرحد است.
پرچمن نيز يکى از ولسوالى هاى سرحدى سرسبز است که داراى فارم هاى زياد زنبور عسل ميباشد  و نفوس تخمينى  آن در حدود ٥٢ هزار تن است.
 ٨-انار دره :
ولسوالى انار دره در ٧٥کيلومترى شمال شهر فراه موقعيت دارد که از ٣٩ قريه تشکيل شده و در غرب با کشور ايران همسرحد است. درياى هاروت در بين اين دريا ميگذرد و يگانه ولسوالى سرسبز فراه است که شبکه آبرسانى دارد. نفوس اين ولسوالى درحدود ٢٧ هزار تن تخمين شده و تجاران نامدار دارد.
 ٩-شيبکوه :
ولسوالى شيبکوه فراه در ٧٠ کيلومترى غرب فراه موقعيت دارد که از ٥٧ قريه تشکيل گرديده و با کشور ايران همسرحد است. شيبکوه يکى از ولسوالى هاى نا امن اين ولايت شمرده ميشود و نفوس آن ٢٣ هزار تن تخمين شده است.
 ١٠-بالابلوک:
ولسوالى بالابلوک فراه در ٥٠ کيلومترى جنوب فراه موقعيت دارد و از ٩٧ قريه تشکيل گرديده است.شاهراه هاى فراه-هرات و فراه –کابل از همين ولسوالى عبور کرده. اين ولسوالى در شمال با ولسوالى ادرسکن هرات همسرحد است و بند بزرگ آب بخش آباد که بالاى درياى فراه رود ساخته شده، نيز در اين ولسوالى موقعيت دارد. نفوس اين ولسوالى به اساس سرشمارى هاى اخير احصاييۀ مرکزى ٧١ هزار تن تخمين شده است.
 ١١-جوين:
ولسوالى جوين در ٩٣کيلومترى جنوب شهر فراه موقعيت دارد و از ٧٤ قريه تشکيل گرديده است. اين ولسوالى با کشور ايران همسرحد است و از مناطق باستانى افغانستان ميباشد و ساحات تاريخى دارد، چون قعلۀ لاش ( شهر پشاوران) و همچو جاى هاى ديگر در آن موقعيت دارد. نفوس جوين در حدود ٢٨ هزار تن تخمين شده است.