١-راديو فرياد:
راديو فرياد درسال ١٣٩٠ خورشيدى از سوى خليل اميرى در ولايت فراه تاسيس گرديده که دو کارمند دارد و ساحۀ پوشش آن تا ٧٢ کيلومتر ميباشد.
شماره هاى تماس: ۰۷۹۸۰۴۵۰۵۰ ـ ۰۷۰۰۶۶۶۶۹۶
ايميل : radiofaryad@yahoo.com
 
٢-اوښکه:
اوښکه نيز يکى از رسانه هاى فعالى چاپى ولايت فراه است که در سال ١٣٨٨ خورشيدى از سوى فرهنگيان اين ولايت تاسيس گرديده، ده کارمند دارد و مسووليت آن به دوش احمدشاه فطرت ميباشد.
 
شمارۀ تماس: ۰۷۹۹۶۲۵۱۶۶
ايميل: fetrat_shah@yahoo.com
 
٣-مجلۀ فرداتا:
مجلۀ فرداتا نيز يکى از رسانه هاى چاپى اين ولايت است که از سوى مقام ولايت فراه به رهبرى غلام مختار راهب تاسيس گرديده است.
 
شمارۀ تماس: ۰۷۹۹۴۱۵۲۸۴
ايميل : fara_govermorship@yahoo.com
 
 
 ٤-مجلۀ همگان:
همگان نيز يکى از رسانه هاى چاپى فراه است که در سال ١٣٨٧ خورشيدى از سوى اتحاديۀ مستقل علمى و فرهنگى همگان به مسوول مديريت محمدهمايون ذهين تاسيس گرديده است.  اين مجله علاوه بر فراه در يکتعداد ولايات ديگر نيز توزيع ميشود و ١٤ تن مصروف کار در آن است.
 
شمارۀ هاى تماس : ۰۷۹۴۳۵۵۹۷۳ ـ ۰۷۰۳۴۰۶۴۰۰
ايميل : humayoonzahin@yahoo.com
 
 ٥-جريدۀ سيستان:
جريدۀ سيستان يکى از رسانه هاى فعال چاپى فراه است که در سال ١٣٢٦ خورشيدى توسط رياست اطلاعات و فرهنگ تاسيس گرديده ، پنج  کارمند دارد و اکنون مسووليت آن به دوش محمدجمعه پيکار ميباشد.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۷۱۸۱۷۸۸
٦-راديو تلويزيون ملى :
راديو تلويزيون ملى فراه تنها از طريق شب نشرات ٥ ساعته دارد؛ اما علاوه بر شهر فراه در ولسوالى هاى پشت رود، بالابلوک، خاکسفيد، بکوا و شيبکوه نيز ديده و شينده ميشود. نشرات راديو ملى فراه به ١٨ ساعت ميرسد و نشرات محلى آن از هشت صبح آغاز تا ١٢ ادامه دارد و ساحۀ پوشش آن تا ٧٠ کيلومترى از مرکز ميباشد. اکنون محمدهاشم عمري آمريت اين راديو تلويزيون را بر عهده دارد.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۷۲۹۱۰۲۶
 ٧-اسوه:
 
اسوه نيز يکى از رسانه هاى چاپى اين ولايت که درسال ١٣٨٦ خورشيدى توسط مرکزى علمى و فرهنگى توحيد( نمايندگى جمعيت اصلاح) تحت رهبرى محمد ابراهيم خليل تاسيس شده است.
 
شمارۀ تماس : ۰۷۹۵۹۴۱۸۷۵- ۰۷۹۹۶۰۱۸۵۹
ايميل : oswa.farah@yahoo.com
 
٨-ازانگه:
نشريۀ چاپى ازانگه در سال ١٣٩٢ خورشيدى از سوى انجمن ادبى و کلتورى پيرروښان به رهبرى خوشحال ځلاند تاسيس گرديده است. اين نشريه ١١ کارمند دارد.
شمارۀ تماس: 0798274112
ايميل: khushhal.zaland@gmail.com
 
٩-فراه سپورت:
فراه سپورت يکى از رسانه هاى چاپى اين ولايت ميباشد که درسال ١٣٩١ خورشيدى از سوى آمريت ورزشى ولايت فراه به مسوول مديريت عبدالرحمن زعيم تاسيس گرديده است.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۵۹۴۱۸۷۵
ايميل: ssa.farah@gmail.com
 
 ١٠-پاڅون:
پاڅون يکى از رسانه هاى چاپى اين ولايت است که در سال ١٣٩١ خورشيدى از سوى اتحاديۀ محصلين ولايت فراه در پوهنتون هرات تاسيس گرديده و مسوول مدير آن عزيزالله بشارت ميباشد.
شمارۀ تماس : ۰۷۹۹۶۴۱۹۴۲
ايميل : azizullahbasharat@yahoo.com
 
١١-فراه غږ :
فراه غږ نيز يکى از رسانه هاى چاپى ولايت فراه است که در سال ١٣٩٠ خورشيدى از سوى شوراى ولايتى فراه به مسووليت همايون ذهين تاسيس گرديده. اکنون ٧ کارمند دارد و مسووليت آن به دوش شهلا ابوبکر ميباشد.
شمارۀ تماس: ۰۷۹۴۳۱۳۱۲۴