ولايت نيمروز در جنوب غرب کشور در سرحد مشترک با ايران و پاکستان موقعيت دارد و علاوه بر مرکز( شهر زرنج) شش واحد ادارى دارد.
 
۱- زرنج:
 
 شهر زرنج مرکز ولايت نيمروز ميباشد که با ولسوالى کنگ و ايران همسرحد است. در اين شهر يک ميدان هوايى نيز وجود دارد و دواير ديگر دولتى، فابريکات توليد پلاستيک ، آب معدنى، موبلايل، و بستن سمنت  نيز در آن فعال است. مردم اين ولايت مصروف زراعت گندم، جو و تربوز در اين ولايت ميباشند. درياى هلمند نيز از اين ولسوالى به سوى ايران ميگذرد.
 
٢- ولسوالى دلارام :
 
دلارام نيز از ولسوالى دست نيمروز است که در ٢١٤ کيلومترى شهر زرنج موقعيت دارد و با ولايات فراه و هلمند همسرحد است. شاهراه کندهار- هرات نيز از اين ولسوالى ميگذرد.
دلارام يک ولسوالى پرنفوس اين ولايت است؛ اما تعداد دقيق جمعيت آن مشخص نشده است. مردم اين ولسوالى مصروف زراعت و دکاندارى هستند؛ اما ترياک بيشتر نيز در اين ولسوالى دريافت ميشود.
 
٣-ولسوالى خاشرود:
 
ولسوالى خاشرود  در ١١٠ کيلومترى شمال شهر زرنج در سرحد با ولايات هلمند و فراه موقعيت در مسير شاهراه زرنج – دلارام موقعيت  دارد. باشندگان اين ولسوالى مصرو ف زراعت و مالدارى ميباشند.
 
٤-ولسوالى چخانسور:
 
ولسوالى چخانسور در ٤٥ کيلومترى شمال شرق شهر زرنج موقعيت دارد و با ولسوالى هاى بکواه و شهر زرنج همسرحد است.
مردم اين ولايت مصروف زراعت و مالدارى ميباشند. خربوزه و تربوز از محصولات زراعتى اين ولايت شمرده ميشود.
 
٥-ولسوالى کنگ:
 
اين ولسوالى در ٢٧ کيلومترى شمال شهر زرنج موقعيت دارد. ولسوالى کنگ در غرب با کشور ايران همسرحد است و در جوار ولسوالى جوين فراه  موقعيت دارد. مردم اين ولسوالى نيز مصروف زراعت و مالدارى ميباشند.
 
  ٦-ولسوالى چهاربرجک:
ولسوالى چهار برجک در ١٣٥ کيلومترى شهر زرنج موقعيت دارد که سرحد مشترک با کشورهاى ايران  و پاکستان تشکيل کرده و در شرق با ولايت همسرحد است.
بند کمال خان از بندهاى بزرگ نيمروز است  که کار آن اکنون جريان دارد و با اعمار آن ٨٠ هکتار زمين زراعتى اين ولايت  آبيارى و ٩ ميگاوات برق را توليد خواهد کرد. برخى بيشتر مردم اين ولايت مصروف کار در بند کمال خان است و درياى هلمند نيز از اين ولسوالى عبور کرده است.