۱۹۰- فريده حميدی:
نمايندۀ مردم نيمروز – آرا: ۳۴۸۰
 
فريده حميدی دختر عبدالرازق؛ در سال ۱۳۴۶ خورشيدی، در ولسوالى رزنج ولايت نيمروز متولد گرديده است. موصوف تعليمات ابتدایی خويش را در ليسۀ ميرويس هوتکی، وتعليمات ثانوی خود را در ليسۀ ثريا انجام داده و درسال ۱۳۶۲ خورشيدی، از همين ليسه فارغ گرديده است. حميدی سند ۱۴ پاس را در سال ۱۳۶۴ خورشيدی، از دارالمعلمين سيدجمال الدين افغان  به دست آورده است. موصوف، قبل از وکالت به حيث معلم درمکاتب مختلف افغانستان، مدیرۀ لیسه حیرتان نیمروز، مدیره نسوان زرنج، و قبل از آمدن به ولسی جرگه مدت هشت سال منحيث رئیس امور زنان ولایت نیمروز ايفای وظيفه کرده است. حميدی، در لويه جرگه اضطراری و لويه جرگه قانون اساسی، شرکت نموده است.
 
شماره تماس : ٠٧٩٩٣٤٩٧٢٠
ايميل: Mustafa.baluluch@gmail.com
 
 
۱۹۱- فرشته امينی:
نمايندۀ مردم نيمروز – آرا: ۳۳۶۹
 
فريده حميدی دختر داکتر سليمان؛ در سال ۱۳۵۴ خورشيدی، در ولسوالى رزنج ولايت نيمروز متولد گرديده است. موصوف، تعليمات ابتدایی و ثانوی خود را در ليسۀ دين و دانش ايران انجام داده و درسال ۱۳۷۲ خورشيدی، از همين ليسه فارغ گرديده است. موصوف، سند ليسانس در رشتۀ لابراتور طبى از پوهنتون مازندران ايران را، در سال ۱۳۸۸ خورشيدی  به دست آورده است. امينی، ۳۲ سال در را در ايران سپری کرده و بعد از بازگشت به افغانستان مسوول کلينیک تشخیصیه طبی امینی در نيمروز بوده است.
 
شماره تماس :  ٠٧٩٧٢٢٠٨٤١ و ۰۷۷۷۷۷۵۸۵۶
ايميل: amini.freshta@gmail.com