محمد سرور ثبات فزرند محمد حسن، در سال ١٣٣٠ خورشيدى در قريۀ دارا آباد  شهر فراه  متولد گرديده است. وى تعليمات ابتدايى را در قريۀ خود انجام داده و از ليسۀ ابونصرفراهى فارغ گرديده است.
 ثبات در سال ١٣٥٢ خورشيدى از پوهنځى ساينس پوهنتون کابل فارغ گرديده و کورس احتياط عسکرى در سال ١٣٥٣ خورشيدى در ولايت کندهار به اتمام  رسانده است.
موصوف درسال ١٣٥٤ بحيث آمر ساينس رياست معارف هلمند ايفاى وظيفه کرده او همچنان قبلاً بحيث مدير ليسۀ ابونصر فراهى(١٣٥٦) ايفاى وظيفه نموده و بعد از کودتاه هفت ثور با صفوف مجاهدين يکجاشد ، درسال ١٣٧٠ به انگلستان رفت و تا سال ١٣٧٧ در اين کشور بود.
 موصوف همچنان بعد از سقوط رژيم طالبان از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٥ بحيث رييس ادارى ولايت نيمروز، عضو امنيت ملى افغانستان از سال ١٣٨٥ تا ١٣٩١ و از نيمه سال ١٣٩١ خورشيدى بدينسو بحيث والى نيمروز تعيين شد.
موصوف با زبان هاى پشتو، درى و انگليسى صحبت کرده ميتواند.