۴۵-  بى بى حاجى خیرالنسا غمى:
سناتور انتخابی نيمروز
 
بى بى حاجى خیرالنساغمى بنت حاجی خیرالدین غمی در سال ۱۳۴۲ خورشيدی در ولسوالی کنگ ولايت نيمروز متولد گرديده است و ۱۴ پاس ميباشد. موصوف بحيث معلم درمکاتب مختلف شهر زرنج ، مسوول اگاهی عامه دردفتر مشترک تنظیم انتخابات ، نماینده ولایت نیمروزهمکاری در همکاری بادارالانشای تدوین قانون اساسی افغانستان، ايفاى وظيفه کرده است.
 
شماره های تماس:   0797038718
 
۴۶-  سناتور بی بی حاجی روح گل خیرزاد:
سناتور انتخابی نيمروز
سناتور بی بی حاجی روح گل خیرزاد بنت حاجی محمد امین خیرزاد در سال ۱۳۵۳ خورشيدی در ولسوالی کنگ ولایت نیمروز نيمروز متولد گرديده است و ۱۴ پاس ميباشد. موصوف بحيث معلم ،عضوشورای ولایتی نیمروزبه حیث منشی ومعاون ، عضوکمیته فرهنگی لیسه نسوان زرنج ، قابله نسائی ولادی ، معلم خصوصی برای طبقه اناث درزمان طالبان ايفاى وظيفه کرده است. روح گل ،١٦ اسد سال ۱۳۹۲ خورشيدی در امتداد شاهراه کابل- کندهار، در ولايت غزنى طى حملۀ مخالفين مسلح همراه با شوهرش مجروح گرديد؛ اما يک دختر و محافظش به قتل رسيد.
  شماره های تماس:  0707659800-0799659199-0799659800
۷۴- صالحه مهرزاد بارکزی:
سناتور انتصابى از نیمروز
 
صالحه مهرزاد بارکزی بنت حاجی مهرعلی؛ در سال ۱۳۳۷ خورشيدی در ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز متولد گرديده است. وی از دارالمعلمین سید جمال الدین کابل در سال ۱۳۵۷ خورشيدی فارغ گرديده است. بارکزی به حيث معلم و مدیرلیسه ايفای وظيفه نموده و وکیل ولسی جرگه بود.
 
شماره تماس: 0799644800