١-هواى زرنج:
 هواى زرنج درسال ١٣٨٣ خورشيدى تحت رهبرى فضل رسول محمودى به هدف روشن ساختن اذهان عامه مردم و تهيۀ معلومات در مورد موضوعات مختلف تاسيس شده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩٥٩٩٩١١
 ٢-اتحاديۀ زنان نيمرزو:
اتحاديۀ زنان نيمروز مصروف فعاليت در بخش حقوق زنان ميباشد که فعاليت خود را  درسال ١٣٨٩ خورشيدى آغاز کرده و مسووليت آن به دوش شاه گل گلزاده  ميباشد.
شماره تماس: ٠٧٩٥٠٣٦٢٥٦
  ٣-اتحاديۀ زنان آسيب پذير:
اين اتحاديه درسال ١٣٩٢ خورشيدى به هدف کمک با زنان بى بزاعت، توسط شيما محمد تاسيس گرديده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩٤٧٤٨٢