زرنج(پژواک، ٢٧ سنبله ٩٢):مردم و مسوولين ولايت نيمروز وضعيت معارف در مرکز ومناطق نزديک اين ولايت بهتر دانسته؛ اما از نبود معلمين مسلکى، کتب و تعمير مکاتب شکايت دارند.
 
عبدالواحد حکمت، رييس معارف نيمروز مى گويد که در اين ولايت ٢٥٠ مکتب فعاليت دراد که  درحدود ٨٦ هزار شاگرد مصروف تعليم است که ٤٠ درصد آنها اناث تشکيل کرده است.
 
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که در اين ولايت علاوه بر مکاتب ٥ ليسه تخنيکى و زراعتى در مرکز و ولسوالى هاى اين ولايت وجود دارد.
 
وى مى گويد همچنان ٢٠ مدرسۀ دينى خصوصى که داراى متعلمين اناث و ذکور است،  فعاليت دارد.
 
به گفتۀ حکمت، پوهنتون دولتى در اين ولايت وجود ندارد؛ اما يک پوهنتون خصوصى به نام بارک با  داشتن  پوهنځى  هاى حقوق و اقتصاد فعاليت دارد و يک انستيتيوت دولتى ادارى و حسابدارى نيز در اين ولايت  فعال است.
 
 دست آوردها و چالش ها:
 رييس معارف مى گويد که روند معارف اين ولايت اخيرآً پيشرفت کرده و دست آوردهاى چشمگير دارد.
وى مى افزايد که ساختمان هاى يکتعداد مکاتب در مرکز و بعضى ولسوالى هاى اين ولايت اعمار شده و تعداد شاگردان به ويژه شاگردان اناث بيشتر گرديده است.
 اما عبدالواحد حکمت نبود آب صحى آشاميدنى و معلمين مسلکى را از چالش هاى بزرگ در مقابل روند معارف خواند و از حکومت مرکزى خواست، تا اقدامات جدى در مورد انجام دهد.
وى مى گويد، نا امنى هاى موجود در ولسوالى ها نه تنها جلوى پيشرفت معارف گرفته، بلکه معلمين مسلکى نيز از اثر ترس نا امنى ها به مناطق دور دست رفته نمى توانند.
معلمين و متعلمين :
محمد ابراهيم متعلم صنف دهم ليسۀ فرخى شهر زرنج مى گويد که نبود کتب يگانه مشکل بزرگ آنها ميباشند.
وى به آژانس پژواک گفت که سال گذشته درحدود ٥٠ درصد کتب را دريافت کرده بود؛ اما آنها برخى بيشتر کتب از بازار خريدارى کرده و کتب معارف را هنگام دريافت کرد که سال تا نيمه گذشته بود.
وى افزود:(( از اثر نبود کتب هم وقت ما ضايع شده اند و هم تاثيرات منفى روى تعليم گذاشت و در نتيجۀ آن برخى بيشتر شاگردان يا ناکام و يا هم نمرات پايين گرفته اند.))
سميع الله باشندۀ ولسوالى چهار برجک از نبود معلمين مسلکى شکايت دارند و مى افزايد که سطح سواد معلمين آنها خيلى پايين است.
عبدالهادى يکى از شاگردان انستيتيوت ادارى و حسابدارى اين ولايت مى گويدکه کمبود تشکيل معلمين و نبود ساختمان هاى مکاتب از مشکلات عمده آنها ميباشند.
وى به آژانس پژواک گفت که کمبود معلمين مسلکى اين ولسوالى قابل توجه است و از مسوولين ميخواهند که در اين بخش همکارى نمايند.
محمدصابر يکى از کارمندان معارف مى گويد که روند معارف در مرکز  و دو ولسوالى نزديک بهتر است و پيشرفت چشمگير کرده است.
وى مى گويد که مکاتب اناث و ذکور  بدون کدام مشکل در اين ولايت فعاليت دارد و مردم آن علاقه مندى زياد با معارف دارند.
اما وى مى افزايد،  مشکلات امنيتى در ولسوالى هاى دور دست اين ولايت تاثيرات منفى بالاى روند معارف گذاشته  است.
صابر نبود ساختمان هاى مکاتب، معلمين مسلکى، عدم رسيدن کتب به وقت و امتيازات کم معلمين از مشکلات عمدۀ فراه راه معارف خواند.