1- رادیوملی بادغیس:
رادیوملی بادغیس: این رادیو در سال 1365 از سوی رژیم کمونیستی، برای تبلیغات اهداف نظامی با استفاده از یک دستگاه مخابره، نشرات خود را آغاز کرد. در سه دهه جنگ و تحولات، چندبار مسدود و یا نشرات کوتاه مدت داشت. در سال 2004 با هزینۀ مالی تیم پی آر تی اسپانیا مستقر در بادغیس، در امواج اف ام، عیار و به تجهیزات اکمال شد. ساحۀ نشرات آن تا قعلۀ نو مرکز بادغیس محدود است و کارمندان رسمی آن با تشکیل حکومتی، انگشت شماراند؛ اما 15 جوان به شکل افتخاری در آن کارمیکنند و دریک شبانه روز 17 ساعت نشرات دارد.
 
2- تلویزيون ملی بادغیس:
دستگاه تلویزيون ملی بادغیس، در سال 2005 میلادی فعال گردید؛ اما حال هم امور آن کند به پیش میرود. این تلویزيون، 7 کارمند اداری و تخنیکی داشته و روزانه ٨ ساعت نشرات دارد، که اکثر نشرات تلویزيون مرکزی ملی را به طور زنده به نشر میرساند. در حدود 40 تن از جوانان بادغیس، به شکل افتخاری با این تلویزيون کار میکنند.
 
 3- بادغیس فلم:
  بادغیس فلم؛ یک نهاد شخصی وکلتوری است، ریاست آنراعبدالله خردمند درانی نویسندۀ جوان به عهده دارد و تاحال 31 فلم مستند را ساخته است. چهل تن به شکل رسمی و ده ها جوان دیگر به شکل افتخاری در آن تمثیل میکنند. جوازنامۀ فعالیت خود را در سال 1388 از وزارت اطلاعات و فرهنگ آورده و در سال 1391 از سوی این  وزارت، با یک تقدیرنامه از فعالیت های خوب آن در سطح افغانستان تقدیر شد.
شماره تماس: ۰۷۹۷۰۵۱۸۰۹
ویب سایت : Badghesfelm@gmail.com
4- رادیوحنظله:
این رادیو؛ یکی از رادیوهای فعال بادغیس به شمار میرود، که در سال 1386 از سوی عبدالرحیم رحمانی به میان آمده و ٨ ساعت نشرات دارد. این رادیو، از طریق اعلانات تمویل و دارای چهار کارمند میباشد.
شماره های تماس: ۰۷۹۵۵۰۵۳۵۷ ـ ۰۷۰۰۴۱۹۴۲۴
ویب سایت: sayed-rahmani@yahoo.com
 
5- بادغیس غږ:
این یک ماهنامۀ فعال چاپی در بادغیس است، که از سوی ریاست اطلاعات و کلتور این ولایت هر ماه چاپ میشود. در حال حاضر، دوتن مصروف کار درآن میباشند.
شماره های تماس: ۰۷۹۹۰۰۲۴۴۸ ـ ۰۷۹۹۵۹۱۰۱۷
 
6- خورشید بانوان:
خورشید بانوان؛ يک مجلۀ فعال برای زنان در بادغیس میباشد، که در سال 1389 از سوی شریفی رحیم یار و محمد صدیق عاطف ايجاد شده است. مجلۀ مذکور، با بودجه شخصی تمویل میشود و چهار کارمند دارد.
 
شماره های تماس: ۰۷۹۸۰۰۳۸۲۰ ـ ۰۷۹۹۶۶۲۶۵۹
ویب سایت: sadiq_afif@yahoo.com