عبدالجبار حقبين فرزند عبدالسلام؛ درسال ١٣٥٦خورشيدى، در ولسوالى نهرين ولايت بغلان متولد گرديده است.
موصوف، در سال ١٣٥٧ خورشيدى، از ليسۀ کلميران ولايت بغلان فارغ  شده و سند ليسانس خود را در سال ١٣٨٠ خورشيدى، از پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل به دست آورده است.
زبان مادرى وى درى؛ اما به زبان پشتو نيز آشنايى دارد و زبان انگليسى وى متوسط است.
حقبين، از ماه اول سال ١٣٩١ خورشيدى به حيث والى سرپل توظيف گرديده؛ اما قبلاً نيز در پست هاى مختلف دولتى ايفاى وظيفه کرده است.
وظايف رسمى وى از افغان ملى بانک آغاز گرديده و وظايف مختلفى را در چوکات اين بانک، در ولايات مختلف ايفا کرده است.
وى همچنان منحيث مستوفى در ولايات کندز و بغلان ايفاى وظيفه کرده، از سال ١٣٨٦ خورشيدى تا ١٣٨٧ منحيث والى بغلان و قبل از آن نيز به حيث والى سرپل معرفى گرديده بود. يک زمان رييس عوايد شاروالى کابل بود و به گفتۀ وى، با کدام حزب سياسى ارتباط ندارد.