١- اتحاديۀ انکشافى انبير:
اين اتحاديه درسال ١٣٩٠ خورشيدى، به هدف پيشبرد برنامه ها و افزایش ظرفيت ها، کار در عرصۀ تياتر و سينما، هنر، برنامه هاى تعليمى زبان انگليسى و کمپيوتر فعال گرديده که مسووليت آن، به دوش اتيلا نورى ميباشد.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٣٧٧٩١٨٢
٢- اتحاديۀ فروش مواد زراعتى و مالدارى بهار:
اين اتحاديه؛ در سال ١٣٨٩ خورشيدى، به هدف کار در عرصۀ زراعت و کمک با زارعين فعال گرديده است.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩٦٥٠٩٨٥
٣- اتحاديۀ صلح:
اتحاديۀ صلح؛ فعاليت خود را درسال ١٣٩٠ خورشيدى آغاز کرده و دربخش توليد و پروسس پنير، ابريشم و صابون سازى فعاليت دارد. تمامى کارمندانش، خانم هابوده و مسوول آن سيمين عظيمى ميباشد.
شمارۀ تماس:
٤- اتحاديۀ على ابن سينا:
اين اتحاديه؛ درسال ١٣٩٠ خورشيدى، به هدف بلندبردن ظرفيت هاى زنان، تهيۀ برنامه هاى معلوماتى در بخش صحى براى زنان و اطفال ايجاد گرديده است.
شمارۀ تماس:
٥- نهاد اجتماعى قلم:
اين نهاد؛ فعاليت خود را  در سال ١٣٩٠ خورشيدى، به هدف بلند بردن قابليت ها، سواد و صنايع دستى زنان آغاز کرده و مسووليت آن، به دوش معصومه ميرزايى ميباشد.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٥٨٧٠٢٤٢
٦- اتحاديه کلبۀ سبز:
اين نهاد؛ درسال ١٣٩٠ خورشيدى به هدف بلند بردن قابليت هاى زنان ايجاد گرديده و مسووليت آن، به دوش ليتان ارزگانى ميباشد.
 ٧- اتحاديۀ کهکشان:
اين اتحاديه؛ درسال ١٣٩٠ خورشيدى فعاليت خود را آغاز کرده و در بخش پرورش مرغ ها فعاليت دارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٨٠٥٩٢٤