ولايت سرپل به شمول مرکز از هفت واحد ادارى تشکيل شده که عبارت است از: سرپل( مرکز)بلخاب، سنچارک، گوسفندى، سوزمه قعله، صياد و کوهستانات.
١-مرکز ولايت:
مرکز ولايت سرپل نيز سرپل نام دارد که حدود ١٦ درصد اين ولايت تشکيل کرده است. در چهار اطراف اين شهر کوچک، قريه جات نيز آباد شده و در مجموع متشکل از ١٤٨ قريه ميباشد. برخى   مرکز از تپه هاى خاکى و ريگ ها تشکيل گرديده و وجود ساحات نفتى از بخش هاى با ارزش اين ولايت ميباشد.
 ٢-سنچارک:
ولسوالى سنچارک در جنوب شرق مرکز سرپل موقعيت دارد و از ٩٧ قريه تشکيل گرديده است. برخى بيشتر اين ولسوالى ناهموار و نيمه کوهستانى است که در فصل باران قابل کشت ميباشد.
٣-گوسفندى:
ولسوالى گوسفندى که از ٨٥ قريه و تپه هاى خاکى تشکيل شده، نيز در جنوب شرق مرکز سرپل موقعيت دارد. زمين هاى اين ولسوالى در سال هاى بارانى حال خوب ميدهد و بخش هاى کوهستانى نيز دارد.
 ٤-بلخاب :
ولسوالى بلخاب در جنوب شهر سرپل موقعيت که از ٦٥ قريه و تپه هاى خاکى و ريگيستانى تشکيل گرديده است. بخش هاى کوهستانى نيز دارد؛ اما کشت گندم للمى در اين ولسوالى بسيار رشد کرده و درپهلوى آن وجود معدن مس و استخراج مس، تاثيرات مثبت بالاى وضعيت اقتصادى باشندگان اين ولسوالى گذاشته است.
 ٥-صياد:
ولسوالى صياد در غرب سرپل موقعيت دارد که برخى بيشتر زمين هاى آن آبى است. اين ولسوالى از ٥٦ قريه و ساحات کوهستانى، هموار و نيمه هموار تشکيل گرديده و آب هاى زراعتى آن از ذوب برف هاى زمستانى تهيه ميشود.
٦-سوزمه قلعه :
ولسوالى سوزمه قلعه که از ٧٠ قريه و زمين هاى زراعتى، نيمه هموار و ساحات کوهستانى تشکيل گرديده است.
 ٧-کوهستانات:
ولسوالى کوهستانات در شرق سرپل موقعيت دارد و از مناطق دور دست اين ولايت ميباشد که از ٧٢ قريه، کوه ها، دره ها و تپه هاى خاکى تشکيل گرديده است.