شورای ولایتی سرپُل ١٥ عضو دارد که در انتخابات ١٣٩٣ هجری شمسی چهار عضو سابق آن بار دیگر به این شورا راه پیدا کردند. در نتیجۀ انتخابات داخلی سه تن به حیث اعضای هیئت اداری تعیین گردیدند.
رییس: محمد نور رحمانی
معاون: حاجی سید اسدالله دانش
منشی: معصومه رمضانی
 
١- نورآغا نوری:
نورآغا نوری فرزند حاجی ملا محمد نور که در سال ١٣٦٧ در ولسوالی کوهستانات قریه جرغان ولایت سرپل متولد گردیده است. نوری از لیسه ابن یمن ولایت جوزجان فارغ گردیده و تحصیلات عالی خود را در رشتۀ ادبیات عربی در پوهنتون ولایت بدخشان به پایان رسانیده است. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی به حیث معلم در مکتب قریه جرغان ولسوالی کوهستانات سرپل ایفای وظیفه می کرد. نوری وابسته به حزب جنبش ملی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم است.
شمارۀ تماس: ٠٧٨٦٨٦٦٣٣١
٢- محمد آصف صادقی:
محمد آصف صادقی فرزند محمد صادق معلم که در سال ١٣٦٤ هجری شمسی درقریه خوجه المتو ولسوالی صیاد ولایت سرپل چشم به جهان گشوده است. موصوف در لیسه خطیب آبا تا صنف ١٢ درس خواند و تحصیلات عالی خود را در رشتۀ تجارت در پوهنتون پونا کشور هندوستان تا سطح لسانس به پایان رسانیده است. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی به حیث فعال مدنی درانجمن سرپل باستان  کار کرده است. صادقی وابسته به حزب جمعیت اسلامی افغانستان می باشد.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٤١٦٠٨٨٨
٣- اسدالله خرم:
اسدالله خرم فرزند حاجى رحيم که در سال ١٣٤٩ در قریه مسجد سبز ولسوالی سانچارک ولایت سرپل چشم به جهان گشود. موصوف مکتب را تاصفت ١٢ در ليسۀ سید جمال الدین در ولسوالي بلخاب درس خوانده است و تحصیلات عالى را تا صفت ١٤ در رشته ادبیات دری در تربیه معلم ولایت سرپل به پايان رسانيده است. موصوف قبلاً ریس شورای ولایتی سرپل بود که بار دیگر به این شورا راه پیدا کرد. خرم یکی از قوماندانان سابق حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان است که فعلا نیز عضویت این حزب را دارد.
٤- محمد نور رحمانی:
محمد نور رحمانی فرزند حاجی اسدالله در سال ١٣٦٤ درقریه بلوچ خان مرکز ولایت سرپل متولد گردیده است. موصوف تا صنف ١٢ در مکتب لیسه عالی منهاج سراج درس خوانده است وتحصيلاتش را تاصنف چهارده در رشته زبان و ادبیات اوزبیکی در تربیه معلم سرپل به پايان رسانيده است. وی یکتن از فعالان جامعه مدنی است که پيشينۀ کار به حيث ترينر حقوق بشر در اين ولايت را نيز دارد. رحمانى در حال حاضر با حزب جنبش پیوند دارد.
شمارۀ تماس: ٠٧٨٩٠٨٤٩٠٠
٥- صلاح الدین چریک زاده:
صلاح الدین چریک فرزند عبدالمحمد چریک که در سال ١٣٦٧ درقریه سید آباد مرکز ولایت سرپل چشم به جهان گشوده.  موصوف فارغ لیسه سید آباد در مرکز ولایت سرپل مى باشد. چريک زاده پيش از راه يافتن به شوراى ولايتى به حيث داکتر در شفاخانه مرکزى ولايت سرپل کار مى کرد. موصوف عضو حزب جنبش ملى به رهبرى جنرال عبدالرشيد دوستم است.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٢٨٣٨٨٦٣
٦- حاجی سید اسدالله دانش:
سید اسدالله دانش فرزند سید حسن که در سال ١٣٢٩ در قریه خمشورک مرکز ولسوالی بلخاب چشم به جهان گشود. موصوف دوره مکتب را در ليسۀ سید جمال الدین در ولسوالی بلخاب سپری نموده است.  دانش در زمان حکومت حامد کرزی به حیث ولسوال بلخاب ایفای وظیفه کرده است. موصوف وابسته به هیچ حزب سیاسی نیست.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٣٩٢٧٧٠٩
٧- محمد حسین مجاهد زاده:
محمد حسین مجاهد زاده فرزند محمدعلی که در سال ١٣٥٥ در قریه تل عاشقال ولسوالی بلخاب ولایت سرپل چشم به جهان گشود. موصوف دوره مکتب را در ليسۀ سید جمال الدین در ولسوالی بلخاب سپری نموده است. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی به صفت شهردار ولسوالی بلخاب ایفای وظیفه می کرد. مجاهدزاده عضو حزب جنبش ملی است.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٧٤٥٥٢٦٢٥
٨- عنایت الله معلم:
عنایت الله مصمم فرزند محمد اسحاق که درسال ١٣٤٩ در قریه کوران ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل چشم به جهان گشود. موصوف تا صنف ١٢ در لیسه زرغونکوت ولسوالی سانچارک درس خوانده است و از رشتۀ زبان و ادبیات دارالمعلمین در سرپل فارغ گردیده است. عنایت الله پیش از راه یافتن به شورای ولایتی به صفت مدیر لیسه ذکور و نسوان قوطن مست ولسوالی گوسفندی ایفای وظیفه کرده. همچنان به حیث مدیر معارف ولسوالی گوسفندی و سوزمه قلعه کار کرده است. معلم از جمله شاعران و نویسندگان سرپل است. موصوف وابسته به حزب جنش ملی است.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٣٣٦٦٩٠٥
٩- سیدرضا عالمزاده:
سید رضا عالم زاده فرزند سید محمد حسن که در سال ١٣٥٥ در قریه چنگیزی ولسوالی بلخاب ولایت سرپل  چشم به جهان گشود. موصوف دوره مکتب را در ليسۀ سید جمال الدین در ولسوالی بلخاب سپری نموده است. وی قبل از راه یافتن به شورای ولایتی در مدرسه عالمیه ولسوالی بلخاب به صفت استاد ایفای وظیفه مى کرد. عالمزاده عضو حزب حرکت اسلامى است.
شمارۀ تماس: ٠٧٧٢٤٩٤٥٤٤
١٠- الحاج مولوی محمد حنیف امینی:
مولوی محمد حنیف امینی فرزند محمد قیوم که در سال ١٣٦٦ در قریه خاسار ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل چشم به جهان گشود. امينى از ليسۀ زرغون کوت ولسوالی سانچارک فارغ گرديده و تحصيلات عالى را در رشتۀ شرعيات در پوهنتون کابل تا درجۀ لسانس تکميل نموده است.موصوف پيش از راه یافتن به شورای ولایتی به حیث ریس شهدا ومعلولین ولایت جوزجان ایفای وظیفه می کرد. امینی عضو حزب جمعیت اسلامی است.
شمارۀ تماس: ٠٧٨٤٤٠٣٧٣٩٥
١١- الحاج مولوی نور محمد بیک:
مولوی نورمحمد بیک فرزند محمد حسن که  در سال ١٣٥٩ در قريۀ الغن در ولسوالی گوسفندی سرپُل دیده به جهان گشود. بیک در مدرسۀ ابوسلیمان در جوزجان تعلیمات دینی فراگرفته و سند فراغت صنف دوازده دارد. موصوف پیش از راه یافتن به شورای ولایتی مصروف تدریس در تعلیمات دینی در قریۀ الغن بود. وی به هیچ حزب سیاسی وابسته نیست.
شمارۀ تماس:٠٧٨٥٢٧٠١٤١
١٢- معصومه شاداب:
معصومه شاداب فرزند سیف الله که در سال ١٣٥٤ در قریه چرمگرخانه مرکز ولایت سرپل چشم به جهان گشود. موصوف مکتب را تا صنف ١٢ در لیسه نسوان خدیجه مرکز ولایت جوزجان درس خوانده است و تحصیلاتش را دررشته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به پایان رسانیده است. خانم شاداب پیش از راه یافتن به شوراى ولايتى در لیسه ذکور حضرت امام یحيی در مرکز سرپل به حيث معلم ايفاى وظيفه مى کرد. او همچنان يک دورۀ به حيث سناتور منتخب سرپل در مشرانو جرگه کار کرده است. شاداب وابسته به هیچ حزب سیاسی نیست.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٩٤٨٣٣٤٥
١٣- معصومه رمضانی:
معصومه رمضانى فرزند غلام نبى که در سال ١٣٦٤ در قریه دوشاخ ولسوالى بلخاب سرپل چشم به جهان گشود. موصوف تا صفت ١٢ در لیسه نسوان شهید صفدری در ولسوالی بلخاب درس خوانده است. خانم رمضانى پيش از راه يافتن به شوراى ولايتى به حيث معلم در مکتب شهید صفدری ایفای وظیفه می کرد. موصوف از اعضاى سابق شورای ولایتی است که بار دیگر به این شورا راه پیدا کرد. خانم رمضانی عضو حزب حق و عدالت است.
١٤- ملکه علیزاده:
ملکه عليزاد فرزند على گوهر که در سال ١٣٦٢ در قریه چهار باغ مرکز ولایت سرپل چشم به جهان گشود. موصوف دوره مکتب را در لیسه نسوان چهارباغ در سرپل سپرى کرده است. خانم عليزاده پيش از راه يافتن به شوراى ولايتى به حيث معلم در ليسۀ نسوان چهارباغ ايفاى وظيفه مى کرد. موصوف عضو حزب وحدت مردم افغانستان مى باشد.
شمارۀ تماس: ٠٧٩٨٧٩١٣٢٥
١٥- محمد علی حکیمی:
محمد علی حکیمی فرزند سید حسن که در سال ١٣٥٤ در قریه مغزار ولسوالی بلخاب ولایت سرپل چشم به جهان گشود. موصوف در لیسه سید جماالدین در ولسوالی بلخاب تا صنف ١٢ درس خوانده است. حکيمى پيش از راه یافتن به شورای ولایتی کارمند یکی از موسسات خارجی در سرپل بود. موصوف عضو حزب اعتدال ملی است.
شمارۀ تماس: ٠٧٠٤٠٣٣٤٠٣