تخار ١٧ واحد ادارى دارد و شامل مرکز و ١٦ ولسوالى مى باشد.
١-مرکز:
شهر تالقان مرکز ولایت تخار بوده  و شاهراه کندز- بدخشان از همين شهر مى گذرد. يک منطقۀ وسيع اين ولايت را ماوراى کوکچه احتوا ميکند که در سرحد با تاجکستان واقع بوده و شامل ولسوالی های دشت قلعه، ینگى قلعه، درقد، خواجه بهاوالدين، خواجه غار و رستاق ميشود.
٢-دشت قلعه :
ولسوالى دشت قلعه در60 کیلومتری شهر تالقان قرار داشته و یکی از ولسوالی های نسبتاً آرام است،اما مردم آن از موجویت افراد مسلح غیر قانونى شکایت دارند. مردم دشت قلعه مصروف  دهقانی ومالداری بوده و از نظربازسازی درین ولسوالی که درکناردریای کوکچه  قراردارد،کار قابل ملاحظۀ صورت نگرفته است.
٣-ینگی قلعه:
ینگی قلعه در 100 کیلومترى شهر تالقان  ودر کنار دریای  کوکچه واقع است.مردم این ولسوالی زمیندار بوده  و مصروف  دهقانی میباشند. حاصلات آنان راگندم،برنج ،جووجواری تشکيل ميدهدو بازسازى درينولايت نيز بسيار کم صورت گرفته است.
٤-درقد:
درقد به شکل جزيره نما در 100 کیلومتری  شهر تالقان قرار دارد. اين يگانه جزيره به سطح کشور بوده که از یکطرف آنرا دریای کوکچه و از طرف دیگر دریای آمو احاطه نموده است. آنها با استفاده از قايق به ساير مناطق تخار رفت و آمد ميکنند.درقد یکی از زیباترین ولسوالی ها و دارای جنگلات انبوه و فراوان بوده و حیوانات وحشى و پرندگان خوش الحان را در خود جاداده است. مردم ولسوالی درقد باغدار وزراعت پيشه بوده وحاصلات شان برنج  گندم و جواری است، اما ازينکه درياى آمو در جوار آن قرار دارد، همه ساله آب دریا به طرف ولسوالی لنگر انداخته وسالانه صد ها جریب زمین زراعتى را تخريب ميکند.
٥-خواجه بهاوالدین .
ولسوالى خواجه بهاوالدین در80 کیلومتری  شهر تالقان واقع است و در زمان مجاهدین  و مقاومت  یکى از مراکز نظامی مجاهدین به رهبرى احمد شاه مسعود بود.احمد شاه مسعود به تاريخ ١٨ سنبله سال ٠ ١٣٨ هجرى شمسى ، مطابق ٩ سپتمبر ٢٠٠١ ميلادى توسط دو حمله کنندۀ انتحارى عرب تبار درين ولسوالى به قتل رسيد.خواجه بهاالدین  در کنار دریای کوکچه قرار داشته و مردم آن  مصروف مالدارى، باغدارى و زراعت اند.
٦-خواجه غار:
خواجه غار در پنجاه کیلومتری  شهر تالقان و در سرحد با ولسوالی دشت ارچی  ولایت کندز قرار دارد. خواجه غار ،ولسوالى نسبتاً نا امن بوده و مخالفان مسلح بعد از حمله بر پوسته هاى امنيتى دشت ارچى دوباره به خواجه غار برميگردند.بيشتر مردم خواجه غار  زراعت پيشه بوده و محصولات عمدۀ شان را گندم و برنج( شالى) تشکيل ميدهد و اين حاصلات علاوه بر رفع ضروريات خودشان به خارج از ولایت تخار نیز صادر ميشود.
٧-رستاق:
ولسوالى رستاق بطرف شرق ولایت تخار و در 120 کیلومترى شهر تالقان موقعيت دارد. این ولسوالی  با ولایت بدخشان  همسرحد بوده  و اقتصاد مردم آن متکى به زراعت است.١٠ولسوالى ديگر ولايت تخار شامل بنگی ، اشکمش، ورسج، فرخار، کلفگان، چاه آب،هزار سمچ، بهارک، چال و نمک آب مى باشد.
٨-بنگی :
ولسوالى بنگی در (60 ) کیلومتری  شهر تالقان و به طرف غرب ولایت تخار قرار داشته  وبا ولسوالی خان آباد ولایت کندز  سرحد دارد.مردم  بنگی نیز مانند مردم ولسوالی  خواجه غار زراعت پیشه بوده  و نسبتاً یک ولسوالی آرام میباشد.تنگى بنگى يکى ازمناطق استراتيژيک بوده ودر دهۀ ١٣٧٠شاهد جنگهاى خونين بين طالبان و جبهۀ مقاومت(طرفداران احمد شاه مسعود) بود.
٩-اشکمش:
ولسوالى اشکمش در حدود 120 کیلومترى  شهر تالقان و به طرف  جنوبغرب ولايت تخار موقعيت دارد.اشکمش با ولسوالی خان آباد کندز وولسوالى بُرکه بغلان سرحد دارد. مخالفان مسلح از ولسوالی بُرکه  به ولسوالی اشکمش رفته  وازین ولسوالی  به حيث یک پناهگاه استفاده میکنند. مردم این ولسوالی مالدار و زراعت پیشه بوده و زندگى خود را از همين طريق به پيش مى برند.
١٠-ورسج:
ورسج در 80 کیلومترى  شهر تالقان قرار داشته و یکی از ولسوالی های سرسبز و زیباى  ولایت تخار  به حساب میرود .مردم آن علاوه بر  زراعت ،باغداری بسیار خوب دارند. حاصلات شان سیب،  آلو گیلاس و ناک میباشد و اين ميوه ها در بازار های خارجی نیز شهرت دارد .ورسج  با ولسوالی  فرنگ ولایت بغلان،ولسوالی پریان ولايت پنجشیر و یک قسمت  ولایت بدخشان  سرحد داشته  و یک ولسوالی آرام است .
١١-فرخار :
ولسوالى فرخار در 50 کیلومتری شهر تالقان واقع بوده و به طور کامل کوهستانی است.مردم آن اکثراً مصروف مالدارى و باغداری بوده و درين دو بخش کمکهايی هم صورت گرفته است. فرخار از نظر بازسازی نيز تاحدى پيشرفت کرده و سرک  عمومی و سرک های فرعی آن قیر شده است.
١٢-کلفگان:
ولسوالى کلفگان در 80 کیلومترى مرکز تخار قرار داشته ،مردم آن زراعت پیشه بوده و بیشتر شان زمین های للمی  و آبی دارند  و حاصلات شان گندم و برنج میباشد .کلفگان  بطرف  شرق تالقان قرار داشته و با ولایت بدخشان  سرحد دارد .
١٣-چاه آب:
چاه آب در 150 کیلومتری مرکز تخار قرار دارد  ومانند  سایر ولسوالی ها،  زراعتی است. چاه آب بطرف شرق ولایت تخار و در سرحد با بدخشان واقع شده است.يک معـدن طلا در همين ولسوالی وجود دارد که درسال 1366 توسط متخصصين شوروى سابق تشخيص گرديد.
١٤-هزار سمچ:
ولسوالى هزار سمچ در 25 کیلومتری مرکز  تخار قرار داشته و یکی از ولسوالی های کوچک بوده که بعد از حکومت  داکتر نجیب الله در دهۀ ١٣٦٠  به ولسوالی  تبدیل گرديده است. هزار سمچ قبل از آن مربوط شهر تالقان بود. اکثر مردم این ولسوالی  دهقان بوده و بیشترین زمین های آنرا للمی تشکيل ميدهد.
١٥-بهارک:
ولسوالى بهارک در 20 کیلومتری مرکز  تخار واقع بوده، یکی از ولسوالی های  امن  بشمار میرود  و مردم آن مالدار  و زراعت پیشه میباشند .
١٦-چال:
چال در50 کیلومتری مرکز تخار قرار داشته  و اقتصاد اکثر مردم آن متکى به زراعت و مالدارى است.
١٧-نمک آب:
ولسوالى  نمک آب در35 کیلومتری مرکز تخار  قرار داشته وبزرگترين معدن نمک به سطح کشور در همين ولسوالى وجود دارد. اين معدن بنام تاقچه خانه ياد ميشود  به گفته وزارت معادن،طبق قراردادی که بين سکتور خصوصى و دولت منعقد شده، سالانه حدود ٧٥ هزار تن نمک از اين معدن استخراج و به سراسر کشور و حتى خارج صادر ميشود.