۲۲۰-  مرحوم عبدالمطلب بيک:
نمايندۀ مردم تخار – ارا:  ۹۴۱۱
 
عبدالمطلب بيک فرزند عبدالمجيد بيک در سال ۱۳۳۳ خورشيدی در ولسوالی هزارسمچ ولایت تخار متولد گرديده است.موصوف تعليمات دينی را در يک مکتب نظامی پاکستان در چهار سال انجام داده و از ليسه سراج سنگ کندز در سال ۱۳۸۵ خورشيدی فارغ گرديده است.عبدالمطلب بيک برای ۲۸ سال قوماندان مجاهدين در ولايت های بغلان ، کابل، بلخ ، تخار و کندز بود و در اوايل حکومت کنونى افغانستان در پست هاى معينيت وزارت امور مهاجرين، قوماندان امنيه کندز، قوماندان امنيه تخار و والى تخار انجام وظيفه کرد. ايشان نماينده مردم تخار در دوره شانزدهم ولسى جرگه بود. عبدالمطلب بيک به تاريخ 4/10/1390 در منطقه سراى سنگ حوزه اول شهر تالقان ولايت تخار در اثر يک حمله انتحارى کشته شد.
 
۲۲۱-  حبیبه دانش مفرد زاده:  
نمايندۀ مردم تخار – ارا:  ۴۸۶۶
 
حبیبه دانش مفرد زاده دختر  قضاوتپوه سیدعبدالحلیم مفرد در سال ۱۳۵۸ خورشيدی در ولسوالی اشکمش ولایت تخار متولد گرديده است.موصوف تعليمات ثانوی در ليسه المومنات پشاور در سال ۱۳۸۱ خورشيدی تکميل نموده و سند لیسانس در رشته کیمیا و بیولوژی از پوهنتون تخار در سال ۱۳۸۵ خورشيدی بدست آورده است. دانش بحيث معلمه لیسه نسوان بی بی مریم در تخار، استاد در پوهنتون تخار، رئیس انجمن روانشناسان در ولایت تخار، رئیس روابط کمیته جوانان در شورا درکاکس جوانان، مسوول یک مؤسسه کاریابی زنان درتخار، عضو ولسی جرگه در دورۀ پانزدهم، عضو لویه جرگه تصویب قانون اساسی و نماینده مردم تخار در پارلمان دوره شانزدهم ، ايفای وظيفه نموده است.
شماره تماس: ۰۷۰۷۱۲۳۳۳۳ و ۰۷۰۲۰۱۱۷۸۷
ايميل : habiba.danish@yahoo.com
  
۲۲۲-  رئیس عبدالباقی ملک زاده:  
نمايندۀ مردم تخار – ارا:  ۱۱۲۸۶
 
رئیس عبدالباقی ملک زاده فرزند حاجی عبدالودود، در سال ۱۳۴۸ خورشيدی در ولسوالی فرخار ولایت تخار متولد گرديده است.موصوف تعليمات ثانوی را در لیسه  سميع شهيد تخار در سال ۱۳۷۹ خورشيدی تکميل نموده و  سند لیسانس در اقتصاد وکارخانه از پوهنتون ملی تاجکستان بدست آورده است. ملک زاده مدت از سال ۱۳۶۴ خورشيدی بدنسو تجارت لباس را دارد، وی نمایندۀ مردم تخاردرلویه جرگۀ اضطراری، نمایندۀ مردم تخاردرلویه جرگۀ قانون اساسی، نمایندۀ مردم درولسی جرگه دورپانزدهم  و فعلا هم نمایندۀ مردم تخار در دوره شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
شماره تماس: ۰۷۰۰۷۱۲۰۸۰
۲۲۳-  حاجی عبدالجبار:  
نمايندۀ مردم تخار – ارا:  ۱۰۲۷۷
 
حاجی عبدالجبار فرزند حاجی غلام نقشبندی ، در سال ۱۳۳۴ خورشيدی در ولسوالی ورسج ولایت تخار متولد گرديده است.موصوف تعليمات ثانوی را در حربی ښوونځی تخار در سال ۱۳۵۶ خورشيدی تکميل نموده و سند لیسانس در رشته  حقوق و علوم سیاسی را در سال ۱۳۸۷ خورشيدی از پوهنتون کابل بدست آورده است. عبدالجبار از سال ۱۳۷۱ – ۱۳۸۲ قومندان امنیه ولسوالی ورسج ولایت تخار، از سال ۱۳۸۲ – ۱۳۸۴ خورشيدی  معاون ولایت تخار، نماینده مردم در لویه جرگه اضطراری ، وکیل ولایت تخار در دورۀ پانزدهم و فعلا هم نمایندۀ مردم تخار در دوره شانزدهم ولسی جرګه ميباشد.
شماره تماس: ۰۷۰۰۷۰۱۸۰۰
 ۲۲۴-  حاجی عبدالواحد فقیرزاده:
نمايندۀ مردم تخار – ارا:  ۶۳۶۶
 
حاجی عبدالواحد فقیرزاده فرزند حاجی خیرمحمد در سال ۱۳۳۵ خورشيدی در ولسوالی بنگی ولایت تخار متولد گرديده است.موصوف تعليمات ثانوی را در لیسه ابوعثمان تالقانی در سال ۱۳۶۰ خورشيدی تکميل نموده و بعد از فراغت به صفوف مجاهدين پیوست. فقيرزاده برای ده سال بحيث ولسوال بنگی و همچنان  بحيث  ولسوال ولسوالي خواجه بهاولدين ولايت کندز و از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۹ بحيث معاون والي تخار، ايفای وظيفه نموده است.
شماره تماس: ٠٧٠٠٧٠٩٢٦٢
۲۲۵-  قدرت الله ذکی:  
نمايندۀ مردم تخار – ارا:  ۷۰۴۱
 
قدرت الله ذکی فرزند مولوی عزت الله ، در سال ۱۳۵۸ خورشيدی در ولسوالی بنگی ولایت تخار متولد گرديده است.موصوف تعليمات ثانوی را در ليسه سيد جمال الدين افغان در پشاور در سال ۱۳۷۴ خورشيدی به اتمام رسانيده و سند لیسانس در ژورنالیزم از پوهنتون استانبول را در سال ۱۳۸۳ خورشيدی بدست آورده است. ذکی بحيث  رئیس اتحادیه محصلین در کشور دوست ترکیه ، مدیر عمومی نفت و گاز ولایت تخار ، مسؤل اخبار هفته نامه پیام جمهوریت و رئیس بنیاد فرهنگی و اجتماعی شهید ذکی ، ايفای وظيفه کرده است.
شماره تماس: ۰۷۹۷۳۸۰۲۴۲
ايميل: qudrad.zaki@gmail.com
 
۲۲۶-  سید اکرام الدین معصومی:  
نمايندۀ مردم تخار – ارا:  ۵۹۱۴
 
سید اکرام الدین معصومی فرزند سید عبدالقادر مفرد، در سال ۱۳۳۲ خورشيدی در ولسوالی اشکمش ولایت تخار متولد گرديده است.موصوف تعليمات ثانوی را در لیسه زيرينگ تخار در سال ۱۳۵۰ خورشيدی به اتمام رسانيده و سند لیسانس در رشته ساینس را از پوهنتون کابل در سال ۱۳۵۷ خورشيدی بدست آورده است. معصومی بحيث والی تخار در سال ۱۳۸۱، والی بدخشان ۱۳۸۳، وزیر کار و امور اجتماعی در سال ۱۳۸۴ و والی بغلان در اخیر سال ۱۳۸۴ خورشيدی ، ايفای وظيفه کرده است.
شماره تماس: ۰۷۰۰۵۵۵۳۳۳
ايميل: sayed_masomi@yahoo.com
  
۲۲۷-  مریم کوفی:  
نمايندۀ مردم تخار – ارا:  ۳۹۰۷
 
مریم کوفی دختر عبدالرحمن در سال ۱۳۴۹ خورشيدی در ولسوالی کوفاب ولایت بدخشان متولد گرديده است.موصوف تعليمات ثانوی را در سال ۱۳۸۶ خورشيدی در ليسه انصاری کابل تکميل نموده و سند لیسانس خود را از پوهنتون خصوصی مشعل بدست آورده است. کوفی ۱۷سال کار وفعالیت درمؤسسات ملی و بين المللی  انجام داده و از ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۰ ريیسه اتحاديه ساختمانی و خدماتی درواز ، ايفای وظيفه کرده است.
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۱۲۱۰۸
ايميل: zareen_h1@yahoo.com
 
۲۲۸-  محمدکبیرمرزبان:  
نمايندۀ مردم تخار – ارا:  ۷۰۵۲
 
 محمدکبیرمرزبان فرزند محمدجمعه در سال ۱۳۳۴ خورشيدی در ولسوالی درقد ولایت بدخشان متولد گرديده است.موصوف سند ۱۴ پاس را در علوم دينی از مدرسه امام ابوحنيفه  کابل در سال ۱۳۵۷ خورشيدی بدست آورده است. مرزبان ۲۱ سال به حیث آمرجهادی، قوماندان فرقۀ 55 جهادی ولایت تخار،  وزیر مشاوررئیس جمهوری اسلامی افغانستان، والی ولایت تخار، سناتوردرمشرانو جرگه در دوره پانزدهم ،و فعلا وکیل منتخب درولسی جرگه و  رئیس حزب عدالت اسلامی افغانستان ميباشد.
شماره : ۰۷۰۰۷۰۶۹۱۱ و ۰۷۰۵۵۰۰۷۰۳