١- بنياد صلح و انكشاف بشرى:
بنياد صلح و انكشاف بشرى؛ در سال 2010 میلادى به رهبرى خانم زبیده، به هدف ایجاد صلح و تقویت زنان درعرصه های حقوقی ايجاد گرديده و تا حال توانسته است خانم های زیادی را درعرصه های حقوقی آموزش بدهد.
تماس : ۰۷۰۰۷۰۶۳۱۲
ايميل : haefi_2008@yahoo.com
 
٢- نهاد هُدای شرق برای انکشاف افغانستان:
اين نهاد؛ در ماه جنوری سال 2007 میلادی، در تخار به رهبرى وحیدالله ايجاد شده است که در بخش هاى اجتماعى و فرهنگى فعاليت دارد.
تماس : 0700704051
ايميل  : hoda.org@gmail.com
 
٣- نهاد تقويت مهارت هاى زنان:
اين نهاد؛ در سال 2002 میلادى، به رهبرى فاضله كريمى ايجاد شده و در بخش هاى بلندبردن مهارت ها و رشد صنايع وطنى و انكشاف زندگى زنان در تخار فعاليت دارد.
تماس:  0700707108
ايميل : awrasa_org@yahoo.com
 
٤ - شوراى اقوام قلبرس:
اين شورا؛ درسال ٢٠١٣ ميلادى، به هدف انسجام اقوام 72 قريۀ مختلف در حومه شهرتالقان و مناطق قلبرس، باصدها عضو آن تاسيس گرديده وهدف از ايجاد آن جلوگيرى از بى نظمى ها درشهر، جذب پروژه هاى عامه، تامين صلح و ثبات و همكارى با دولت است كه رهبرى آن را سيد ايوب صمدى برعهده دارد.
تماس:  0705504855
ايميل: s.samadi@gmail.com
 
٥- بنياد رفاه و انكشاف براى زنان افغان:
 
اين نهاد؛ در سال 2007 ميلادى به رهبرى قاضى دلارام، در بخشهاى حمايت از رشد صنايع و توليدات وطنى، بازاريابى به آن و بلندبردن توانمندى هاى اقتصادى زنان تخار ايجاد گرديده است.
 
تماس : 0700764779
ايميل : dilaram2007@gmail.com
 
 
٦- بنياد انكشاف اجتماعى وصحى كوهستان:
اين نهادصحى؛ در سال 2001 ميلادى به رهبرى خانم داکتر دلجان فرحت، تاسيس شده است که هدف ازایجاد آن، کمکرسانی صحی و اجتماعی برای مادران و خانم های بی بضاعت است. این نهاد،  مادران و خانم های بی سرپرست را به صورت رايگان تداوى ميكند.
شماره تماس : 0799121526
ايميل: drdeljan_farhat@yahoo.com
 
٧- بسترادبى و فرهنگى درياچه:
 
بستر ادبى و فرهنگى درياچه؛ درسال 2009 ازسوى فريد بذرگر، به هدف تشويق جوانان به غنامندى شعروادب، راه اندازى مشاعره ها، نشست هاى ادبى، مجالس فرهنگى و جلوگيرى از تهاجم فرهنگى و واژه هاى بيگانه در ولايت تخار تاسيس شده است. اين نهاد ادبى، ماهانه يكبار نشست داير ميکند.
 
تماس: 0700527030
ايميل: farid_barzgar@yahoo.com
 
 
٨- نهاد ترقى و انكشافى زنان افغانستان:
 
اين نهاد؛ درسال 2010 ميلادى، از سوى ماريه تيمورى عضو كنونى شوراى ولايتى تخار تاسيس گرديده و به هدف جذب پروژه هايى چون مالدارى، مرغدارى، ماهى پرورى، و رشد و انكشاف اقتصادى زنان، درعرصه هاى مختلف فعاليت دارد.
 
تماس:0777109008
ایمیل : maria.temory9@gmail.com
 
 
٩- شورای اقوام باهم برادر شمالغرب تخار:
این شورا؛ درسال ٢٠١٣ ميلادى، به هدف انسجام اقوام شمالغرب تخار و ساحات ابدال شهر تالقان به منظور روابط باهمى، همكارى نزديک با دولت، جلوگيرى از گشت وگذار افراد مسلح غيرقانونى و تامين عدالت اجتماعى تاسيس گرديده و رهبرى آنرا رحيم شاه ابدالى به دوش دارد.
 
تماس: 0700702502
ايميل: abdali2010@gmail.com
 
١٠- شوراى خبرنگاران تخار:
 
اين شورا؛ درسال ٢٠٠٦ ميلادى، به رهبرى سيدياسين دهزاد آمر راديوتلويزيون محلى دولتى تخار تاسيس شده است. اين نهاد، به هدف هماهنگى بين خبرنگاران، دفاع از حقوق آنها و همکارى خبرى ايجاد گرديده و درحال حاضر، اكثر خبرنگاران آزاد و دولتى، عضويت اين شورا را دارند.
 
تماس:0700706576
ایمیل : yasin_dehzad@yahoo.com  
 
 
١١- موسسۀ انكشاف زراعت:
 
اين موسسه زراعتى؛ در سال 2006 ميلادى، به رهبرى مسعوده سبحانى ايجاد گرديده است. موسسه مذکور به هدف ترويج گياه و نباتات مشروع و جلوگيرى از كشت كوكنار توسط دهاقين و همچنين دخيل شدن زنان در كارهاى زراعتى، همكارى با دهاقين، واكسين مواشى و همكارى با مالداران فعاليت دارد.
 
 تماس: 0786311040
ایمیل  :@gmail.com ADAO.takhar
 
 
١٢- بنياد انكشاف و تغيير زندگى زنان:
اين بنياد؛ درسال 2009 از سوى سمين حسينى عضو كنونى شوراى ولايتى تخار تاسيس گرديده و هدف از تاسيس آن، راه اندازى برنامه هاى سوادآموزى، فراگيرى مسلک و حرفه هاى مختلف صنايع دستى زنان و بلندبردن توانايى و خودكفايى خانم ها ميباشد.
 
تماس: 0799702362
ايميل :sadidgulzar@yahoo.com
 
 
١٣- موسسۀ انکشافی بانوان رستاق:  
اين نهاد؛ در سال ۲۰۱۱ میلادی، از سوى پروین عارفی به هدف بلندبردن ظرفيت هاى كارى، دختران و خانمهايى را كه سرپرست خانواده هاى شانرا در جنگ هاى داخلى از دست داده اند، درعرصه هاى مختلف آموزش داده و سپس آنانرا به حيث ترينر استخدام ميكند و در کنار آن، زمينه هاى كاريابى را براى آنان فراهم ميسازد.
تماس : ۰۷۰۵۹۰۵۴۸۴
ايميل : parwin_arifi@yahoo.com
 
١٤- اتحاديۀ كارگران ولايت تخار:
 
اين اتحاديه؛ در سال ٢٠٠٥ ميلادى، به هدف اتحاد و همبستگى تمامى كارگران و كارمندان دولت در تخار تاسيس شده و هدف از ايجاد آن دفاع از حقوق كارگران، حل مشكلات آنان و زمينه هاى سهولت براى آنان ميباشد؛ درحال حاضر رهبرى اين اتحاديه را شهباز يادگارى برعهده دارد.
 
تماس: 0799567543
ايميل :shahbaz_yadgari@yahoo.com
 
 
١٥ – شبكه نهادهاى مدنى تخار:
اين شبكه؛ درسال ٢٠١٣ ميلادى، از طريق انتخابات آزاد و شفاف كه درآن نماينده دفتر معاونت سياسى ملل متحد UNAMA درزون شمالشرق نيز حضورداشت، با اكثريت آرا، سيد وحيدالله حقيق رابه عنوان رئيس اين شبکه معرفى نمود. هدف از تاسيس اين شبكه، بسيج منابع، نشست هاى ماهوار ميان تمامى نهادهاى مدنى، رفع چالشهاى موجود محيطى-اجتماعى وشريک ساختن آن بامسوولين دولت، و آلۀ فشاربرعملكردها و اجراآت دولت ميباشد.
تماس :  0793098979
ايميل : haqiq2012@gmail.com