۱- تلويزيون خصوصى سیمای مهر:
تلويزيون خصوصى "سيماى مهر" ازجمله رسانه های فعال در ولايت تخاربوده و ازبودجه شخصى عتیق الله نظری درسال ١٣٨۶ به نشرات آغاز نموده است. اين تلويزيون، شبانه ۸ ساعت در شهر تالقان مرکز تخار نشرات دارد و۴۰ کيلومتر نواحى اطراف خود را تحت پوشش قرار ميدهد. اين تلويزيوناز بودجه شخصى و عوايد اعلانات تمويل ميگردد و بیش از۳۰ نفر در آن مشغول کاراست. فعلاً این شبکه تلویزیونی ‍پربیننده ترین شبکۀ محلی درتخار بوده وتوسط نجیب الله نظری اداره میشود.
شمارۀتماس: 0700717273
ايميل آدرس: najeeb_nazari@yahoo.com
 
۲- راديو سيماى مهر:
راديوسیمای مهر؛ نیزدرچوکات شبکه تلویزیون سیمای مهرفعالیت دارد که درسال ۱۳۸۸ روی موج اف ام به نشرات آغازنموده است.
 اين راديو، از ساعت ۶ صبح الى ١٢ شب نشرات دارد و توسط صاحب امتياز و نشر اعلانات تمويل مى گردد. ۱۵ کارمند ذکورواناث به شکل رسمی وافتخاری دارد. نشرات اين راديوعلاوه بر   شهر تالقان، درولسوالی هزارسمُچ ، فرخار، کلفگان وبهارک نيز قابل دريافت است.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۰۷۰۷۲۲۰
ايميل آدرس: semahmehir_rtv@yahoo.com
 
۳- راديو ريحان:
راديو ریحان؛ از رسانه هاى فعال و مخصوص خانم ها در تخار است و توسط موسسه انترنيوز در سال ١٣۹۲ تاسيس گرديده است. راديو ریحان، توسط اعلانات خویش تمويل ميگردد و بیش از ۱۷ تن در آن  بصورت رسمی وافتخاری کارمیکنند. این رادیو ازسوی خانمى بنام کامله رهبری میشود.  رادیو ريحان ٢٤ ساعت روی موج ۸۷.۹ اف ام نشرات دارد  واکثریت کارمندان آن راطبقه اناث تشکیل میدهد.
شماره تماس: ۰۷۰۰۷۰۷۲۲۰
ايمل آدرس atiq_nazari@yahoo.com
 
۴-راديوتخارستان:
یک رسانه آزادوبدون وابستگی به کدام ارگان ونهادهای سیاسی است ودرسال ۱۳۸۲توسط داکتر مُحب الله نوری تاسیس شده است. رادیوتخارستان ، در موج اف ام روی فريکونسى ۹۰ اف ام نشرات دارد. نخستین رسانه صوتی است که علاوه برشهر تالقان، ولسوالی های فرخار، بنگى   ،اشكمش، هزارسمُچ وبهارک را نیزتحت پوشش نشراتى خود قرار داده است.
 رادیو تخارستان، با داشتن 16 کارمند،18 ساعت نشرات داردو برنامه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، صحی، آموزشی و تفریحی را به نشر مى سپارد.درحال حاضراين راديو ازسوى محمدنادرعزيزى اداره ميشود.
شمارۀ تماس: 0700777799
ايميل آدرس: nima_azizi@yahoo.com
 
۵-رادیو آى خانم:
راديو آى خانم؛ از رسانه هاى صوتی ديگرتخار است که به کمک انترنیوزتاسیس شده و در سال ١٣٨۶ به نشرات آغاز نموده است. اين راديو، ۲۴ ساعت نشرات داردو ولایت کندز و قسمتى از ولايت بغلان را نیز تحت پوشش قرار مى دهد. اين راديو که در آن ١۷ نفر مشغول کاراست،ازسوی عطاوالله عبیدی یکتن ازخبرنگاران محلى تخار تاسيس  و ازنشر اعلانات تجارتى تمويل ميشود.
شمارۀ تماس:  ۰۷۰۰۸۸۹۸۸۹
ايميل آدرس: at.obaidi@yahoo.com
 
۶-رادیوهمصدا:
از رسانه هاى فعال ولايت تخار است که توسط خانمی بنام سیمین حسینی عضوکنونی شورای ولایتی، در سال ١٣٨۷ تاسيس و به نشرات آغاز نموده است. اين راديو از ساعت ۶ صبح الى ۱۲ شب نشرات دارد و ساحۀ تحت پوشش آن ۴٠ کيلومتر ميباشد. راديو همصدا، ازهزینه شخصی   خانم حسينى تاسیس گرديده وتوسط اعلانات تمویل ميشود، . اين راديو فعلاً۱٥ کارمند دارد.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۵۵۰۴۵۰۴
ايميل آدرس: hamsada_fm@yahoo.com
 
۷-راديو ملی افغانستان:
راديوصداى ملی افغانستان؛ از رسانه هاى فعال دولتی است که برای دوونیم ساعت نشرات محلی دارد ومتباقی نشرات ۲۴ ساعته مرکزراپخش ونشرمینماید .این رادیونیزدرمیان شنونده ها ازمحبوبیت خاصی برخورداربوده وروی موج اف ام نشرات ميکند.درحال حاضرمسوولیت رادیوراضیاءالحق شریفی کارمند رادیوتلویزیون محلی به دوش دارد.
شمارۀ تماس: ۰۷۸۸۶۶۹۶۵۷
ايميل آدرس: zeaulhaq.sharifi@yahoo.com
 
۸ - رادیوتلویزیون بیرلیک :
راديوتلویزیون بیرلیک ازجمله رسانه های صوتی وتصویری است، که توسط محمدعالم ساعی والی سابق جوزجان درسال ۱۳۹۱ تاسيس گرديد. تلویزیون آن ازساعت ۶ شام الی ۱۲ شب و رادیو از ساعت ۶ صبح الی ۱ بعد از ظهر  و از ۳ بعد ازظهرالی ۱۲ شب نشرات دارد .
بیشترین نشرات این رسانه به زبان ازبکی بوده وعلاوه بر مرکز درولسوالی های اطراف شهر تالقان نيز قابل دسترس است . راديو بیرلیک ( یکتا ) از بودجه شخصى و نشر اعلانات تجارتى تمويل ميگردد و هم اکنون بیش از۳۰ تن در آن مشغول کار است.
شمارۀ تماس: 0705001494
ايميل آدرس: berlik_rtb@yahoo.com
 
۸- روزنامه جوان:
از نشريه هاى قسماً فعال در ولايت تخار است، که توسط جوانی بنام نجیب مطهری در سال ١٣٨۵ تاسيس گرديده است. اين روزنامه در ولايات کندز، تخار،بدخشان ، کابل وبلخ نیزتوزيع ميگردد وتوسط ایمیل به تمامی ادارات ، موسسات ومسوولان بلندپایه دولتی درمرکزوولایات ارسال میشود . روزنامه جوان هشت کارمند دارد و توسط اشخاص وافرادوادارات دولتی که حق العضویت آنراداشته باشند تمويل ميگردد.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۰۰۲۰۰۰۶
ايميل آدرس: najib.mutahari@yahoo.com
 
 
۹-هفته نامۀ آوای کوکچه:
از نشريه هاى قسماً فعال دیگر تخار است و توسط سیمین حسینی عضو شورای ولایتی در سال ١٣۹۲ تاسيس گرديده است. اين هفته نامه در ولايات کندز،بدخشان ، کابل وبلخ نیزتوزيع ميگردد. هفته نامه آوای کوکچه، از سوى محمدعارف دانشجویکتن ازخبرنگاران محلى اداره میشود و هشت کارمند دارد.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۵۹۶۰۹۷۰
ايميل آدرس: arefdanish2@gmail.com
 
۱۰-هفته نامۀ تخارستان:
ازنشريه هاى فعال دولتی درچوکات ریاست اطلاعات وفرهنگ تخار است، که در سال ١٣۸١ تاسيس و به نشرات آغاز نموده است. اين هفته نامه، به تيراژ ۱۰٠٠ نسخه چاپ و درتخار و رياست هاى ولایتی بصورت رایگان توزيع ميشود. هفته نامه تخارستان پنج کارمند دارد و  ازبودیجه رياست اطلاعات و فرهنگ تخار تمويل ميگردد .
شمارۀ تماس:  ۰۷۰۶۴۰۸۰۳۸
ايميل آدرس: atiq.sahil55@yahoo.com
 
۱۱-ماهنامۀ حکومتداری ( نما):
ماهنامه نما در سال ٢٠١۲ ميلادى توسط دفترمطبوعاتی مقام ولایت کندزباصاحب امتیازی عبدالجبارتقوا والی پیشین تخار تاسيس گرديده است وازحمایت مالی موسسه GIZ آلمان برخورداراست . اين ماهنامه پنج کارمند دارد و در ١۰٠٠ نسخه چاپ ودر مرکز تخار وبرخی ولایات  توزيع ميشود .
شمارۀ تماس: ۰۷۰۷۳۷۶۲۲۶
ايميل آدرس: s.timor@gmail.com
 
۱۲-ماهنامۀ نجوا :
از نشريه هاى ديگرآزاد در ولايت تخار است، که درسال ۱۳۹۱ توسط شفیق پویا يكتن ازخبرنگاران محلى تاسیس ودرجهت نشروپخش رويداد هاى روز ومسايل اجتماعى – فرهنگى وسياسى اینولایت نشرات دارد. اين ماهنامه به تيراژ ۱۰٠٠ نسخه چاپ و در تخار توزيع ميشود.  ماهنامه ازبودجه شخصی پويا، تمويل ميگردد  و چهار کارمند دارد.
شمارۀ تماس: ۰۷۰۰۷۲۵۹۴۰
ايميل آدرس: shafiq.pooya@gmail.com
 
۱۳-ماهنامۀ خورشید:
درهرماه از سوى ریاست امورزنان به منظوربازتاب فعالیت های آن اداره پخش ونشرمیشود. اين ماهنامه، اکثراً موضوعات مربوط به خشونت علیه زنان، ایجادزمینه های کاریابی ودستاوردهای زنان نخبه را در بر ميگيرد؛ اماعلاوه برمسايل زنان، نوشته هاى فرهنگى و اجمتاعى را نيز به نشر مى رساند.
 رزم آراء حواش ریيس امورزنان مسوولیت این ماهنامه رابرعهده دارد و تيراژ آن، به ٥٠٠ جلد ميرسد و در ولايات ديگر نيز توزيع ميگردد.
 
 شماره تماس: ۰۷۰۰۷۶۵۷۰۷
ايميل آدرس : yahoo.com@ khurshid_weekly