هزاران پروژۀ عام المنفعه در پنج سال اخير در ولايت تخار به بهره بردارى يک ميليون تن رسيده؛ اما مردم به تاسيس شفاخانه ها، پل ها، احياى شبكه هاى داخلى برق، انكشاف و توسعۀ ميدان هوايى و وصل کردن ولسوالى ها با مركز ولايت نيز نياز دارند.
 مسوولان محلى ميگويند که صدها پروژۀ ديگر تحت کار است، ولى دهاقين با نبود سردخانه و جوانان با بيکارى مواجه بوده و سرکهاى قرا و قصبات خامه بوده و جغل اندازى نشده است.
مصطفى رسولى رييس خدمات تخنيكى و سكتورى ولايت تخار ميگويد که از سال ۱۳۸۸ تاکنون اضافه از ٢۷۷٠ پروژه عامه المنفعه در مرکز و ولسوالی های ١٦گانۀ اين ولايت عملى شده و علاوه بر تسهیلات لازم برای حدود یک میلیون تن، زمینه های متداوم کاریابی را برای صدها هزارتن ديگر مساعد نموده بود.
اين پروژه ها اعمار پل و پلچک، سرک، آب آشامیدنی صحی، مبرز، مکاتب، کلینيک، دیوارهای استنادی، بندها و سربندهای آب، پروژه ها برای خودکفایی زنان و ناراضیان دولت، زمینه های آموزش حرفوی برای افراد بیکار  و سایر پروژه های محلی و بندهای برق آبی را احتوا ميکند.
رسولى، به آژانس خبرى پژواک گفت که درین پروژه ها، درمجموع بيش از ۴۳۷ میلیون دالرامریکایی به شمول برنامه همبستگى ملى وزارت احيا وانكشاف دهات به مصرف رسیده که از  سوی بانک جهانی پرداخت شده است.
 وى افزود که اين پروژه ها ازطریق سکتورهايی چون زراعت، انكشاف دهات، فوايدعامه، امورزنان، كار واموراجتماعى، حوزه آمودريا، ترانسپورت، شاروالى، معارف، صحت عامه  وشوراى عالى صلح عملى گرديده است.  
ریيس خدمات سكتورى  تخار گفت: "بابهره بردارى این پروژه ها، تغیيرات مثبت در زندگی مردم به مشاهده رسیده و درگذشته مشکلاتی که ازلحاظ نبود خدمات عامه وجود داشت، حالا باتحقق آن دسترسی مردم به تسهیلات لازم بیشتر شده است."
رسولى علاوه کرد که امسال نیز بیش از يکصد پروژه دیگر را روی دست دارند که باعملی شدن آن، بقيۀ مشکلات مردم درعرصه های مختلف نیز رفع خواهدشد.
وى هزينۀ اين پروژه ها را بالغ بر ۲۵ میلیون دالرامریکایی عنوان نموده، گفت که این پروژه ها نيز از طریق سکتورهای صحت، معارف، ترانسپورت و سایر بخشها عملى ميشود.
اما رييس خدمات تخنيكى و سكتورى تخار گفت كه هنوزهم مردم به پروژه هاى بيشترى نياز دارند كه مسوولين محلى، در راستاى تطبيق آن كمربسته اند.
 
به گفتۀ وى، نيازمنديهاى مبرم تخار؛ شامل تاسيس شفاخانه ها براى  ولسوالى ها، اعمار پل ولسوالى درقد، احياى شبكه هاى داخلى برق، انكشاف و توسعه ميدان هوايى و تاسيسات آن، وصل ساختن شانزده ولسوالى با شهرتالقان مركز تخار، ايجاد پاركهاى صنعتى و احياى جنگلات است.
 
رُشد صنايع دستى زنان و تقويت صنايع داخلى، تحكيمات سواحل درياى آمو و ماوراى كوكچه، تاسيس ساختمان ها براى ادارات دولتى، اعمار ساختمان ها براى مكاتب فاقد تعمير، اعمار ساختمان به پوهنځى هاى اقتصاد، حقوق وشبانه، ايجاد انستيتيوت برق واعمار تعمير شوراى ولايتى، جلوگيرى از زيان هاى معدن نمک ولسوالى نمک آب و تحكيمات درياى آن، ازجمله مشكلاتى است كه هنوزهم مسوولين ومردم با آن مواجه اند.
 
 وى نبود سردخانه ها براى دهاقين، برنامه هاى اشتغال زايى براى جوانان، اعمار كلينيكهاى صحى، تهيه آب اشاميدنى و جغل اندازى سركهاى دهاتى را ازجمله مشكلات ديگر ساكنين تخار خوانده علاوه كرد: "درصورتيكه مردم به اين سهولتها دسترسى پيداكنند، ميزان فقر و ناامنى نيز كاهش خواهديافت."
 
ازجانب ديگر، سنت الله تيمور سخنگوی والی تخار گفت که امسال پروژه ها  با هزينۀ بالا درين ولايت تحت كاراند كه برخى ازآنها، تاپايان سال روان تكميل و به بهره بردارى سپرده ميشوند.
 
تيمور افزود كه اين پروژه ها شامل قيرريزى 25 كيلومترسرک فرخار- ورسج، انتقال برق ازتاجكستان به تخار، اعمار شفاخانه 200 بستر شهرتالقان، تحكيمات درياى تالقان، قيرريزى 52 كيلومترسرک حلقوى داخل شهرتالقان، وصل ساختن شش ولسوالى ماوراى كوكچه ازطريق سرک حلقوى به طول 180 كيلومتر، اعمار شفاخانه 50 بستر در ولسوالى رستاق و ساير پروژه ها ميباشد.
 
وى علاوه کرد كه کار اين پروژه ها، برخى از آن انتقالى سال گذشته بوده و برخى ديگر درسال روان از بودجۀ وزارتخانه ها و كشورهاى كمک كننده به شمول آلمان، باهزينۀ تخمينى 50 ميليون دالر امريكايى جريان دارد.
درهمین حال عبدالرشیدرسولی رييس اقتصاد ولايت تخار گفت كه درسالهای اخیر، میزان دسترسی مردم به تسهيلات لازم بيشتر شده و با گذشت هرروز، مشكلات مردم درعرصه هاى مختلف رو به كاهش است.
وى گفت که فعلاً کار روى 300 كيلومترسرک مركز و برخى ولسوالى ها جريان دارد كه با پايان كار آن، راه هاى منتهى به ولسوالى هاى ماوراى كوكچه و شمار ديگرى از ولسوالى هاى ولايت تخار با مركز شهر تالقان تامين خواهدشد.
ماوراى کوکچه؛ شامل ولسوالی های دشت قلعه، ینگى قلعه، درقد، خواجه بهاوالدين، خواجه غار و رستاق بوده و با تاجکستان سرحد دارد.
 رسولى افزود كه جمعاً مركز و ولسوالى هاى شانزده گانۀ تخار، به احداث 800 كيلومتر سرک نياز دارد وتلاشهاى مسوولين مربوطه جريان دارد تا اين راه ها، به كمک وزارتخانه ها و كشورهاى كمک  كننده احداث و مشكلات موجود مردم رفع گردد.
وى از راه اندازى صدها پروژه خُرد و بزرگ ديگر به كمک ادارات و موسسات كمک كننده در مركز و شمارى از ولسوالى ها نيز سخن گفته افزود كه با تحقق آن، مردم به ساير خدمات لازم دسترسى پيدا خواهند کرد.
برخى باشندگان تخار ميگويند كه ميزان فقر به تناسب ١٢ سال گذشته، كاهش يافته و در زندگى آنها دگرگونى رونما شده است.
جلال الدين باشندۀ شهرتالقان گفت: "شخصاً خودم درزمان طالبان بيكار بودم. هرطرف ميرفتم كارپيدا نميشد؛ حتى يک لقمه نانه برى فاميلم پيداكده نميتانستم."
وى که اكنون مسوول يک شركت ساختمانى است گفت: باوصفى كه بيسواد است؛ اما توانسته که زندگى خودرا بصورت بهتر بسازد.
موصوف افزود كه پس از آغاز دوره موقت، دريكى از شركت هاى ساختمانى به صفت كارگر كار ميكرد، ولى رفته رفته به امور آن آشنايى پيداكرده و از مدرک مزد دريافتى و سايرامتيازات، امروز مسوول يک شركت ساختمانى است كه ده ها تن در زير دستش كار ميكنند.
جلال الدين، يكدهۀ گذشته را سالهاى پردستاود براى مردم دانسته گفت كه همانند وى، هزاران باشندۀ اين ولايت كه درگذشته محتاج معيشت روزگار بودند، اكنون به امكانات و تسهيلات لازم دسترسى دارند.
خانم ها نيز درين سالها ازكاروان پيشرفت و ترقى به دور نمانده  و درعرصه هاى مختلف به شهكارى هايى نايل آمده اند.
يكدهه قبل، خانم ها حق نداشتند از منزل بيرون شوند، ولى اكنون در اكثر شهرها، همانند مردان دوشادوش كار ميكنند و زندگى روزمرۀ شانرا تامين مى نمايند.
درين سالها توجه دربخش خودكفايى زنان، راه اندازى پروژه هاى زنانه، حرفه هاى مختلف و رشد توليدات صنايع دستى، از سوى نهادهاى مربوطه بيشتر شده و حتى توليدات آنان به بيرون از كشور نيز صادر ميگردد كه اين امر، سبب شده است تا زنان بيشتر از پيش، به آيندۀ شان اميدوار شوند.
با آنکه زنان تخار، بازار صنايع دستى شانرا آنقدر گرم نمى دانند؛ اما ميگويند که صنايع شان به تاجکستان و برخى کشورهاى ديگر نيز صادر ميگردد که آنها را به خودکفايى اقتصادى رسانده است.