Data Gathered Date: 

Wednesday, October 9, 2013 - 11:15

تالقان (پژواک ٣١سنبله ٩٢) : مردم ولایت تخارازاشتراک درانتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی اعلام آمادگى نموده، اما ازمسوولان مربوطه خواستار شفافیت کامل این پروسه هستند.
تخاردارای ۱۶ ولسوالی و مرکزبوده و در سرحد با تاجکستان واقع است. هنوزکرسی ها برای وکلای مرد و زن درانتخابات سال آیندۀ شورای ولایتی این ولایت مشخص نشده است.
ینگى قلعه،خواجه بهاوالدين،خواجه غارواشكمش ازجمله ولسوالی های قسماً ناامن تخار بشمارمیروند که درانتخابات قبلی این پروسه درآن قسماً غیرشفاف خوانده شده بود.
گزارش آتى بر اساس مصاحبه با ۷ نفر از باشندگان مرکزو پنج ولسوالى ولایت تخار تهيه شده که یکنفر آن خانم مى باشد.
دکاندار: به کسی رای میدهم که غریب آزار نبوده  وازدل غریب باخبرباشد.
وحیدالله ۳۲ ساله که در مرکز ولسوالى فرخار دکان خوراکه فروشی دارد؛ ميگويد که امنيت درفرخارتامين است و هيچگونه نگرانى فرا راه پروسه انتخابات وجود ندارد.
وى ميگويد به کانديدى راى خواهد داد که دستش به خون ملت آلوده نبوده و در جنگها شرکت نکرده باشد.
اين دکاندارمى افزايد که به رييس جمهورووكيل شوراى ولايتى راى ميدهد كه ازطبقه فقيرومسكين برخاسته باشد ودرد وآلام اجتماع وروزگارمردم رادرک كنند، زيرا اكثريت مردم فقيرومستضعف اند وآنان به شفقت وترحم نيازدارند نه به ديكتاتورى.
وحيد الله درصورت موفقيت کانديدان دلخواه خود ميخواهد كه آنها زراعت ، تقويت زيربناها، كاريابى براى جوانان ومنظورى چمن خسده فرخاررا به عنوان مركزعمومى تفريح زون شمال را دراولويت كارى شان قراربدهند.
دهقان: نيازبه بازاريابى وكمكهاى رايگان داريم
حافظ سعدالله ازباشنده هاى ولسوالى ينگى قلعه ميگويد که درطول يکدهه گذشته زندگى مردم بخصوص دهاقين پيشرفت زيادى كرده است؛ ولى هنوزهم مشكلات زيادى دارند كه بايد مسوولين به آن رسيدگى كنند.
وى مى افزايد که به کانديد دلخواه خود راى ميدهدكه بتواند درقسمت بلندبردن سطح اقتصاددهاقين تلاش كند.به باوروى ، درحال حاضردهاقين به بازاريابى محصولات توليدى، مراكزنگهدارى ، اعمارراه هاى مواصلاتى براى انتقال محصولات، وسايل وابزاركار، توزيع تخم بذرى وكودكيمياوى به موقع وقرضه هاۍ دوامدار كه نيازمندۍ اساسۍ آنان راتشكيل ميدهد اين برنامه هارا دراولويت كارى خويش قراربدهد.
موصوف ميگويد:« به كسى راى ميدهم كه دهقان افتيده ره اززمين بلند كنه و  امكانات خوبترى ره  به اختيارما  بگذاره و محصولات ما به خارج بره و زندگى ماه خوب شوه. »
خانم بيوه : در قانون يک ماده براى نفقه اجبارى بيوه زنان درج شود
مارينا باشنده منطقه سراى سنگ شهرتالقان، ميگويد كه براى انتخابات رياست جمهورى وشوراهاى ولايتى، كارت ثبت نام را بدست آورده است و از رييس جمهور آينده ميخواهد که يک ماده را در قانون بگنجاند که احترام ونفقه زنان بيوه بر اعضاى خانواده اجبارى گردد.
اين خانم 48 ساله که  شوهرش را پانزده سال قبل دراثرجنگهاى داخلى ازدست داده وحالا دوپسرش نفقه اورامى پردازند، مى افزايد ،درشرايط كنونى بدون همسربامشكلات زيادى مواجه بوده ودراكثراوقات احتياج ومحتاج فرزندانش است،اما آنگونه كه توقع برده ميشود پسران مشكلات مادرشان رادرنظرنميگيرند.
محصل: به انتخابات دوره بعدى باورمندهستم
فوزيه يكتن ازمحصلين پوهنځى شرعيات پوهنتون تخارميگويد، آرزو دارد تادرانتخابات آينده به تمامى خواسته هايش برسد.
وى مى افزايد:((ازینکه امنیت درین ولايت قناعت بخش است، نسبت به هرچيزديگرمردم به انتخابات مى انديشند كه همانا سرنوشت شانراتعيين ومشخص ميسازد.))
اين محصل ميگويد باتوجه به علاقمندى زنان به انتخابات ، گمان ميرود به كسانى راى ميدهند كه بتوانند نيازمندى هاى آنان به ويژه درنظرگرفتن حق ماسترى، دوكتورا وبالاترازآن را رفع نمايند.
فوزيه ازمسوولين ونهادهاى امنيتى ميخواهد که تسهيلات لازم رابراى برگزارى انتخابات درمركز و ولسوالى هاى شانزده گانه تخار فراهم سازند.
ماموردولت: گليم فسادادارى جمع شود
آغامحمديكتن ازمامورين که از هفت سال بدينسو دریکی از ادارات دولتی کارمیکند،ميگويد که دربرخی ازادارات قرارگفته های مراجعین فساداداری وجود دارد.
به گفتۀ وى، به کسی رای میدهد که مبارزه علیه این پدیده ننگین را دراولویت کاری اش قرار بدهد.
اين مامور دولت ميگويد، به کسی رای میدهد که متيقن شود که  وى یک شخص خدمتگار واقعی وبرخوردار ازاوصاف نیک مى باشد.
آغا محمد علاوه ميکند که رييس جمهور آينده، درکنارفساداداری، ایجادزمینه های کاریابی برای جوانان ، زمینه هابرای اشتغال زایی ، ساخت فابریکه ها وشرکت ها جهت جلوگیری ازمیزان بیکاری رامدنظربگیرد.
وى ميگويد که امنیت پایدار، تطبیق پروژه های انکشافی ، توجه به زنان ومعارف ازبرنامه های دیگر زعيم آينده باشد.
داکتر:  رييس جمهور آينده براى تداوى  معيارى فكركند
عطاوالله صفا، يكتن ازداكتران داخله که دربندربدخشان شهر تالقان معاینه خانه دارد،ميگويد كه بادرنظرداشت پيشرفتهاى چشمگيردرعرصه طبابت هنوزهم ادويه بى كيفيت ازسوى تاجران به كشوروارد ميشود كه ازيكطرف پول مردم به هدرميرود وازطرف ديگرهيچ دردى رادرمان نميكند.
وى نظر ميدهد كه بايد اين سيستم توقف داده شود وبه عوض آن داكتران ووارد كنندگان ادويه متوجه مردم خودباشند، ادويه باكيفيت وارد كنند ونگذارند كه مردم بيشترازين دربدروسرگردان به كشورهاى ديگرشوند.
اين داکتر ازریيس جمهورآینده میخواهد  که بايدزمينه رابراى بلندبردن سطح تجارب داكتران وتداوى معيارى باسيستم هاى جديد فراهم كند وسيستم هاى قبلى را از ميان بردارد.
داکتر صفا ميگويد كه مردم نيزبه دولت خودباورمندشوند وكسانى كه دست به اعمال خلاف قانون ميزنند بدون آنكه رشوت بپردازند به دولت اطلاع بدهند تامشكل شان رفع گردد.
وى مى آفزايد که درحال حاضردرشفاخانه هاى خصوصى، مردم بابسيارمشكل مواجه اند پول زياد شانراميگيرند وبرعكس تداوى لازم صورت نميگيرد. دولت آينده بايد براين موضوع نظارت جدى داشته باشد.
پوليس : امنيت انتخابات راتامين ميكنم
سيدصلاح الدين يكتن ازسربازان قوماندانى امنيه ولايت تخارميگويد كه به شوق به اين مسلک روى آورده سربازى رابصورت مسلكى آموخته وحالا درک ميكند كه مسووليت خود ومردم درقبال جامعه چيست؟
اين سربازميگويد كه همه روزه درتلاش بهبود امنيت براى مردم است تامردم بتوانند بصورت آزادانه به كاروتلاش هاى روزمره شان بپردازند ولقمه نانى راازآبله دستان به خانواده خود ببرد.
وى گفت: (( من اطمينان ميدهم که با سايرهمقطارانم براى امنيت برگزارى انتخابات آماده بوده و از هيچگونه ايثار و فداکارى دريغ نخواهيم کرد.))
سيد صلاح الدين علاوه ميکند در روز انتخابات،سهولت هاى لازم رابراى شهروندانش مهيا ميسازد و كسانى كه درتلاش اخلال اوضاع امنيتى باشند گرفتاروبازداشت خواهند شد.
اين سرباز وضعيت امنيتى را به تناسب سالهاى قبل روبه بهبود خوانده، اما خاطر نشان ميکند که  بايد مسوولين امنيتى چک پاينت هاى بيشترى رادرجاده هاى مزدحم شهرايجاد كنند تاافراد آشوبگرموقع آنرانيابند كه وضعيت را مختل بسازند.