شورای ولایتی جوزجان دارای ١٥ کرسی است که در انتخابات سال روان چهار تن از اعضای سابق توانستند بار دیگر به این شورا راه بیابند. اشخاص زیر در نتیجه انتخابات داخلی شورای ولایتی جوزجان به حیث هیئت ادارى تعيين شدند.
رییس: مولوی عبدالحی حیات
معاون: عبدالقادر مالیه
منشی: فریبا آژیر
 
١ – مولوی عبدالحی " حیات " رييس شوراى ولايتى جوزجان:
مولوی عبدالحی " حیات "فرزند حاجی دیوانه قُل درسال 1349 هجرى شمسى درقریه بابه علی شهرشبرغان مرکز جوزجان تولد گردیده است. در رشته زبان ازبکی وانگلیسی در پوهنتون جوزجان تا درجه لیسانس تحصیل کرده و ریيس شوراى ولايتى این ولایت مى باشد. " حیات " در دوره قبلی نیز عضویت شورای ولایتی را داشت وبیشتر از آن به حيث مُدرس علوم دینی ایفای وظیفه میکرد. وى عضویت جنبش ملى اسلامى به رهبرى جنرال دوستم را نیز دارد و از طرف این حزب برای او همیشه در کارزار انتخاباتی کمپاین صورت میگیرد.
شماره هاى تماس: 0786230300- 0799616561
٢- نبیه " مصطفی زاده " منشى شورا :
نبیه مصطفی زاده، دختر مصطفی قُل؛ در سال 1356در شهر شبرغان تولد شده و به درجۀ لیسانس ادبیات ازبکی وانگلیسی تحصيل نموده است. وى قبلاً به حيث معلم و زمانی هم به صفت کارمند تلویزیون خصوصى آیینه ایفای وظیفه مينمود.وى اکنون منشی شورای ولایتی جوزجان وعضو فعال جنبش ملی اسلامی است.
شماره هاى تماس: 0799124319- 0788810711
 
٣- عبدالقادر " مالیه ":
عبدالقادر " ماليه "، فرزند حاجی عبدالله در سال 1356در مرکز ولسوالی قرقین تولد گردیده وفعلاً در رشته حقوق وعلوم سیاسی در موسسۀ امیر علیشیرنوایی شهرشبرغان محصل است. وى نيزعضو   جنبش ملی است وقبل از عضویت در شورای ولایتی، مصروفیت دولتی وغیر دولتی نداشت .
شماره هاى تماس: 0771135456- 0787769720
 
٤- محمد جمعه " پهلوان ":
محمد جمعه پهلوان  فرزند چولی؛ درسال 1340 درمرکز ولسوالی خمآب ولایت جوزجان  به دنيا آمده و تا دورۀ ابتداییه در مرکز ولسوالی خمآب تعليمات حاصل کرده است. پهلوان نيز عضو جنبش ملى است و قبلاً وظیفه دولتی وغیر دولتی نداشته وبه حيث بزرگ قوم نقش ايفا مى نمود.
شمارۀ تماس: 0775401799
٥- فیروزه  " قريشى"  :
فیروزه" قريشى"  دختر محمد اسماعیل در سال 1364 در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب تولد شده و تا صنف دوازدهم در لیسۀ جنرال حکیم درس خوانده است .در دور قبلی نیز عضویت شورای ولایتی را داشت، اما به کدام سازمان سیاسی وابستگی ندارد .
شماره هاى تماس: 0799470010 - 0786721373
٦ – مولوی محمد نبی " ایوبی " :
مولوی محمد نبی محمدی " ایوبی "فرزند  حاجی عبدالحی ؛ درسال 1361 در قریه یوزبیگی  ولسوالی  درزآب جوزجان به دنيا آمده و در رشتۀ علوم دینی تا درجه لیسانس  در مراکز تحصیلی پاکستان تحصیل نموده است. وى که عضو فعال جنبش ملی اسلامی است. قبل از انجام وظیفه در شورای ولایتی به صفت مُدرس علوم دينى درشهرشبرغان کار میکرد.
شماره هاى  تماس: 0787384881- 0786679453
٧- عبدالحسیب " بوستانی " :
عبدالحسیب بوستانی  فرزند عبدالغفار؛ درسال 1357 ، در ولسوالى درزآب  چشم به جهان گشوده و تا صنف دوازدهم درس خوانده است. بوستانی قبلاً کدام مصروفیت دولتی وغیر دولتی نداشته و عضو سابق حزب اسلامی به رهبرى گلبدين حکمتيار است .
شماره تماس: 0772445169
٨ – مولوی عبیدالله " نصرت " :
مولوی عبیدالله نصرت فرزند سید جان ؛ در سال 1327 در قریه ینگی اریغ شهر شبرغان به دنيا آمده است، تعليمات را در بخش علوم دینی به طور خصوصی فرا گرفته وقبلاً به حيث ریيس محکمه ،ریيس حج واوقاف ومُدرس علوم دینی ایفای وظیفه کرده است . اين عضو شورای ولايت، عضو سابق جمعیت اسلامی به رهبرى برهان الدين ربانى  است .
٩- فرح" ديبا ":
فرح " ديبا "،دختر آغا جان درسال 1364 در شهر شبرغان  تولد شده و تا صنف دوازدهم درلیسه خدیجه جوزجانی درس خوانده  است. وى قبل ازعضويت در شوراى ولايتى، وظيفۀ رسمی دولتی وغیر دولتی نداشته است . ديبا عضویت کدام حزب سیاسی را ندارد.
شماره تماس: 0798474652