۲۵- سید عزیزالله الفتی
سناتور انتخابی
 
سید عزیزالله الفتی فرزند سید ملاعبدالله در سال ۱۳۴۲ خورشيدی در شهر شبرغان ولایت جوزجان متولد گرديده،سند لیسانس از اکادمی تخنیک در رشته مخابره اخذ نموده است. وی قبلا بحيث افسرنظامی،سرپرست ریاست شهر داری ولایت جوزجان،استاد درموسسه عالی تربیه معلم، استاد وآمردیپارتمنت لیسه قزانچی بابای ولایت جوزجان ايفای وظيفه کرده است .
شماره های تماس : 0797025026- 0786406247
۲۶- حاجی بایمراد قوینلی
سناتور انتخابی
 
حاجی بایمراد قوینلی فرزند حاجی آغا محمد در سال ۱۳۴۹ خورشيدی در ولسوالی منگجک ولایت جوزجان متولد گرديده و از صنف دوازدهم فارغ شده است.وی در سال ۱۳۸۳ خورشيدی عضو شورای ولایتی جوزجان بود.
شماره تماس: 0799144186
 
۸۶- محمد اسماعیل منشی:
سناتور انتصابى از جوزجان
 
محمد اسماعیل منشی فررند ملارحیم قل؛ در سال ۱۳۳۷ خورشيدی در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان متولد گرديده است. وی تحصيلات خويش را در سال ۱۳۶۴ خورشيدی در رشته تاريخ عمومی پوهنتون کابل به اتمام رسانيده است. منشی، مدیرسکتور سواد آموزی، عضوکمیسیون ملی توزیع بورس ها و اشتراک درفعالیت های فرهنگی بوده و در لویه جرگه اضطراری و لويه جرگه قانون اساسی اشتراک کرده است.
 
شماره تماس تیليفونی: 0796541980