باى مراد " قوینلی " فرزند آقا محمد در سال 1349 هجرى شمسى در قریه قوینلی وطنی ولسوالی منگجيک ولایت جوزجان به دنيا آمده است.
 قوینلی دورۀ ابتداییه را در لیسه ذکور ولسوالی منگجيک فرا گرفته و دورۀ لیسه را دریکی از مکاتب شهر پشاور پاکستان در سال 1370به  پايان رسانده است .
وى پس ازفراغت از مکتب برای مدتی مصروف کارهای اجتماعی شده و تا برگزاری انتخابات دور اول شورای ولایتی به حيث یک بزرگ و متنفذ قوم نقش بازى مى نمود.
قوینلی درانتخابات قبلى عضو شورای ولایتی شد و دردوردوم ازجانب این شورا به مجلس سنا راه یافت و تا تقررى اش به حيث والى جوزجان، عضو مشرانو جرگه بود.
وى در اواخرماه سرطان سال ١٣٩٢ بعد از آن به حيث والی جوزجان تقرر يافت  که بين محمد عالم ساعى والى سابق جوزجان و جنرال دوستم رهبر جنبش ملى، اختلاف و کشمکش به ميان آمد .
ساعى درين اختلافات و تظاهرات پيهم طرفداران دوستم، به کابل فرا خوانده شد و بعداً قوينلى از سوى رياست جمهورى به جاى وى مقرر گرديد.
قوینلی ازدواج کرده ،پنج پسر وپنج دختر دارد  و به کدام سازمان سیاسی وابسته نیست ‎.
زبان مادری اش ترکمنی است، اما میتواند به ازبکی ودری نیز صحبت نماید.