۹۷-الحاج بازمحمد جوزجانی:
نمايندۀ مردم جوزجان – ارا: ۶۴۵۳
 الحاج بازمحمد جوزجانی فرزند حاجی غلام سخی ، در ۱۳۴۳ خورشيدی در مرکزولایت جوزجان متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۶۹ خورشيدی از لیسه جبهه نجات پشاور فارغ گرديده و شامل کالج تخنيکی الماتا قزاقستان شد، اما در سال ۱۳۷۲ خورشيدی به وطن برگشت و نتوانست به تحصيل  ادامه دهد. جوزجانی درزمان جهاد ازسال 1359الی 1371 آمرجبهۀ ولایتی درتنظیم جبهۀ ملی نجات افغانستان، رئیس شرکت های تجارتی، درسال 1382عضو لویه جرگۀ اضطراری، ازسال 1384وکیل منتخب ازولایت جوزجان به عضویت ولسی جرگه دوره پانزدهم، عضوکمیسیون تدویرلویه جرگه عنعنوی، عضوشورای عالی جبهۀ ملی نجات افغانستان ووکیل دورۀ شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 شماره تماس :   ۰۷۹۹۳۵۳۵۳۶
 ۹۸-حاجی محمد اسمعیل:
نمايندۀ مردم جوزجان – ارا: ۵۳۸۳
 حاجی محمد اسمعیل فرزند حاجی در سال ۱۳۳۳ خورشيدی در  ولسوالی منگجک ولایت جوزجان متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۵۴ خورشيدی تعلميات ابتدايه را در مکتب منگجک خوانده و بعد از آن تا صنف نهم در پاکستان به آن ادامه داده است.  وی تجار و زمين دار بوده و در  رزاعت تجربه کافی دارد. محمد اسمعيل معاون شرکت تجارتی اقچه بوده و شرکت صادرات و واردات از خود دارد. موصوف در دوران جهاد عضو حزب حرکت انقلاب اسلامی بوده ، در لويه جرگه قانون اساسی شرکت نموده و حالا نماينده مردم جوزجان در دوره شانزدهم ولسى جرگه ميباشد.
شماره تماس: ۰۷۹۷۸۴۰۷۳۱
 ۹۹-داکترعنایت الله بابرفرهمند:
نمايندۀ مردم جوزجان – ارا: ۸۱۳۷
 داکترعنایت الله بابرفرهمند فرزند چاری در سال ۱۳۵۶ خورشيدی در شهر شبرغان ولایت جوزجان متولد گرديده است .موصوف درسال ۱۳۷۲ خورشيدی از ليسه جنرال عبدالحکيم قهرمان جوزجان فارغ گرديده وسند ليسانس در رشته طب  در سال ۱۳۸۴ خورشيدی از پوهنتون بلخ بدست آورده است. فرهمند  از سال ۱۳۸۰ خورشيدی مسوول بنياد خيريه دوستم بود و در پهلوی آن ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۲ خورشيدی در ليسه افغان-ترک مزارشريف تدريس نموده است و مدت شش سال به صفت ژورنالیست در رادیوی BBC کار نموده است . حالا نماينده مردم جوزجان در دوره شانزدهم ولسی جرګه ميباشد.
 شماره تماس: ۰۷۹۴۱۳۵۰۶۰
ايميل : farahmand_ mp@yahoo.com
 ۱۰۰-عبدالستاردرزآبی:
نمايندۀ مردم جوزجان – ارا: ۵۵۴۳                                                                                                                                                     
 عبدالستاردرزآبی فرزند الحاج عبدالکریم ، در سال ۱۳۴۱ خورشيدی در قريه باتو  ولسوالی درزآب ولایت جوزجان متولد گرديده است .موصوف از ليسه درزاب فارغ گرديده ودر سال ۱۳۷۳ خورشيدی از اکادمی پالیسی ترکيه سند لیسانس بدست آورده است.  درزآبی بحيث شاروال مزارشریف ، قوماندان گارنیزیون ولایت جوزجان، آمرامنیت قوماندانی امنیه ولایت بلخ  ، قوماندانی امنیه ولسوالی آقچه،رئیس کمیسیون ترمیم اساسی آرامگاه حضرت علی کرم الله وجه،  قوماندان امنیه ولایت جوزجان ،  قوماندان غند محافظ لین گاز و  آمراوپراسیون غند محافظ ايفای وظيفه نموده است.
 شماره تماس: ۰۷۹۹۷۷۴۷۷۴
 ۱۰۱-فهمیه سادات:
نمايندۀ مردم جوزجان – ارا: ۳۰۵۸
 فهیمه سادات  بنت سید عبدالغفور، در سال ۱۳۵۲ خورشيدی در ولسوالی آقچۀ ولایت جوزجان جوزجان متولد گرديده است .موصوف از ليسه خديجه جوزجانی فارغ گرديده و سند ۱۴ پاس را از دارالمعلمين جوزجان بدست آورده است و سند ليسانس در رشته حقوق را از پوهنتون صدرالدين اينی دوشنبه تاجکستان بدست آورده است. سادات بحيث معلم در لیسۀ نسوان نمبر۲ شبرغان، کارمند دفتر یوناما درمزارشریف، کارمند ادارۀ یونیسف درمزارشریف وجوزجان، رئیس بنیاد فرهنگ وجامعه مدنی ولایت جوزجان ونمایندۀ منتخب مردم جوزجان دردورۀ پانزدهم ولسی جرگه ايفای وظيفه نموده و حالا نماينده مردم جوزجان در شانزدهم ولسی جرگه ميباشد.
 شماره تماس: ۰۷۹۹۴۴۴۵۲۱
ايميل : fahima_sadat@yahoo.com