جوزجان؛ دارای 11 واحد ادارى است که شامل مرکز و 10 ولسوالى میشود. ولسوالی های اين ولايت شامل خمآب، قرقین، آقچه، مردیان، فیض آباد، منگجيک، خانقاه، خواجه دوکوه، قوش تپه و درزآب است.
١- شهر شبرغان
مرکز جوزجان؛ شهر شبرغان است، که از لحاظ تاريخى شهرت دارد. موجودیت طلاتپه درپنج کیلومتری شرق اين شهر، سمبول تاريخ گذشتۀ جوزجان را برملا مى سازد. تجارت قالین و پوست قره قل و موجوديت چاه هاى گاز طبيعى در شبرغان نيز شهرت جهانی اين شهر را انعکاس ميدهد.
۲-آقچه:
ولسوالى آقچه؛ در 55 کيلومترى شرق شهرشبرغان قرار دارد و از جمله ولسوالى هاى درجه اول و پُرنفوس جوزجان محسوب میگردد. درشرق با ولسوالی مردیان، در شمال با ولسوالی منگجيک, درجنوبشرق با ولسوالی فیض آباد و در غرب با ولسوالی خانقاه همسرحد است."بند چکش" و دریای آقچه، در همين ولسوالى موقعيت دارد. قالین  آقچه در سطح جهان مشهور است و دربازارهای تجارتی جهان نام و نشان خوب دارد. باشندگان اين ولسوالی، بیشتر قالین باف، زراعت پیشه و مالداراند.
۳-منگجيک:
ولسوالى منگجيک در72 کيلومترى شمالشرق شهرشبرغان واقع است. در شرق با ولسوالى آقچه و درشمال با ولسوالی های قرقین وخمآب، درجنوب با ولسوالی خانقاه و در غرب با ولسوالی خواجه دو کوه همسرحد است. باشندگان آن بیشتر مصروف کار زراعت  و قالین بافی اند.
۴- مردیان:
ولسوالى مردیان، در75 کيلومترى شرق شبرغان موقعيت دارد. در شرق با ولایت بلخ و در شمال با ولسوالی قرقین وخمآب، درجنوب با ولسوالی قیض آباد و درغرب با ولسوالی آقچه سرحد دارد. باشندگان این ولسوالی مصروف امور قالین بافی، زراعت و مالداری اند.
۵-قرقین
ولسوالی قرقین در150 کیلومتری شمال شهر شبرغان واقع است. در شمال با ترکمنستان و ازبکستان، در جنوب با ولسوالی های آقچه و منگجيک, درشرق با ولایت بلخ و در غرب با ولسوالی خمآب هم سرحد است. قرقين از جملۀ دو ولسوالی ولايت جوزجان محسوب میگردد، که از ناحیه آب آشامیدنی و زراعتی مشکل ندارد؛ حال آنکه اکثر ولسوالى ها با کمبود آب مواجه بوده و در برخى ساحات، آب آن شور است. آب زراعتی قرقين، از دریای آمو ذریعۀ آبکش ها تامین میگردد و مردم آن بیشتر قالین باف, گلیم باف، زراعت پیشه و قسماً مالداراند. آب دریای آمو، از شمال ولسوالی قرقین میگذرد و به طرف ولسوالی خمآب میرود.
۶-خمآب:
خمآب از ولسوالى هاى دوردست بوده و در 175 کیلومتری شمال شهر شبرغان موقعیت دارد. درشمال با ترکمنستان، در شرق با ولسوالی قرقین، در جنوب با ولسوالی منگجيک و در غرب با ولسوالی خواجه دوکوه سرحد دارد. مردم این ولسوالی نیز مانند ولسوالی قرقین، از ناحیۀ دسترسی به آب آشامیدنی و زراعتی مشکل ندارند و اکثراً آنها مصروف امور باغداری، قالین و گلیم بافی، زراعت و قسماً مالداری هستند.
۷-فیض آباد:
ولسوالى فیض آباد؛ در 75 کیلومتری شرق شهر شبرغان واقع است. در شرق و جنوبشرق با ولایت بلخ، در شمال با ولسوالی مردیان و در غرب با ولسوالی آقچه سرحد مشترک دارد. اهالى این ولسوالی زراعت پیشه، قالین باف و مالداراند. دریای آقچه که از دریای ١٨نهر ولایت بلخ سرچشمه میگیرد، ازقرا و قصبات ولسوالی فيض آباد عبور میکند و به ولسوالی های آقچه، مردیان، منگجيک وخانقاه میریزد.
۸-خواجه دوکوه :
ولسوالى خواجه دوکوه؛ در30 کیلومتری شمالغرب مرکز جوزجان موقعیت دارد. در شمال و شمالغرب با ولایت فاریاب، در جنوب با شهرشبرغان، در شرق با ولسوالی منگجيک و در جنوبغرب با ولسوالی قوش تپه همسرحد است. باشندگان این ولسوالی به امورزراعت، مالداری، قالین بافی و گلیم بافی اشتغال دارند. آب زراعتی ولسوالی خواجه دوکوه، از شهرشبرغان عبورکرده به این ولسوالی میریزد و زارعین آن، از آب این دریا غرض امورزراعتی استفاده میکنند.
۹-قوش تپه:
ولسوالى قوش تپه در93 کیلومتری غرب شهرشبرغان واقع است. در شرق با شهرشبرغان، در غرب و جنوبغرب با ولسوالی درزآب، در جنوبشرق با ولایت سرپل و در شمال با ولسوالی خواجه دوکوه و ولایت فاریاب سرحد دارد. قوش تپه از جملۀ ولسوالى هايى است که باشندگان آن، از آب آشامیدنی صحی و زراعتی محروم اند. مردم این ولسوالی بیشتر به مالداری و زراعت اشتغال دارند و کشت آنها را للمى يعنى آب باران و برف تشکيل ميدهد. مردم قوش تپه، نسبت آلوده بودن آبهای زيرزمينى، بامواد کیمیاوی گازی و نفتی، از آب باران و برف استفاده میکنند و عموماً آب باران و برف را درایام زمستان به داخل سردخانه ها (تالاب) نگهداری کرده درایام تابستان آن را مینوشند.
۱۰- درزآب:
ولسوالى درزآب در١٠٥ کیلومتری غرب شهرشبرغان موقعيت دارد. درشرق با ولسوالی قوش تپه، در جنوب با ولایت سرپل و در غرب و شمال با ولایت فاریاب همسرحد است. اهالى این ولسوالی که مصروف مالداری و زراعت اند، نیز از آب آشامیدنی صحی و زراعتی محروم مى باشند. زراعت شان للمی و متکى به آب باران و برف است. دریای درزآب که صرف درسه ماه زمستان آب دارد و تغذیۀ آن آب باران و برف است، در9 ماه باقی سال خشک میباشد. آب های تحت الارضى دراین ولسوالی نیز مانند ولسوالی قوش تپه، آلوده با نفت وگازاست.
١۱-خانقاه:
ولسوالى خانقاه؛ در45 کیلومتری شرق شهرشبرغان واقع شده است. در شرق باآقچه، در شمال با منگجيک، در جنوب با ولایت سرپل و درغرب با ولسوالی خواجه دوکوه و شهرشبرغان سرحد دارد. باشندگان این ولسوالی مصروف زراعت، قالین و گلیم بافی و مالداری اند.