١- خواهران همنوا
خواهران همنوا؛ در سال 1390 هجرى شمسى در شهرشبرغان مرکز جوزجان به رهبرى فریده " امینی" ايجاد شده است، که دربخش هاى اجتماعى و فرهنگى فعاليت دارد.
نمبر تماس : 0799835237
ايميل: Farideamini8@hotmail.com
 
٢- شبکۀ نهاد های جامعۀ مدنی :
اين شبکه در سال 1391 به رهبری مغفرت صمیمی در شبرغان هسته گذاری شد که تمام نهاد های جامعه مدنی را در شبرغان زیر چتر دارد. هدف شبکه را حمایت از کار و فعاليت نهاد هاى موجود در ولایت جوزجان وظرفیت دهی برای آنها تشکيل ميدهد.
شمارۀ تماس: 0799410413
 
٣- انجمن  ادبی فرهنگى ظهیر الدین محمد بابر:
اين انجمن ادبى؛ در سال ١٣٨٥ در ولايت جوزجان به رهبرى سراج الدین قانع ایجاد گردیده که در بخش هاى ادبی، فرهنگى و چاپ آثار شعرای معاصر آن ولایت فعالیت دارد.
شمارۀ تماس: 0785085064
 
٤- انجمن اهل بیت :
انجمن فرهنگى و کلتورى اهل بیت؛ در سال 1385 در شبرغان به رهبرى محمد علی افتخاری ايجاد شده و در بخش هاى اجتماعى، فرهنگى و کلتورى برادران وخواهران قوم هزاره  کار مى کند. دراین انجمن علاوه برراه اندازی کار های فرهنگی ،مسایل دینی نیز برای شاگردان مکاتب ومدارس دینی تدریس میشود .
شمارۀ تماس:  0786061075
 
٥- انجمن فرهنگی اشراق :
 
نهاد فرهنگى و مدنى اشراق ؛ در سال 1386 به رهبرى فرزاد فرنود ، در شهر شبرغان  ايجاد شده است و در بخش هاى فرهنگى، تعليمى و ادبى فعاليت دارد. اعضای این انجمن به ٢٠ تن میرسد وبیشتر روی راه اندازی برنامه های ادبی ، فرهنگی و چاپ ونشر بروشور ها وسایر مسایل ادبی وفرهنگی کار میکند .
 
شمارۀ تماس : 0789353353
 
 
٦- انجمن ملى و اجتماعى معلولين جوزجان :
اين انجمن ؛ در سال ١٣٨٧ به رهبرى حاجی زکریا تاسيس شده و در بخشهاى آموزش حرفه، فرهنگى و مساعد کردن زمينۀ کار براى معلولين فعاليت دارد.
 شمارۀ تماس: 0799110553
 
٧- انجمن پگاه :
انجمن پگاه در سال 1391 به رهبرى ستاره حمیدی در ولسوالی آقچه ایجاد گردیده است. این انجمن در بخش فرهنگی برای دختران وزنان کار میکند ودر آن ١٥ دختر عضویت دارند .
 
شمارۀ تماس: 0786898369
ايميل: sitara.hameedi@gmail.com
 
 
٨- انجمن ادبی وفرهنگی کتاب:
 
"انجمن ادبی وفرهنگی کتاب"؛ در سال 1390 به رهبرى خانم مژده تاسيس شده و در بخش هاى فرهنگى و علمى فعاليت دارد و دارای ١٠عضو میباشد.
 
شمارۀ تماس: 0786810471
 
 
٩- اتحادیه متقاعدین ولایت جوزجان:
اين اتحادیه درسال 1384به رهبری محمدکریم " آرزو" ایجاد گردیده و هدف آن انسجام وتشکل گروپ متقاعدین درداخل این صنف خوانده ميشود. علاوه بر جذب پروگرام های تبلیغاتى از منابع وموسسات خارجی وداخلی وراه اندازی این پروگرام ها جهت تنویر اذهان عامه ومساعد ساختن زمینه کاریابی برای متقاعدین ، اساسات کاراتحادیه متقاعدین را تشکیل میدهد.
شمارۀ تماس : 0799304237
ايميل: Karim.arzoo@yahoo.com
 
١٠- اتحاديۀ ملی ژورنالیستان :
 
اين اتحاديه ؛ هشت سال قبل طى انتخابات آزاد بين خبرنگاران به رهبرى محمدجان " تمکین " تاسيس شده است. هدف اتحاديه را همآهنگى بين خبرنگاران،راه اندازی پروگرام های ظرفیت سازی، دفاع از حقوق آنها و همکارى خبرى  احتوا ميکند.
 
شمارۀ تماس: 0799646697.0708198330
ايميل: tamkee322@gmail.com
 
 
١١- انجمن اجتماعی و فرهنگی ای :
 
انجمن ای؛ در سال 1390 به رهبرى خانم فریبا ايجاد شده است، که در بخش هاى فرهنگى و رسانه یی فعاليت دارد.
شمارۀ تماس: 0798794161
 
 
١٢- انجمن آسیب دیدگان :
 
اين انجمن ؛ در سال 1386 از سوى عبدالغفورمُخلص تاسيس شده است و در جذب مساعدت ها برای خانواده های آسیب دیده  فعاليت دارد.
 
شمارۀ تماس: 0799291501
 
١٣- بنیاد فرهنگی واجتماعی کارگران افغانستان :
اين بنیاد؛ در سال ۱۳۸۹ خورشيدی از سوى سید حفیظ الله رحمانی تاسيس شده و دربخش هاى فرهنگى ، اجتماعی وزندگی مربوط به کارگران فعالیت دارد.
شمارۀ تماس : 0799263186
 
١٤-انجمن انکشافی نثار:
اين انجمن در سال 1390 به رهبری فهیم نثار در شهرشبرغان ایجاد گردید ودر بخش های آموزش حرفه برای زنان خانواده های بی بضاعت فعالیت ميکند.
شمارۀ تماس :0786279707
١٥-بنیاد حقوقی عدالت خواهان :
اين بنیاد در سال ۱۳۸۸ خورشيدی به رهبری حبیب الله در شهرشبرغان ایجاد گردید که بیشتر درراستای مسایل مربوط به دادخواهی مردم فعالیت دارد .
شمارۀ تماس: : 0785700743
١٦-انجمن پیشه وران:
اين انجمن در سال 1386 به رهبری تردی مراد همکار، در شهرشبرغان تاسيس شده  ودر بخش انجام خدمات برای صنف پیشه وران وحمایت از حقوق آنها فعالیت دارد.
شمارۀ تماس : 0799869460
١٧- انجمن وکلای مدافع:
اين انجمن در سال 1391 به رهبری محمد اکرم مرور در شهر شبرغان ایجاد گردید که در آن١٥  تن عضويت دارد ودر بخش دفاع وحمایت از حقوق وکلای مدافع وکارکرد های آنان فعاليت ميکند.
شمارۀ تماس :0799580430
 
١٨-انجمن حرکت خواهران
اين انجمن به رهبری ذکیه پاکرای در سال 1389 ایجاد گردیده و ١٠ زن عضویت آنرا دارند ودربخش های دفاع وحمایت از حقوق زنان در شهرشبرغان فعالیت ميکند.
شمارۀ تماس:0795908806
 
١٩-موسسۀ آموزشی خدمات فرهنگی  سلطان رضیه :
اين موسسه در سال 1390 به رهبری مغفرت صمیمی در شهرشبرغان ایجاد گردیده،  ١٠ عضو دارد و بیشتر روی مسایل آموزشی زنان در بخش های فرهنگی فعالیت دارد .
شمارۀ تماس :0788886991
 
٢٠- انجمن اجتماع ملی :
انجمن اجتماع ملی در سال 1390 به رهبری مولوی محمد اکرم در شهرشبرغان بنیاد گذاشته شد .اين انجمن ٣٠ عضو دارد و در راستای تامین حقوق باشندگان ولایت جوزجان در عرصه های مختلف به شمول موضوعات اجتماعی فعالیت دارد .
شمارۀ تماس :0799444550
 
٢١-انجمن انکشافی اهالی قریه پیر مزید:
اين انجمن به رهبری خانم تاش نیاز در سال 1390 در شهر شبرغان ایجاد گردیده ودر آن١٠ تن از باشندگان محل عضویت دارند. انجمن در بخش تطبیق پروژه های انکشافی مصروف کار است .
شمارۀ تماس: 0799072200