۱- تلويزيون ملی جوزجان:
تلويزيون ملی جوزجان ازجمله رسانه های فعال درين ولايت بوده ودرسال 1366 هجرى شمسى به نشرات آغاز نموده است.اين تلويزيون برنامه هايش را به طور٢٤ ساعته پخش میکند ودر هرشب یک برنامه نیم ساعته خبرهای مربوط به ولایت را نیز تحت پوشش دارد.تلویزیون ملى جوزجان 18 کارمند دارد ومسوولیت پیشبُرد امورآنرا نوریه حماسه به دوش دارد .اين تلویزیون مصارف بودجوی خودرا از دولت میگیرد وگاهگاهی اعلانات تجار محل را نیز میپذیرد.  
شمارۀ تماس: 0787148801
ايميل آدرس: nooriaamasa@yahoo.com
 
٢-راديو ملی:
رادیوملى ازرسانه هاى فعال درجوزجان بوده ودر ترکیب تلویزيون ملی اين ولایت نشرات دارد وتوسط نوریه حماسه گردانندگی میشود.این رادیو ساحه 50 کیلومتر را زیرپوشش نشراتى خود دارد وازسال 1386 بدينسو در یک شبانه روز نشرات دارد وکارمندان آنرا ١٢  تن کشکیل میدهد که همه به طور افتخاری کار مينمايند.
شمارۀ تماس: 0787148801
ايميل آدرس: nooriaamasa@yahoo.com
 
٣- راديو سرایش:
رادیوسرایش در ماه حوت سال 1391 به رياست فواد احمدی تاسیس وایجاد گردید.مصارف اين راديو که به طور24 ساعته نشرات دارد،از طریق پذیرش اعلانات وپخش برنامه های قراردادی تمويل مى شود و 15 تن در آن مشغول کاراست. نشرات راديو در ولايات سرپل، جوزجان وقسماً در ولایت فاریاب  نيز قابل دريافت است.
شمارۀ تماس: 0786700499
ايميل آدرس: saraish.radio911fm@gmail.com
 
٤-رادیو غزل:
رادیو غزل؛ یک رسانۀ آزاد، مستقل و بدون وابستگی به کدام ارگان و نهاد سیاسی بوده ودرسال 1392 توسط نیلا صادق اوغلو در شهرشبرغان مرکز جوزجان تاسیس گرديده است. رادیوغزل در موج اف ام روی فريکانس 99.9fm نشرات دارد. اين رادیو ، هفتمین رسانۀ صوتی است که شهرشبرغان را تحت پوشش نشراتى خود قرار داده است  رادیوغزل، با داشتن 15 کارمند مصمم است که  روزانه 24 ساعت برنامه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، صحی، آموزشی و تفریحی را به نشر بسپارد.
شمارۀ تماس : 0798828228
ایمیل : radiogazal@yahoo.com .
 
٥-رادیو درمان:
اين راديو؛ از رسانه هاى فعال در جوزجان است که توسط موسسه انترنيوز در سال 1387 تاسيس گرديد. راديو درمان به طور24 ساعته نشرات دارد و ٤٥ کيلومتر نواحى اطراف خود را تحت پوشش قرار مى دهد. امور مربوط به راديو درمان  که ١٨ کارمند دارد، توسط نورآغا شریفی به پیش برده میشود ومصارف آن از طریق پخش اعلانات  تمویل میگردد .  
شمارۀ تماس: 0799746464
ايميل آدرس: nooraghasharifi18@gmail.com
 
٦-راديو ارمغان:
راديوارمغان؛ از رسانه هاى شنيدارى در جوزجان است و توسط صابرحمیدی در سال ١٣٨٧ به نشرات آغاز نموده است. اين راديو، روزانه 24 ساعت نشرات دارد و شهرشبرغان وبرخی از ولسوالی های ولایت جوزجان  را تحت پوشش خود قرار مى دهد. راديوارمغان ١٠ کارمند دارد و با بودجۀ شخصى و نشر اعلانات تجارتى تمويل مى گردد.
شمارۀ تماس: 0780775022
ايميل آدرس: rostayee@yahoo.com
 
٧-راديو بوستان
اين راديو؛ ازرسانه هاى فعال در جوزجان محسوب ميشود و توسط انجنیر زرغونه یوسف عزیزی در سال ١٣٨٩ تاسيس و به نشرات آغاز نموده است.  راديو بوستان به طور24 ساعته نشرات  دارد وساحه تحت پوشش آن 70 کيلومتر است. راديو بوستان، با پول شخصی تمويل ميشود و 13تن در آن مشغول کاراند.
شمارۀ تماس: 0782102037
ايميل آدرس: bostanradio.jn@gmail.com
 
 
۸-  جریدۀ ایزگو تویغو:
اين جریده؛ از نشريه هاى فعال در ولايت جوزجان  است و در سال ١٣٨٦ توسط انجمن ظهیر الدین محمد بابر به نشرات آغاز نموده است. نشريۀ ايزگو تويغو در جوزجان وبرخی از ولایات دیگر توزيع ميگردد. این نشریه به زبان ازبکی مطالبی را در مورد فرهنگ مردم ازبک و ده ها  مطلب ادبی , سیاسی، فرهنگی واجتماعی نشر میکند. از حق الشموليت و حق الزحمه اعضاى انجمن تمويل ميشود و در آن پنج تن مشغول کاراست.
شمارۀ تماس: 0797045017
ايميل آدرس: izgotoygho@gmail.com
 
۹-ماهنامۀ پيام الفت:
ماهنامه پيام الفت؛ از نشريه هاى فعال در  جوزجان شمرده ميشود ، که توسط انجمن  فرهنگى اهل بیت در سال ١٣٨٨ تاسيس شده و به نشرات آغاز نموده است. اين ماهنامه در جوزجان  توزيع ميگردد. پيام الفت، توسط دولت تمويل ميگردد و هم اکنون ٨ تن در آن مشغول کار است.
شمارۀ تماس:
ايميل آدرس: payameolfat1387@yahoo.com
 
۱۰- جریدۀ جوزجانان:
اين جریده نيز از جملۀ نشريه هاى فعال بوده که توسط رياست اطلاعات و فرهنگ ولايت جوزجان ، در سال 1340تاسيس و به نشرات آغاز نموده است.   جریدۀ جوزجانان به تيراژ 1000 نسخه چاپ و در جوزجان و رياست هاى اطلاعات وفرهنگ تمام ولايات توزيع ميشود. جریده توسط دولت تمويل ميگردد و هم اکنون پنج کارمند دارد.
شمارۀ تماس: 0799128488
 
١١-فصلنامه حکومت وشهروند:
اين فصلنامه ؛ یکی از رسانه های فعال محسوب میگردد که از طرف دفتر مطبوعاتی ولایت جوزجان به مدیریت محمد یوسف " یوسفی " در سه ماه یکبار چاپ میشود . مطالب انرا مسایل سیاسی ، ادبی ، معلوماتی ، فرهنگی ورویداد های مربوط به ولایت  تشکیل میدهد.
تیراژ این نشریه به یک هزار جلد میرسد ودر مربوطات  جوزجان توزیع میگردد. در این نشریه هفت تن مصروف کاراند.
شمارۀ تماس: 0788252644
ايميل: Yusufi2011@gmail.com
 
۱۲- فصلنامه ملت سی سی:
فصلنامه ملت سی سی ؛ از نشريه هاى فعال در جوزجان است، که توسط شورای ولایتی تحت نظر نبیه مصطفی زاده در سال 1390تاسيس و به نشرات آغاز نموده است. اين ماهنامه به تيراژ 1000نسخه چاپ و در جوزجان توزيع ميشود. فصلنامه ملت سی سی از طرف دفترپروگرام انکشافى ملل متحد UNDP تمويل ميگردد، و پنج کارمند دارد.
شماره تماس: 0799124319
 
١٣-جریده نوای کُهسار:
اين جریده در سال 1386 تحت نظر محمد اسماعیل " مشفق "به نشرات آغاز کرد که در یکماه دوبار چاپ میشود . نشریه به کدام مرجع دولتی وابسته نبوده و یک نشریه شخصی است .
مطالبى که در این نشریه به چاپ میرسد شامل موضوعات سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، کلتوری ، تحقیقاتی وغیره میباشد . هربار یکهزار نسخه چاپ میشود ودر مربوطات ولایت جوزجان به دسترس خوانندگان قرارمیگیرد.
 
 شمارۀ تماس:  0708198593
ايميل آدرس:  navaikohsar@gmail.com
 
۱۴- ماهنامه  صحرا:
ماهنامه صحرا؛ از سال 1391بدينسو، به نشرات آغاز نموده است و در آن نوشته هاى علمى، اجتماعى ،سیاسی و کلتورى به زبان های ترکمنی ، ازبکی ، دری وپشتو به نشر ميرسد. بشیر حکیمی ، مدير مسوول ماهنامه است. تيراژ اين مجله 1500 نسخه بوده و درهر ماه یکبار، به زيب چاپ آراسته ميشود و در  جوزجان وشماری از ولایات دیگر توزيع ميگردد.
شمارۀ تماس: 0786721182
ايميل آدرس:  sahra.magazin@gmail.com
 
١٥ -رادیو تلویزیون آیینه :
 
تلویزیون آیینه در سال 1382 نشرات خودرا از شهرشبرغان به سطح پنجاه کشور آغاز نمود. این تلویزیون نخستین رسانه آزاد وغیر دولتی بود که فعالیت رسانه یی خود را در سطح کشور شروع کرد. مدیریت تلویزیون را فریدون " الهام " به دوش دارد ودر آن بیش از 100  کارمند مصروف کار است .
شمارۀ تماس :0799204168
 
 
١٦-رادیو تلویزیون باتور:
 
این تلویزیون درسال 1391 نخست به نشرات امتحانی و سپس در سال 1392 رسماً فعالیت رسانه یی خود به زبان ازبکی آغازنموده است. مدیریت این تلویزیون را باتور دوستم پسر عبدالرشيد دوستم رهبر جنبش ملى اسلامى، به دوش دارد ودر آن 80   کارمند مصروف کار اند. این تلویزیون بیشتر کشورهای آسیاى ميانه را زیر پوشش پروگرام نشراتی قرار ميدهد.
شمارۀ تماس: 0780376187
ایمیل آدرس :bator@yahoo.com
 
١٧-رادیو آیینه :
این رادیو از رسانه های فعال در جوزجان است که توسط فضل الحق  " یولچی " در سال 1386 تاسيس و به نشرات آغاز نموده است. اين راديو به طور24 ساعته نشرات  دارد و ساحه تحت پوشش آن ٥٠ کيلومتر ميباشد. راديو آیینه ، با پول شخصی تمويل ميشود و ٢٠ کارمند دارد.
شمارۀ تماس :0788853617
ایمیل آدرس : radioayna@gmail.com
 
١٨-گلستان سواد:
گلستان سواد نام نشریه يى است که در یکماه یکبار از طرف ادارۀ سواد حیاتی جوزجان به نشر میرسد و مدیر مسوول آن عاقله " فروز " است. مطالب نشراتی این ماهنامه را بیشتر موضوعات مربوط به فعالیت های اداره سواد حیاتی تشکیل میدهد. این نشریه در سال 1381 به نشرات آغاز نموده و در هربار  1000نسخه چاپ میشود ودر مربوطات جوزجان توزیع میگردد . پنج تن دراين نشريه کار مينمايند.
شماره تماس :0799104147
١٩-جریده گوراش :
این رسانه مربوط به رياست سرحدات وقبایل است که به زبان ترکمنی از سال 1357 نشرات دارد و در آن نوشته هاى علمى، اجتماعى , سیاسی و کلتورى به زبان ترکمنی  به نشر ميرسد. محمد آغا  مدير مسوول اين ماهنامه است. تيراژ نشریه 1000 نسخه بوده و درهر ماه یکبار، از چاپ می