۱۱- علی اکبرجمشیدی:
سناتور انتخابی دايکندی
 
سناتور علی اکبرجمشیدی فرزند ابراهیم ، در سال ۱۳۵۳ خورشيدی در ولسوالی سنگ تخت دایکندی متولد گرديده است و ۱۲ پاس ميباشد. موصوف بحيث مامورمعارف ،مدیرمعارف ولسوالی سنگ تخت دایکندی ، ايفاى وظيفه کرده است.
 
شماره تماس:0706699065
 
۱۲- حاجی سید محمد سادات ناصری:
سناتور انتخابی دايکندی
 
سناتور حاجی سید محمد سادات ناصری فرزند حاجی سید ایوب شاه ، در سال ۱۳۵۳ خورشيدی در قريه کندو ولسوالی کجران ولایت دایکندی متولد گرديده است و ۱۲ پاس ميباشد. موصوف دوسال درولسواليهای کیتی وکجران بحيث رئیس ملک ها ونماینده های محل قریه جات ، دوسال عضوء بورد رهبری هلال احمر ، عضوء جرگه مشورتی صلح و عضوء جرگه عنعنوی ، ايفاى وظيفه کرده است.
 
شماره های تماس:   0706414445-0700001389
 
۸۲- نجیبه حسینی:
سناتور انتصابى از دایکندی
 
نجیبه حسینی بنت حاجی خادم؛ در سال ۱۳۴۶ خورشيدی در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی متولد گرديده است و در رشته حقوق وعلوم سیاسی، دارای سند ليسانس بوده و فارغ کورس ستاژقضایی (فوق لیسانس) ميباشد. حسينی، به حيث معلم در ولایت دایکندی، مدیرعمومی ریسرچ در ریاست حقوق وزارت امور زنان وعضوکمیسیون اصلاحات عدلی و قضایی ايفاى وظيفه کرده است.
 
شماره تماس :  0700283420-0756015291
ایمیل آدرس:najiba-hussaini24@yahoo.com\