١- رادیوتلویزیون ملی:
اين رسانۀ دولتى؛ از سال ١٣٨٥ بدینسو، در ولایت دایکندی به فعاليت آغاز کرده است که از طرف شب براى يک ساعت نشرات دارد و اين نشرات، شامل پروگرام هايى است که از طريق راديوتلويزيون ملى کابل تهیه میگردد. 
 چمن علی فرهمند مدیر مسوول آن است.
  شماره تيليفون: 0776241059
 
٢- رادیو دایکندی:
این رادیوی خصوصی؛ از جمله رادیوهایى است که توسط انترنیوز در سال ١٣٨٤ فعال گردیده و روزانه 12 ساعت نشرات  دارد. پروگرام هاى آنرا اخبار، موسیقى، زراعت، صحت  و تفریحی تشکيل ميدهد.
محمد انور شهاب، مسوول راديو دايکندى و محمدحسین علی زاده، صاحب امتیاز آن ميباشد.
سماره تيليفون :0774219327
 
٣- راديو نسیم:
رادیو نسیم؛ در سال ١٣٨٩ تاسيس گرديده و یک رادیوی خصوصی است. ١٢ ساعت نشرات دارد و برنامه های خبری، موسیقی و تفریحی را به نشر مى سپارد.
 رضا واحدی مدير مسوول، و صاحب امتیاز آن مهدی موحدی است.
 شماره تيليفون: 0772513006
  
 در دايکندى، فعلاً هيچ رسانۀ چاپى به جز از (هفته نامۀ سايه روشن) وجود ندارد، نشریه های چاپی شامل هفته نامه و ماهنامه هايى که فعال بودند، به مرور زمان و نظر به مشکلات متعدد، از چاپ باز مانده اند.
 
٤- هفته نامۀ سایه روشن:
اين ماهنامه؛ به تازگى به فعالیت آغاز نموده و صاحب امتیاز آن، یک انجمن اجتماعی است و از طرف  سهراب سروش غیبی، مديريت ميشود.
اين هفته نامۀ خصوصى، مطالب و موضوعات سياسى، اجتماعى و...، را به نشر مى سپارد.
 شماره تيليفون: 0770870587
 
رسانه هاى غيرفعال:
نمای دایکندی:
نمای دایکندی؛ هفته نامه اى است که در سال ١٣٨٦ به فعاليت شروع نمود؛ اما بعد از مدتی از نشر باز ماند. مدیر مسوول آن اسماعیل نگارش است.
 شماره تيليفون: 0778302002
 
ماهنامۀ شاروالی:
  صاحب امتیاز اين ماهنامه؛ رياست شاروالی بوده و در سال ١٣٩٠ به فعاليت آغاز کرد؛ اما بعداً از فعاليت باز ماند. مدیر مسوول آن حسین اخلاقی است.
 شماره تيليفون: 0772556003
 
ماهنامۀ محیط زیست:
اين ماهنامه نيز غيرفعال بوده و صاحب امتیاز آن، ادارۀ ملی محیط زیست دایکندی است. مدير مسوول آن، علی مدد اسحاق بود.
 شماره تيليفون:0774747193
 
ماهنامۀ معارف:
اين ماهنامه غيرفعال، مربوط به ریاست معارف دایکندی بوده و محمد عصمتی مدير مسوول آن است.  شماره تيليفون 0774813006
هفته نامۀ دایکندی:
یک هفته نامه خصوصی است که در سال ١٣٨٨ فعال گردید؛ اما فعلاً نشرات ندارد. محمد علی محسنی مدیر مسوول آن است.
 شماره تيليفون:0778583682
 
هفته نامۀ کوثر:
اين هفته نامه؛ صرف پنج شمارۀ آن در سال ١٣٩٠ به چاب رسيد؛ اما دوباره در همان سال از چاب باز ماند. سید جواد موسوی مدیر مسوول این نشریه خصوصی است.
  شماره تيليفون 0771288038
 
هفته نامۀ جوانان:
این هفته نامۀ خصوصی؛ پس از چاپ چهار شماره، از فعالیت باز ماند. مدیر مسوول آن نعیم سایس است.
شماره تيليفون: 0776200656
 
هفته نامۀ صبح دایکندی:
هفته نامۀ صبح دایکندی؛ در سال ١٣٨٦ به فعالیت آغاز کرد و نشرات آن براى يکسال ادامه داشت؛ اما  بعداً از نشر بازماند. علی پیام مدیر مسوول آن است.
 
صفحۀ نو:
صفحۀ نو؛ یک نشریه خصوصی به مدیريت محمد رجا بود که بعد از چهار بار چاپ شدن، از فعالیت بازماند.
شماره تيليفون 0708302025