نیلی (پژواک ١٨ميزان ٩٢) : مردم ولايت دايکندى ازروند بازسازى به شدت انتقاد نموده وخواستار عملى شدن پروژه هاى عام المنفعه هستند، اما مسوولان محلى ميگويند که پروژه هابه هزينۀ ٦٠ ميلیون دالر روى دست بوده و ميدان هوايى دايکندى نيز بازسازى ميشود.
مردم ميگويند که نيلى مرکز دايکندى به يک بازار کوچک مشابهت دارد، اگر چه برخى ساختمانهاى دولتى اعمار گرديده، اما در بخش پروژه هاى عام المنفعه، کار قابل ملاحظه اى صورت نگرفته است.
به گفتۀ آنها حتى مردم تا حال سرک قير را نمى شناسند، برق وجود ندارد و به همين ترتيب مردم از تسهيلات ديگر مانند صحت و معارف نيز کمتر بهره مند هستند.
مردم مى افزايند که تمامی سرکهای دايکندى خامه ،صعب العبور وغیر معیاری بوده که در زمان جهاد (دهۀ ١٣٦٠) توسط باشندگان آن با بیل وکلند ساخته شده است.
دايکندى  که يکى از ولسوالى هاى ارزگان بود، ٩ سال قبل به سطح ولايت ارتقا نموده، اما مردم شکايت ميکنند که پنجشیر نيز در همان وقت به ولايت ارتقا پيدا کرده، اما امور بازسازى پنجشير تا دايکندى زمين تا آسمان فرق ميکند.
احمد الله ایمانی یکی از فرهنگیان دایکندی به آژانس خبرى پژواک گفت: (( یکسال قبل به پنجشیر رفته بودم ،دیدم که سرکهایش قير است، پُل، پلچک وتعمیر های دولتی مکمل ساخته شده واگر با دایکندی مقایسه کنیم دایکندی به نصف پنجشیر بازسازی نشده است.))
وی علاوه کرد که مردم دايکندى بر فراز دریاهای بزرگى که شاهراه از آن میگذرد پُل ندارند، چه رسد به اینکه دیگر بازسازی ها در این ولایت وجود داشته باشد .
این تنها مردم دایکندی نیست که از روند بازسازی شکایت دارند وباز سازی را غیر متوازن میدانند، بلکه مقامات محلى نیز از روند بازی شاکى اند.
عبدالحق شفق والی دایکندی ميگويد که از پروژه های تاثیر گذار بر بهبودی اقتصاد مردم خبری نیست  و حتی یک کیلومتر سرک درجه دوم  هم درين ولايت وجود ندارد.
وی که تازه به حيث والى دايکندى تعيين گرديده، مى افزايد که دربخش زراعت یک تراکتور هم وجود ندارد ،٣٦ مرکز صحی نیزفاقد تعمير بوده وحتی از لحاظ تشکیلات با مشکل مواجه است .
شفق ميگويد که فقط ٦٠ درصد تعمير هاى ریاست ها اعمار گردیده و تنها کاری که در بخش باز سازی وکمک به اقتصاد مردم صورت گرفته برنامه همبستگی ملی بوده است .
اين تعمیر هاى دولتى را مقام ولایت ، ریاست امور زنان، قوماندانی امنیه ،ریاست امنیت ملی و محکمه تشکيل ميدهد.
اما وى گفت که ١١٠٠ پروژه همبستگی ملی با بودجه ٦٠ ميلیون دالر در حال اجراست که ٨٠٠ پروژه کوچک آن امسال به بهره برداری میرسد.
والی دایکندی ابراز امید واری کرد که امسال بيش از يکصد  کیلومتر سرک از مرکز نیلی تا مرکز ولسوالى شهرستان بصورت درجه دوم ساخته شود وسهولت رفت وآمد برای مردم مهیا گردد.
وی گفت که ٢٠   کیلومتر این سرک، قيرريزى وبقیه آن جغل اندازی ميشود.
شفق علاوه کرد: (( اگر این سرک قیر شود اولین سرک قیر در دایکندی خواهد بود.))
والی دایکندی از ساخت میدان هوايی نیز خبر داده، ميگويد که که کارآن ادامه دارد وشاید امسال برای نشست وپرواز طیاره های کوچک آماده گردد.
با اين وجود مردم ميگويند که درین ولایت برق وجود ندارد. زراعت رشد نکرده ، اکثر مکاتب فاقد تعمير بوده و دربخش صحت بصورت ضعیف کار صورت ميگيرد.
از جانب ديگر برخى نمايندگان مردم و نهادهاى اجتماعى دايکندى، سفر وزرا به اين ولايت را تشريفاتى خوانده، ميگويند که سرک قير وجود ندارد که حد اقل از اين وزيران استقبال ميکردند.
رييس جمهور حامد کرزى، سال گذشته فرمانى را صادر کرد که بر اساس آن، وزرا به ولايات سفر کرده و مشکلات مردم را ارزیابی نمایند و همچنین رابطه بین حکومت و مردم ایجاد شود.
روى همين اساس سال گذشته، وزرای ترانسپورت، انکشاف شهری و فوايدعامه، به دایکندى سفر کردند تا ببینند که مردم در کدام بخش ها مشکل دارند که در حل آن اقدام شود.
اما شمارى از باشندگان دايکندى ادعا ميکنند که سفر اين وزرا، هیچ دستاوردی نداشته است .
هادی "رحیمی زاده" عضوشوراى ولایتی دایکندى ميگويد که وزیر فوایدعامه در اين سفر، وعدۀ قيرريزى ١٠ کیلومترسرک داخل شهر نيلى، و وزیر ترانسپورت وعدۀ توسعه میدان هوايی را به مردم و مسوولین داده اند؛ اما هیچکدام این وعده ها عملی نشده است.
وى گفت که  تمامی این وعده ها، صرف برای پوشش رسانه ای ابلاغ میگردد؛ اما از باز سازی واقعی در دایکندی خبری نیست .
اين عضو شوراى ولايتى علاوه کرد: "کاش یک وجب سرک قیر در نیلی وجود میداشت تا ما به مهمانان عالیرتبه میگفتیم که به سرک قیر ما خوش آمديد."
"رحیمی زاده" افزود که مردم از کدام مشکل بگويند و از کدام درد بنالند؟ مردم در همه بخشها چه صحت، زراعت، معارف، ترانسپورت و برق، مشکلات جدى دارند که در طول سالها انکشاف نیافته است.
منبع علاوه کرد: از زمانى که دایکندی به ولايت تبديل شده، حداقل بازسازی را داشته و در این زمینه نه تنها حکومت، بلکه جامعۀ جهانی نیز تغافل کرده است .
محمد نعیم يکى از اعضاى نهادهاى اجتماعى دایکندی نيز ميگويد سرکى را که از شهر نیلی تا ولسوالى سنگ تخت بندر، قرار بود در سطح درجه دوم اعمار نمایند، به حدی برای عابرین مشکلات ایجاد کرده که فاصلۀ زمانی این مسیر را تا یک ساعت بیشتر کرده است.

وی به پژواک گفت که شرکت قراردادى، کار اين سرک را شش ماه قبل شروع کرد؛ اما  با گذشت يکماه، آنرا به شکل نيمه کاره رها کرد که اين وضعيت، باعث گرديده که موترها به آهستگى حرکت کنند و وقت بيشتر را در بر بگيرد.
اين عضو نهاد اجتماعى افزود که در دایکندی، نه تنها روی سرکها کار نشده، بلکه خرابکاری هم کرده اند و پروژه ها را نیمه تمام گذاشته اند .
مردم دايکندى ميگويند که وزارت فوایدعامه وعدۀ بازسازی٢٥  کيلومتر سرک از مرکز نیلی به طرف کوتل قوناق را داده بود، که تاهنوز اين وعده عملی نگردیده است.
اما مسوولان  وزارت فوايدعامه ميگويند که وزرا برای ارزیابی مشکلات مردم از زبان خودشان، به دايکندى رفته بودند تا ببینند که در کدام بخش ها مشکل دارند و وعده هايى که صورت گرفته، نياز به زمان دارد.
مقامات اين وزارت مى افزايند که همه ساله سرک ها را در مسیر ولسوالی ها جغل اندازی کرده اند و آنچه که در پلان درازمدت برای دایکندی دارند، شامل عبور سرکها از شرق به غرب وشمال به جنوب میباشد، که دایکندی را با دیگر ولایات همجوار وصل خواهد کرد.
به گفتۀ آنها ،کار قيرريزى ٢٥  کیلومتر سرک در مسير کوتل قوناق از سال آینده نظر به بودجۀ دست داشتۀ شان شروع خواهد شد .
 وزارت فوايد عامه ميگويد که  دايکندى در پلان وسیع قرار دارد و در سالهای آینده، از سرک های قير برخوردار خواهد شد.